1. Відділ бухгалтерського обліку, фінансового, господарського та інформаційного забезпечення (надалі — відділ) є самостійним підрозділом Управління Держпраці у Волинській області. Структура та чисельність   відділу встановлюється начальником Управління.  Відділ очолює начальник  відділу бухгалтерського обліку, фінансового, господарського та інформаційного забезпечення — головний бухгалтер (надалі- начальник відділу-головний бухгалтер), який підпорядкований  безпосередньо  начальнику Управління, а з питань  організації та методики ведення бухгалтерського обліку, складання  звітності — начальнику  Управління бухгалтерського обліку  та фінансового забезпечення -головному бухгалтеру  Держпраці України.
 2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, рішеннями Кабінету Міністрів , постановами Верховної Ради України, інструкціями  Міністерства фінансів України, Головного управління державної казначейської служби України, наказами та розпорядженнями Держпраці України, наказами Управління Держпраці  у Волинській області, іншими законодавчими та нормативними актами.
 1.   Основними завданнями відділу є:

-реалізація державної політики з питань кадрової роботи та державної служби;

-забезпечення правильної організації бухгалтерського  обліку та іншої роботи в Управлінні;

-складання та подання до затвердження в установленому порядку відповідних форм розрахунків до штатного розпису, кошторису витрат по Управлінню;

-контроль за правильним та  економним  витрачанням  бюджетних  коштів;

-складання періодичної, річної бухгалтерської, фінансової та оперативно-статистичної звітності;

-здійснення попереднього контролю за своєчасним і правильним оформленням  первинних бухгалтерських, фінансових, та інших документів;

-збереження грошових коштів та  матеріальних цінностей

-нарахування і виплата  у встановлені терміни заробітної плати працівникам  Управління;

-своєчасне проведення розрахунків з підприємствами, установами, організаціями  та  окремими особами;

-правильне нарахування та своєчасне перерахування платежів по податках, зборах (обов»язкових платежах) у бюджет; внесків  до різних фондів, в т.ч. у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності,  від нещасного  випадку на виробництві  та  профзахворювань  тощо;

-участь в проведенні інвентаризацій грошових коштів, розрахунків, основних засобів, необоротних активів, запасів  і МШП;

-широке застосування комп”ютерної техніки;

-ведення договірної роботи з фінансово- господарських питань;

-зберігання бухгалтерських та інших, належних до компетенції відділу документів, регістрів обліку, кошторисів витрат, інших розрахунків до них і т.п., а також передачу їх в архів;

-здійснення матеріально-технічного забезпечення працівників;

— забезпечення господарського обслуговування і належного санітарно-гігієнічного стану  приміщень Управління (в т.ч. орендованих);

 1.      Відділ виконує такі функції:

-здійснює єдину методологію бухгалтерського обліку та звітності в системі Держпраці України;

-організовує та здійснює фінансову , господарську та інформаційні роботи;

-здійснює нарахування та своєчасні виплати працівникам Управління заробітної плати, допомог по тимчасовій непрацездатності, відпускних, компенсацій,   премій,всіх видів державних пільг і допомог, відрядних тощо;

-проводить правильне нарахування та своєчасні  перерахування платежів у державний бюджет, зборів, внесків у різні фонди;

-бере участь у розгляді питань,пов”язаних зі зміною структури, штатів, посадових окладів та системи оплати праці  тощо;

-готує спільно з іншими  відділами, секторами Управління матеріали для розгляду підсумків  фінансової діяльності установи.

 1. Начальник відділу- головний бухгалтер має право:

-давати вказівки з питань оформлення первинних документів, обліку,звітності та контролю за використанням бюджетних і позабюджетних  коштів, матеріальних та фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів  і кошторисів , виконанням зобов”язань, наявністю і рухом майна;

-вносити пропозиції  про заохочення працівників відділу за сумлінну працю і т.п.  або накладання стягнень на працівників, які порушують трудову та виконавчу дисципліни;

-давати роз”яснення з питань,які входять до компетенції відділу;

-одержувати від інших відділів Управління необхідні для роботи матеріали та роз”яснення з питань фінансово-господарської діяльності;

-брати участь в засіданнях  та нарадах при обговоренні  питань,які  належать до компетенції відділу.

 

 1.  Начальник відділу-головний бухгалтер повинен керуватись принципом послідовності ведення бухгалтерського обліку, з метою забезпечення єдиних принципів,методів,процедур при відображенні поточних операцій в обліку та складанні  бюджетної, фінансової, іншої звітності.
 2. Вказівки начальника відділу-головного бухгалтера Управління з питань використання бюджетних і позабюджетних коштів,методології організації бухгалтерського обліку,організації і здійсненні фінансово-господарської та інформаційної роботи, порядку оформлення документацій, проведення  інвентаризацій —  обов”язкові для всіх  працівників  Управління.
 3. Начальник відділу-головний бухгалтер встановлює службові обов”язки для підлеглих йому працівників з тим, щоб  всі працівники знали коло своїх обов”язків і несли відповідальність за виконання своїх функціональних обов”язків,згідно з чинним законодавством.
 4.        Старший інспектор відділу бухгалтерського обліку, фінансового, господарського та інформаційного  забезпечення має право , за погодженням керівництва, використовувати факсиміле начальника відділу-головного бухгалтера для підтвердження  нарахувань  та відрахувань  із заробітної плати працівників, несучи при цьому повну персональну відповідальність за  дану інформацію.
 5. На начальника відділуголовного бухгалтера не можуть бути покладені обов”язки, пов”язані безпосередньо з матеріальною відповідальністю за грошові кошти та матеріальні цінності. Йому не дозволяється одержувати   безпосередньо по чекам  та іншим документам грошові кошти та товарно-матеріальні цінності для Управління.
 6. Начальник відділу-головний бухгалтер несе відповідальність  за виконання покладених на відділ завдань і функцій,своєчасне і якісне виконання планів роботи та доручень, раціональне розміщення, правильну організацію праці працівників відділу, дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни, збереження документів і майна відділу.
 7. Працівники відділу несуть дисциплінарну відповідальність за невиконання обов”язків за посадою та згідно даного Положення.
 8. Відділ бухгалтерського обліку, фінансового, господарського та інформаційного забезпечення забезпечується приміщенням, телефонним зв”язком, засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами,довідковими матеріалами з питань бухгалтерської, фінансової, господарської, інформаційної роботи, тошо.