І. Обгрунтування необхідності.

 Положенням про Державну службу України з питань праці, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96, передбачено здійснення контролю за правильністю застосування роботодавцями списків на пільгове пенсійне забезпечення та якісного проведення атестацій робочих місць за умовами праці.

Відповідно правовою основою для контролю за якісним проведенням атестації і наданням пільг за умови праці є чинні законодавчі й нормативні акти з питань охорони i гігієни праці, списки виробництв, робіт, професій i посад, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення та iншi пільги i  компенсації залежно від умов праці.

В Україні створена належна база нормативно-правових актів щодо організації і проведення атестації робочих місць за умовами праці, а також з надання працівникам підприємств пільг і компенсацій за особливо важкі та особливо шкідливі також за важкі і шкідливі умови праці.

Для якісного і повного вирішення цих завдань необхідно знати і застосовувати нормативні документи з питань атестації робочих місць, Кодекс законів про працю України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, санітарні норми та законодавство з охорони праці.

Крім вищезазначеного необхідно дотримуватися методики і певного порядку перевірки окресленого кола питань на що і направлені дані методичні рекомендації.

 

 1. Перелік документів необхідних при проведенні перевірки з котролю за правильністю застосування роботодавцями списків на пільгове пенсійне забезпечення та якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці.

 

2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» (додаток № 1), Методичними рекомендаціями (додаток № 2), Інструкцією заповнення Карти умов праці (додаток № 3).

2.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій,  посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»

(додаток № 4).

2.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.2003 р. № 679 «Про нову редакцію додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290» (додаток № 5).

2.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. № 576 «Про затвердження переліку робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці» (додаток № 6).

2.5. Постанова Держкомпраці і ВЦРПС від 03.10.1986 р. № 387/22-78 «Про затвердження Типового положення оцінки умов праці на робочих місцях і порядку застосування галузевих переліків робіт, за які можуть встановлюватись доплати робітникам за умови праці» (додаток № 7).

2.6. Постанова Держкомпраці і ВЦРПС від 16.12.1987 р. № 731/П-13 «Про порядок безкоштовної видачі молока чи інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям, зайнятим зі шкідливими умовами праці» (додаток № 8).

2.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. № 163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня» (додаток № 9).

2.8. Довідники кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП).

2.9. Класифікатор професій ДК 003-2010.

2.10. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 № 248) (додаток № 10).

2.11.Наказ МОЗ України від 21.04.1999 № 91 «Про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій з метою надання їм права проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці» (додаток № 11).

2.12. Закон України «Про охорону праці» та інші нормативні документи.

 

 1. Порядок проведення експертизи якості атестації робочих місць

за умовами праці.

3.1. Завчасно попередити власника підприємства або уповноважений ним орган про проведення експертизи та вказати перелік документів, які необхідно підготувати для експертизи:

— статут підприємства;

— колективний договір або галузева угода;

— ттатний розпис;

— трудові книжки працівників, які працюють в шкідливих та важких умовах праці;

— матеріали атестації робочих місць за умовами праці;

— матеріали, що стосуються технологічного процесу;

— відомості про нарахування заробітної плати (якщо проведена атестація робочих місць — перевіряємо правильність нарахування доплати за результатами атестації);

— накази про прийняття на роботу працівників, які працюють в шкідливих умовах праці.

— особові картки працівників ф. № П-2 (якщо проведена атестація робочих місць — перевіряється правильність надання додаткових відпусток за результатами атестації).

3.2. Вивчити організаційну роботу, що була проведена на підприємстві для підготовки атестації робочих місць за умовами праці, зокрема, проаналізувати план заходів щодо поліпшення умов праці за результатами атестації.

В заходи включаються усі роботи, що впливають на покращення умов праці (автоматизація процесів, вентиляція, застосування безпечних механізмів тощо)

3.3. Перевірити наявність на підприємстві наказу «Про проведення атестації робочих місць за умовами праці» в якому повинні бути зазначені основа і завдання атестації, затверджений склад (голова, секретар та члени) атестаційної комісії, установлені терміни і графіки підготовчих робіт (додаток № 12).

3.4.  Вивчити розташування обладнання та робочих місць які атестуються у виробничих підрозділах.

3.5. Вивчити складений на підприємстві перелік робочих місць, що підлягають атестації. Проаналізувати, чи всі робочі місця, що підлягають атестації враховані. Звернути увагу чи враховані аналогічні робочі місця.

3.6. Вивчити перелік шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, складений по кожному робочому місцю, що підлягає атестації. Проаналізувати, чи всі шкідливі і небезпечні фактори враховані в переліку.

3.7. Порівняти відповідність шкідливих і небезпечних факторів, що є на робочих місцях закладеному технологічному процесу.

3.8. Визначити відповідність найменування професій, посад, характеру праці на кожному робочому місці з КП ДК 003-2010 та ДКХПП.

3.9. Встановити, яка лабораторія проводила санітарно-гігієнічні дослідження, чи атестована вона органами МОЗ і Держстандарту.  Вивчити перелік шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, санітарно-гігієнічні дослідження яких має право проводити лабораторія згідно з додатком до свідоцтва про її атестацію. Встановити чи має право лабораторія робити заміри в межах Волинської області.

3.10. Вивчити оформлення протоколів санітарно-гігієнічних досліджень, для чого перевірити:

3.10.1. Чи відповідають форми протоколів формам № 297/0, № 299/0,
№ 330/0, № 399/0, № 401/0 і т.д. затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.04.1999 № 91.

3.10.2. Чи всі пункти протоколів заповнені правильно.

3.10.3. Чи розроблений ескіз приміщення (робочого місця) із зазначенням джерел забруднення.

3.10.4. Чи правильно вказані в протоколах ГДК шкідливих виробничих факторів згідно з нормативно-технічною документацією, санітарними нормами і методиками.

3.10.5. Чи заповнений в протоколах розділ «висновок».

3.10.6. Чи наявні підписи осіб, передбачені формою протоколів, а також печатка, якщо дослідження проводила лабораторія, що не належить до підприємства.

3.10.7. Чи всі фактори виробничого середовища та трудового процесу, дослідження яких провела лабораторія, передбачені переліком факторів, санітарно-гігієнічні дослідження яких має право проводити вона згідно із свідоцтвом про атестацію.

3.10.8. Підриємству по можливості повторно організувати вибіркові контрольні санітарно-гігієнічні дослідження шкідливих факторів виробничого середовища у випадках, коли дані протоколів викликають сумнів.

3.11. Перевірити чи вміщує фотографія робочого дня або хронометражне спостереження інформацію про тривалість дії на працюючого конкретних шкідливих виробничих факторів при виконанні ним кожної операції виробничого процесу.

3.12. Вивчити чи правильно оформлені Карти умов праці (далі Карти), для чого перевірити:

3.12.1. заповнені Карти відповідно до «Інструкції заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць»;

3.12.2. відображені усі фактори, що присутні на робочому місці згідно з технологічним процесом та характером роботи;

3.12.3. відповідають дані, що занесені до Карти, тим, що вказані в протоколах санітарно-гігієнічних досліджень і фотографіях робочого дня або хронометражних спостереженнях;

3.12.4. правильно встановлені клас і ступінь шкідливості факторів виробничого середовища і трудового процесу;

3.12.5. правильно підраховані кількість факторів ІІІ класу умов і характеру праці;

3.12.6. відповідність гігієнічної оцінки умов праці вимогам розділу 4 Методичних рекомендацій;

3.12.7. визначення оцінки технічного та організаційного рівня робочого місця відповідно до вимог розділу 5 Методичних рекомендацій;

3.12.8. правильність віднесення робочого місця (за показниками додатку 4 Методичних рекомендацій) до видів умов праці;

3.12.9. правильність встановлення діючого і запропонованого пенсійного забезпечення, додаткової відпустки, доплати, молока або інших рівноцінних продуктів та скороченої тривалості робочого тижня по кожному робочому місцю за результатами атестації;

3.12.10. ознайомлення з результатами атестації працівників, зайнятих на атестованих робочих місцях.

3.13. Проаналізувати складені на підприємстві і затверджені наказом «Про результати атестації робочих місць» (додаток 13) переліки робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад працівникам, яких за результатами атестації робочих місць, надані пільги і компенсації за роботу у особливо важких і особливо шкідливих, важких та шкідливих умовах праці.

Перевірити чи на всіх робочих місцях працівників, професії і посади, яких вказані в переліках, підтверджено право на пільгову пенсію за результатами атестації.

3.14. Перевірити чи розроблені за результатами атестації заходи щодо покращення умов праці і оздоровлення працівників.

3.15. Перевірити чи забезпечене зберігання матеріалів атестації робочих місць протягом 50 років.

3.16. Перевірити в трудових книжках записи найменувань професій та посад працівників, робочі місця яких атестувалися, в тому числі, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах, чи відповідають назви Класифікатору Професій ДК 003:2010 та Спискам виробництв, робіт, професій,  посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Тримати на постійному контролі графік проведення планових перевірок Управління та своєчасно надавати заявки для участі в них. Також при необхідності брати участь в позапланових перевірках.

Самостійно силами сектору здійснювати позапланові перевірки при наявності скарг, заяв, звернень, листів-зобов’ґзань, наказів Служби і Управління.

 

 1. Адмінпрактика

 Державна експертиза умов праці –це комплекс заходів направленних на встановлення достовірності та відповідності нормативним документам  атестації робочих місць за умовами праці з врахуванням наявності шкідливих і небезпечних факторів, важкості та напруженості виробничого процесу.

Висновок (акт) державної експертизи повинен підтвердити (анулювати) рішення комісії яка проводила атестацію робочих місць за умовами праці.

Абзацом 7 статті 13 Закону України « Про охорону праці» роботодавця зобов’язано своїм коштом провести атестацію робочих місць в порядку і строки, що визначаються законодавством, за їх підсумками вжити заходів до усунення небезпечних та шкідливих для здоров’я виробничих факторів.

Несвоєчасне виконання вимог зазначеної статті тягне за собою притягнення роботодавця чи інших посадових осіб до адміністративної відповідальності та виражається накладенням штрафу згідно ч.5 статті 41 Кодексу Законів про адмінпорушення у розмірах передбачених даною статтею, а саме: штраф на посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, суб’єктів підприємницької діяльності лежить у межах від 20 до 30 неоподаткованих мінімумів ( 340-510) грн. (додаток 14).

 

Строки провадження в справах про адміністративні правопорушення

(станом на 01.01.2016 р.)

 

п/п

 

Назва та застосування строку

 

Термін

Стаття

КУпАП, яка передбачає строк

1 Накладення адміністративних

стягнень

Не пізніш як через 2 місяці з дня вчинення правопорушення,

а при тривалому правопорушенні-2 місяці з дня його виявлення.

У справах підвідомчих суду-не пізніш як через 3 місяці з дня вчинення правопорушення,

а при тривалому правопорушенні-3місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені у ч. 3 ст. 38 КУпАП.

У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження. 

 

 

Стаття 38

2 Розгляд справи про адміністративні правопорушення 15-денний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.  

Стаття 277

3 Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення Негайно після закінчення розгляду справи. Стаття 285
4 Вручення або надіслання постанови особі, щодо якої її винесено Протягом 3-х днів. Стаття 285
5 Вручення постанови потерпілому на його прохання Протягом 3-х днів. Стаття 285
6 Подання скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення Протягом 10 днів з дня винесення постанови Стаття 289
7 Надіслання скарги разом із справою органу (посадовій особі), правомочному її розглядати Протягом 3-х діб. Стаття 288
8 Розгляд скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення 10 днів з дня їх надходження Стаття 292
9 Надіслання копії рішення по скарзі по справі про адміністративне правопорушення Протягом 3-х днів. Стаття 295
10 Надіслання копії постанови потерпілому на його прохання Протягом 3-х днів. Стаття 295
11 Надсилання постанови для примусового виконання Після 15 днів з дня вручення порушнику постанови про накладення штрафу, або з зня повідомлення прот залишення скарги або протесту без задоволення Статті 299, 307, 308
12 Граничний строк звернення до виконання постанови про накладення штрафу 3 місяці з дня винесення Стаття 303

 

 1. Висновки.

 

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпе­чення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах. (Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці затверджений ПКМУ від 01.08.1992 № 442).

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору. (Стаття 5 Закону України «Про охорону праці»). Додатки:Додаток № 1 І. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

від 1 серпня 1992 р. № 442                                                                              Київ

Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення” Кабінет Міністрів України   п о с т а н о в л я є:

 

 1. Затвердити Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (додається).
 2. Установити, що відповідно до статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення” пенсії за віком на піль­гових умовах за списками № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, затверджуваними Кабінетом Міністрів України, а також пенсії, що можуть встановлюва­тися підприємствами й організаціями за рахунок власних коштів працівникам інших виробництв, професій та по­сад залежно від умов праці, призначаються за результатами атестації робочих місць.

Результати атестації використовуються підприємствами й організаціями також для здійснення пільг і компен­сацій, передбачених чинним законодавством.

 1. Керівникам підприємств та організацій незалежно від форм власності й господарювання провести атестацію робочих місць, визначити за її результатами перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад з пільго­вим пенсійним забезпеченням та ознайомити з ним трудящих.
 2. Міністерству праці разом з Міністерством охорони здоров’я розробити у місячний строк методичні рекомен­дації для проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Надати Міністерству праці право давати роз’яснення щодо порядку атестації робочих місць, а Міністерству охорони здоров’я здійснювати методичне керівництво проведенням гігієнічної оцінки умов праці.

 

Прем’єр-міністр України                                                                         В. Фокін

 

Міністр Кабінету Міністрів України                                                      В. Пєхота

 

 

 

ІІ. Методичні рекомендації.                                                          Додаток № 2

 

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ

 

РЕКОМЕНДАЦІЇЇ

 

№ 41 від 01.09.92м. Київ ЗатвердженоПостанова № 41 від 1 вересня 1992 р.

 

Методичні рекомендації
для проведення атестації робочих місць за умовами праці

 

Методичні рекомендації розроблено[2]  відповідно до постанови Кабінету Мiнiстрiв України від 1 серпня 1992 р. № 442. Вони визначають організацію роботи по проведенню атестації робочих місць, оцінку умов праці та реалізацію прав трудящих на пільги i компенсації залежно від шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

Результати атестації за умовами праці (надалі – атестація) є основою для вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення”, інших пільг та компенсацій, а також розроблення i реалізації організаційних, технічних, економічних та соціальних заходів колективного договору щодо поліпшення умов трудової діяльності.

Атестація проводиться на підприємствах, в організаціях, установах (надалі – підприємства) незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих i небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так i в майбутньому.

Основні терміни i визначення, що вживаються в методичних рекомендаціях, наведено в додатку 1.

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин маж власником або уповноваженим ним органом i працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

1.2. Правовою основою для проведення атестації є чинні законодавчі й нормативні акти з питань охорони i гігієни праці, списки виробництв, робіт, професій i посад, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення та iншi пільги i компенсації залежно від умов праці.

1.3. Атестації підлягають робочі місця, на яких технологічний процес, обладнання, використовувані сировина i матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих i небезпечних факторів. Для виробництв, робіт, професій та посад, для яких у списках № 1 i № 2 передбачено показники умов праці, атестацію проводять тільки за цими показниками.

1.4. Атестація робочих місць передбачає:

виявлення на робочому місці шкідливих i небезпечних виробничих факторів та причин їх виникнення;

дослідження санiтарно-гiгiєнiчних факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;

комплексну оцінку факторів виробничого середовища i характеру праці щодо вiдповiдностi їх вимогам стандартів, санітарних норм i правил;

обґрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії за шкідливими умовами праці;

підтвердження (встановлення) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий день, iншi пільги i компенсації залежно від умов праці;

перевірку правильності застосування списків виробництв, робіт, професій, посад i показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення;

розв’язання спорів, які можуть виникнути між юридичними особами i громадянами (працівниками) стосовно умов праці, пільг i компенсацій;

розроблення комплексу заходів по оптимізації рівня гігієни i безпеки, характеру праці i оздоровлення трудящих;

вивчення вiдповiдностi умов праці рівневі розвитку техніки i технології, удосконалення порядку та умов установлення i призначення пільг i компенсацій.

1.5. Періодичність атестації встановлюється підприємством у колективному договорі, але не рідше одного разу на 5 років.

Вiдповiдальнiсть за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника (власника) підприємства, організації.

1.6. Санiтарно-гiгiєнiчнi дослідження факторів виробничого середовища i трудового процесу проводять санітарні лабораторії підприємств i організацій, науково-дослідних i спеціалізованих організацій, атестованих органами Держстандарту i Міністерства охорони здоров’я за списками, узгодженими з органами Державної експертизи умов праці, а також на договірній основі лабораторії територіальних санiтарно-епiдемiологiчних станцій.

 

 1. Організація роботи по атестації

 

2.1. Для організації i проведення атестації керівник підприємства видає наказ, в якому:

визначає основу i завдання атестації;

затверджує склад, голову i секретаря постійно діючої атестаційної комiсiї, визначає її повноваження, у разі потреби – склад цехових (структурних) атестаційних комiсiї;

установлює терміни i графіки проведення підготовчих робіт у структурних підрозділах підприємства;

визначає взаємодію із зацікавленими державними органами i громадськими організаціями (експертизою умов працi, санiтарно-епiдемiологiчною службою);

визначає проектні, науково-дослідні установи для науково-технічної оцінки умов праці i участі в розробленні заходів по усуненню шкідливих виробничих факторів.

2.2. До складу атестаційної комiсiї рекомендується вводити головних спецiалiстiв, працівників відділу кадрів, праці i заробітної плати, охорони праці, органів охорони здоров’я підприємства, представників громадських організацій.

2.3. Атестаційна комiсiя:

здійснює організаційне, методичне керівництво i контроль за проведенням роботи на всіх етапах;

формує всю потрібну правову i нормативно-довідкову базу i організує її вивчення;

визначає i залучає у встановленому порядку потрібні організації до виконання спеціальних робіт;

організує виготовлення планів розташування обладнання по кожному підрозділу з урахуванням його експлікації, визначає межу робочих місць (робочих зон) та надає їм відповідний номер;

складає перелік робочих місць, що підлягають атестації;

порівнює застосовуваний технологічний процес, склад обладнання, використовувані сировину i матеріали із передбаченими в проектах;

визначає обсяг досліджень шкідливих i небезпечних факторів виробничого середовища та організує ці дослідження;

прогнозує та виявляє утворення шкідливих i небезпечних факторів на робочих місцях;

встановлює на основі Єдиного тарифно-квалiфiкацiйного довідника (ЄТКД) вiдповiднiсть найменування професій i посад, зайнятих на цих робочих місцях, характеру фактично виконуваних робіт. У разі відхилень назва професії (посади) приводиться у вiдповiднiсть до ЄТКД по фактично виконуваній роботi;

складає “Карту умов праці” (надалі – Карта) на кожне враховане робоче місце або групу аналогiчних місць (додаток 2);

проводить атестацію i складає перелік робочих місць, виробництв, професій та посад з несприятливими умовами праці;

уточнює діючі i вносить пропозиції на встановлення пільг i компенсацій залежно від умов праці, визначає витрати на дані цiлi;

розробляє заходи до поліпшення умов праці i оздоровлення працівників;

виконує свої функції до призначення нового складу комiсiї при позачерговій атестації.

 

 1. Вивчення факторів виробничого середовища i трудового процесу

 

3.1. У ході вивчення треба визначити:

характерні для конкретного робочого місця виробничі фактори, які підлягають лабораторним дослідженням (гр.2 Карти);

нормативне значення (ГДК, ГДР) параметрів, факторів виробничого середовища i трудового процесу, використовуючи систему стандартів безпеки праці, санітарні норми i правила, iншi регламенти (гр.4 Карти);

фактичне значення факторів виробничого середовища i трудового процесу шляхом лабораторних досліджень або розрахунків (гр.5 Карти).

3.2. Лабораторні та інструментальні дослідження проводяться відповідно до положень, стандартів Державної системи забезпечення єдності вимірів (ГСИ), системи стандартів безпеки праці (ССБТ), методичних вказівок, затверджених Міністерством охорони здоров’я.

3.3. Прилади i обладнання для вимірів повинні відповідати метрологічним вимогам i підлягати перевірці у встановлені строки.

3.4. Лабораторно-iнструментальнi дослідження фізичних, хімічних, біологічних, визначення психофiзiологiчних факторів проводяться в процесі роботи у характерних (типових) виробничих умовах, при справних i ефективно діючих засобах колективного i індивідуального захисту.

3.5. Результати замірів (визначень) показників шкідливих i небезпечних виробничих факторів оформлюють протоколами за формами, передбаченими у ГОСТ або затвердженими Міністерством охорони здоров’я України, i заносяться в Карту (гр.5).

3.6. Визначається тривалість (процент від тривалості зміни) дії виробничого фактора (гр.9 Карти).

 

 1. Гiгiєнiчна оцінка умов праці

 

4.1. Оцінка результатів лабораторних досліджень, інструментальних вимірів проводиться шляхом порівняння фактично визначеного значення з нормативним (регламентованим).

При цьому шум i вібрація оцінюються за еквівалентним рівнем.

4.2. Ступінь шкідливості i небезпечності кожного фактора виробничого середовища i трудового процесу (гр.6, 7, 8 Карти) тільки III класу визначається за критеріями, встановленими гiгiєнiчною класифікацією праці № 4137-86 (додаток 3).

4.3. При наявності в повітрі робочої зони двох i більше шкідливих речовин рiзнонаправленої дії кожну з них враховувати самостійним фактором, що підлягає кiлькiснiй оцінці.

При наявності  в повітрі робочої зони двох i більше шкідливих речовин однонаправленої дії відношення фактичних концентрацій кожної з них до встановлених для них ГДК підсумовуються. Якщо сума відношень перевищує одиницю, то ступінь шкідливості даної групи речовин визначається, виходячи з величини цього перевищення з урахуванням класу небезпечності найтоксичнiшої речовини групи, а вся група оцінюється як одна речовина. Концентрація шкідливих речовин однонаправленої дії визначається за ГОСТ 12.1.005-88.

4.4. Оцiнка умов праці при наявності двох i більше шкідливих i небезпечних виробничих факторiв здійснюється за найвищим класом i ступенем.

 

 1. Оцінка технічного та організаційного рівня робочого місця

 

5.1. Оцінка технічного рівня робочого місця проводиться шляхом аналізу:

відповідності технологічного процесу, будівель i споруд – проектам, обладнання – нормативно-технiчнiй документації, а також характеру та обсягу виконаних робіт, оптимальності технологічних режимів;

технологічної оснащеності робочого місця (наявності технологічного оснащення та інструменту, контрольно-вимірювальних приладів i їхнього технічного стану, забезпеченості робочого місця пiдiймально-транспортними засобами);

відповідності технологічного процесу, обладнання, оснащення інструменту i засобів контролю вимогам стандартів безпеки та нормам охорони праці;

впливу технологічного процесу, що відбувається на інших робочих місцях.

5.2. При оцінці організаційного рівня робочого місця аналізується:

раціональність планування (вiдповiднiсть площі робочого місця нормам технологічного проектування та раціонального розміщення обладнання i оснащення), а також вiдповiднiсть його стандартам безпеки, санітарним нормам та правилам;

забезпеченість працівників спецодягом i спецвзуттям, засобами індивідуального i колективного захисту та вiдповiднiсть їх стандартам безпеки праці i встановленим нормам;

організація роботи захисних споруд, пристроїв, контрольних приладів.

 

 1. Атестація робочих мiсць

 

6.1. Робоче місце за умовами праці оцінюється з урахуванням впливу на працівників всіх факторiв виробничого середовища i трудового процесу, передбачених гiгiєнiчною класифікацією праці (розділ I Карти), сукупних факторiв технічного i організаційного рівня умов праці (розділ II Карти), ступеня ризику пошкодження здоров’я.

6.2. На основі комплексної оцінки робочі місця відносять до одного з видів умов праці:

з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці;

зі шкідливими i важкими умовами праці;

зі шкідливими умовами праці та заносять до розділу III Карти.

6.3. Право на пенсію на пільгових умовах визначається за показниками, наведеними в додатку 4, інші пільги i компенсації, залежно від умов праці, — за діючими нині законодавчими актами.

6.4. За оцінку умов праці керівників та спецiалiстiв береться оцінка умов праці керованих ними працівників, якщо вони зайняті виконанням робіт в умовах, передбачених у списках № 1 i № 2 для їхніх підлеглих протягом повного робочого дня.

Під повним робочим днем слід розуміти виконання робіт, передбачених списками, протягом не менше 80 процентів робочого часу, що має підтверджуватись відповідними документами.

6.5. За результатами атестації визначаються невідкладні заходи на поліпшення умов i безпеки праці, для розроблення i впровадження яких не треба залучати сторонні організації i фахівців (розділ IV Карти).

6.6. З результатами атестації ознайомлюють працівників, зайнятих на робочому місці, що атестується. Карту підписують голова i члени комісії.

6.7. За результатами атестації складається перелік:

робочих місць, виробництв, робіт, професій i посад, працівникам яких підтверджено право на пільги i компенсації, передбачені законодавством;

робочих мiсць, виробництв, робіт, професій i посад, працівникам яких пропонується встановити пільги i компенсації за рахунок коштів підприємства згідно з ст.26 Закону України “Про підприємства”, i ст.13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”;

робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи по їх поліпшенню.

6.8. Перелік робочих мiсць, виробництв, робіт, професій i посад, працівникам яких підтверджено право на пільги i компенсації, зокрема на пільгове пенсійне забезпечення, передбачене законодавством, підписує голова комiсiї за погодженням з профспілковим комітетом. Він затверджується наказом по підприємству, організації та зберігається протягом 50 років.

Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії i посади яких внесено до переліку.

6.9. Матеріали атестації робочих мiсць є документами суворої звітності i зберігаються на підприємстві протягом часу, обумовленого пунктом 6.8.

 

Затверджено

Міністр праці України
М.Г. Каскевич

1 вересня 1992 р.

  Затверджено

Головний державний санітарний лікар України В.Ф. Марієвський

1 вересня 1992 р.

 

 

ІІІ. Інструкція заповнення Карти умов праці.                          Додаток № 3

 

Міністерство праці України

Головний державний експерт України з умов праці

_____________А.Я.Винник

30 листопада 1992 р.

Міністерство охорони здоров’я України

Заст. Головного державного санітарного лікаря України

____________В.І.Романенко

27 листопада 1992 р.

 

№ 06-4148

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць

 

Загальні положення

 

Дана інструкція призначена для комісії підприємства, яка проводить атестацію робочих місць за умовами праці (надалі – атестація) у відповідності з Методичними рекомендаціями, затвердженими Міністерством праці України та Головним державним санітарним лікарем України (постанова від 1 вересня 1992 р. № 41).

Карта умов праці (надалі – Карта) заповнюється на кожне робоче місце.

На групу аналогічних робочих місць дозволяється заповнення однієї Карти, якщо умови і характер праці на цих робочих місцях аналогічні за всіма показниками умов праці, на яких уже проведена атестація. У разі, коли на одному і тому ж робочому місці чи в одній і тій же робочій зоні виконуються роботи особами різних професій, то на кожну з професій заповнюється окрема Карта.

Не заповнюються Карти умов праці на робочі місця, які пов’язані з виконанням робіт з радіоактивними речовинами, джерелами іонізуючих випромінювань, берилієм та рідкоземельними елементами, в атомній енергетиці і промисловості, в гірничорятувальних частинах (станціях), з добування й обробки риби, в агрохімічному обслуговуванні сільського господарства, зборі, переробці і утилізації трупів тварин, в установах охорони здоров’я та соціального забезпечення, на підривників всіх галузей народного господарства, а включаються до переліку робочих місць, виробництв, робіт, професій, посад і показників з пільговим пенсійним забезпеченням згідно зі Списками № 1 і 2.

Робочі місця, на яких працюють робітники, які користуються правом на пільгове пенсійне забезпечення у відповідності зі статтями 14, 54 і 55 Закону України “Про пенсійне забезпечення” – право на пенсію на пільгових умовах мають згідно з чинними нормативними документами.

При заповненні загальних даних Карти зазначаються:

–          повне найменування підприємства, організації, установи;

–          виробництво – у відповідності з чинним класифікатором;

–          номер і найменування цеху (дільниці, відділу) – за діючою структурою;

–          номер робочого місця (робочої зони) – за експлікацією їх розміщення;

–          професія (посада), код – у відповідності з характером виконуваних робіт та Єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником робіт і професій (ЄТКД);

–          номери аналогічних робочих місць – з наростаючою величиною.

 

Розділ І. Оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу

 

За графами:

графа 2. Вказуються виявлені на даному робочому місці (групі робочих місць, робочої зони) характерних для даної професії (посади) шкідливих і небезпечних виробничих факторів (далі – ШНВФ).

графа 3. Проставляється дата проведення досліджень згідно з протоколом.

графа 4. Заносяться нормовані значення виявлених ШНВФ у відповідності з чинними на період проведення атестації санітарними нормами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я та державними стандартами.

графа 5. Заносяться фактичні значення ШНВФ, а також важкості і напруженості праці за результатами лабораторних та інструментальних досліджень, виконаних у відповідності з діючими методиками, затвердженими Міністерством охорони здоров’я та оформлених протоколами. Перелік протоколів додається (додаток 1).

графи 6, 7, 8. Проставляються величини відхилень від нормованих значень ШНВФ згідно з додатком 3 Методичних рекомендацій.

графа 9. Визначаються дані на підставі аналізу технологічного процесу, хронометражних спостережень, інших облікових документів підприємства. Якщо тривалість фактора врахована в методиках, як вібрація, шум, то у графі 9 проставляється прочерк.

При наявності шкідливих речовин однонаправленої дії, що впливають одночасно чи послідовно, тривалість впливу цих речовин підсумовується, але приймається не більше 100%.

При наявності в повітрі речовин рiзнонаправленої дії для кожної з них вказується фактичний відсоток тривалості робочої зміни (пункт 1).

За пунктами:

пункт 1. Заносяться виявлені шкідливі речовини за класами небезпеки.

Шкідливі речовини рiзнонаправленої дії оцінюються і враховуються як окремі фактори. Шкідливі речовини однонаправленої дії враховуються як один фактор і фактичне їх значення визначається як сума відношень фактичних концентрацій кожної з них до встановлених для них ГДК. Якщо сума відношень перевищує одиницю, то ступінь шкідливості даної групи речовин визначається за величиною цього перевищення з урахуванням класу небезпеки найбільш токсичної речовини цієї групи.

    Однонаправлена дія шкідливих речовин на організм – це вплив двох або декількох речовин, як правило, близьких за хімічним складом та характером біологічної дії на організм (фтористий водень та солі фтористоводневої кислоти і тетрафторату кремнію, формальдегід і хлористоводнева кислота, сірчистий і сірчаний ангідриди, хлоровані і бромовані вуглеводні (граничні і неграничні), спирти, кислоти, луги, ароматичні вуглеводні (толуол і ксилол), аміносполуки, нітросполуки тощо).

Висновок про однонаправленість дії шкідливих речовин надається органами державного санітарного нагляду.

пункт 2. Вказуються конкретні види пилу, переважно фiброгенної дії (позначених в ДСТ 12.1.005-88 у графі “Особливості дії на організм” умовною позначкою “Ф”).

пункт 3. Рівні загальної та локальної вібрації заносяться окремо за їх еквівалентними значеннями, через дріб: чисельник – загальна вібрація, знаменник – локальна. При відсутності одного з видів вібрації ставиться прочерк (в чисельнику чи знаменнику).

пункт 4. Вноситься еквівалентний рівень шуму.

пункти 5, 6. Вноситься загальний рівень шуму.

пункт 7. Вносяться фактори значень рівнів електромагнітної енергії, а для лазерного – напруженість оптичного випромінювання.

пункт 8. Мікроклімат у виробничих приміщеннях враховується як один фактор і визначається за найбільш вираженим показником. Якщо різні параметри мікроклімату (температура, швидкість руху повітря, відносна вологість, інфрачервоне випромінювання) за своїми величинами належать, на конкретному робочому місці, до різних ступенів шкідливості (1, 2, 3), то мікроклімат оцінюється за найбільш високим ступенем.

пункт 9. При розміщенні робочих місць на відкритому повітрі п.п. 8 і 9 оцінюються як один фактор. При вітрі нижні границі температур повітря повинні бути зсунуті в бік більш високих температур з розрахунку 2 °С на 1 м/с збільшення швидкості руху повітря.

пункт 10. Враховується тільки на тих робочих місцях, де підвищення чи зниження його обумовлено виробництвом або професією (водолаз, гірничорятувальник тощо).

пункт 11. Заносяться різновиди мікроорганізмів, білкових препаратів, природних компонентів організму. При наявності в повітрі робочої зони одночасно двох та більше біологічних факторів умови праці треба оцінювати за найбільш високим класом і ступенем.

пункт 12. Дається інтегральна оцінка всіх показників важкості праці за найбільш високим класом і ступенем.

Наприклад, на працівника діють різні фактори важкості: потужність зовнішньої роботи (для чоловіків більше 90 Вт – ІІІ клас І ступінь, маса переміщення вантажу більше 35 кг – ІІІ клас ІІ ступінь, дрібні стереотипні рухи до 20 тис. – І клас, статичне навантаження двома руками 50 тис. кг×с – ІІ клас, то інтегральний показник важкості ІІІ клас ІІ ступінь, тобто за найбільш високим класом і ступенем з числа фактично визначених показників.

Потужність зовнішньої роботи (Вт) визначається за формулою:

 

H – висота піднімання вантажу;

H1 – висота опускання вантажу;

P – маса вантажу;

L – відстань;

T – час;

K=10

пункт 13. Оцінюється аналогічно пункту 12. Оцінка ведеться через дріб: чисельник – нахили тулубу, знаменник – переміщення в просторі.

пункт 14. Оцінюється аналогічно пункту 12. Під високоточними зоровими роботами маються на увазі роботи 1-3 розряду за БНІП ІІ- 4-79. Розбірливість слів визначається подачею мовних сигналів (як мінімум 10 слів) на відстані одного метра, голосом без напруження, які повинні бути відтворені обстежуваним робітником.

пункт 15. Заповнюється на підставі облікових даних підприємства. В підсумковому рядку “Кількість факторів” у графах 6, 7, 8 записується сумарна кількість факторів кожного ступеня відхилення.

 

Гігієнічна оцінка умов праці

 

Заповнюється атестаційною комісією. Гігієнічна оцінка умов праці дається за найбільш високим класом і ступенем з числа фактично виміряних рівнів цих факторів.

Наприклад, на працівника одночасно впливають декілька факторів (мікроклімат, важкість праці, шкідливі речовини тощо), і параметри мікроклімату належать до ІІІ класу І ступеню, шкідливих речовин – до ІІ класу, важкості праці – до ІІІ класу ІІ ступеню, напруженості праці – до ІІІ класу І ступеню, то інтегральну оцінку необхідно записати: умови праці належать до ІІІ класу ІІ ступеню.

Якщо на робочому місці відсутні шкідливі виробничі фактори та фактори трудового процесу або вони не перевищують допустимих та не віднесені до І ступеню ІІІ класу шкідливості і небезпечності, то умови праці слід визнати такими, що відповідають гігієнічним вимогам.

Наявність хоча б одного фактору виробничого середовища та трудового процесу І ступеню ІІІ класу шкідливості вказує на невідповідність робочого місця вимогам Гігієнічної класифікації праці.

Вибірковий контроль, аналіз проведення досліджень та гігієнічної оцінки умов праці (розділ І Карти) проводять органи та установи санепідслужби Міністерства охорони здоров’я України.

 

Розділ ІІ. Оцінка технічного та організаційного рівня

 

Заповнюється атестаційною комісією за результатами аналізу виконаного у відповідності з розділом 5 Методичних рекомендацій.

 

Розділ ІІІ. Атестація робочого місця

 

На підставі комплексної оцінки робоче місце повинно бути віднесено до одного з трьох видів умов праці згідно з п.п. 6.1 та 6.2 Методичних рекомендацій.

Для цього беруться за всіма обрахованими підсумковим рядком “КІЛЬКІСТЬ ФАКТОРІВ” ступені відхилення параметрів факторів виробничого середовища та трудового процесу (розділ І Карти) і порівнюються з показниками наведеними у додатку 4 Методичних рекомендацій. Для атестації робочого місця з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, а також шкідливими і важкими умовами праці враховуються фактори, що діють на працівника у процесі праці не менше 80% робочого часу. При цьому виконання підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, а також робіт поза своїм робочим місцем з метою забезпечення своїх трудових функцій, не позбавляє працівника права на пільгове пенсійне забезпечення.

Зі шкідливими умовами праці оцінюються робочі місця при наявності ШНВФ, тривалість дії яких становить менше 80% робочого часу. В такому випадку пільгове пенсійне забезпечення може надаватися за рахунок коштів підприємства.

 

Розділ ІV. Рекомендації щодо покращення умов праці, їх економічне обґрунтування

 

Заповнюється атестаційною комісією у відповідності з пунктом 6.5 Методичних рекомендацій.

 

Розділ V. Пільги і компенсації

 

Заповнюється атестаційною комісією.

Пропозиції щодо підтвердження права на пенсію на пільгових умовах визначаються тільки за показниками, наведеними у додатку 4 Методичних рекомендацій, інші пільги і компенсації – у відповідності з чинними законодавчими та нормативними актами.

    Додаток 4. “Показники факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу для підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення”.

    Пункт 4. “Наявність в повітрі робочої зони хімічних речовин гостронаправленої дії 1 та 2 класу небезпеки” слід розуміти як наявність підвищених концентрацій (перевищення ГДК).

 

 

 

Міністерство праці України

Заступник Головного державного

експерта України з умов праці

_________________Т.П.Демчук

 

  Міністерство охорони здоров’я України

Заступник Головного державного

санітарного лікаря України

_____________________В.І.Романенко

 

 

 

 
 

КАРТА УМОВ ПРАЦІ

 

Підприємство (організація, установа)

Електровозоремонтний завод__________________

  Номер робочого місця _27, 39, 55 …       ________
Виробництво _електротехнічне_________________   Професія (посада) _12520     ізолювальник           _

__________________________________________

 

Цех (дільниця, відділ) електромеханічний, дільниця

  (код по ЄТКД, КД, повне найменування)
секційна______________________________________   Номери аналогічних робочих місць 1-63,  1-20___

 

Оцiнка факторів виробничого i трудового процесу

 

п/п

Фактори виробничого середовища i трудового процесу Дата дослiдження Нормативне значення (ГДР, ГДК) Фактичне значення III клас: шкідливі i небезпечні умови i характер праці Тривалiсть дії фактора, % за зміну При-мiтка
І ступiнь II ступiнь III ступiнь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Шкідливі хiмiчнi речовини, мг/м3:                
1 клас небезпеки _свинець_ 30.10 0,01 0,015     80%  
2 клас небезпеки ________

_епіхлоргідрин__________

 

30.10

 

1,0

 

0,79

 

     

80%

 
3-4 класи небезпеки _ксилол

__виробничий пил_________

30.10

30.10

50,0

4,0

80,0

4,59

до 4 раз

до 4 раз

    80%

80%

 
2. Пил переважно фiброгенної дії                
3. Вібрація (загальна i локальна)  

05.11

 

92/109

 

89/116

     

— / до 7 дБА

 

87%

 
4. Шум 05.11 80 90 10 дБА     90%  
5. Інфразвук                
6. Ультразвук                
7. Неiонiзуючi випромiнювання:                
— радіочастотний дiапазон,                
— діапазон промислової частоти,                
— оптичний діапазон (лазерне випромінювання)                
8. Мікроклімат у примiщеннi:                
— температура повітря, °С 05.11 17-19 17       90%  
— швидкість руху повітря, м/с 05.11 0,2 0,2       90%  
— відносна вологість повітря, %  

05.11

не більше 75%  

51%

       

90%

 
— інфрачервоне випромiнювання, Вт/м2                
9. Температура зовнішнього повітря (пiд час роботи на відкритому повітрі), °С                
— влітку                
— взимку                
10. Атмосферний тиск:                
— підвищений, атм                
— знижений (м над рівнем моря)                
11. Бiологiчнi фактори:                
Мікроорганізми:                
1 клас небезпеки ______                
2 клас небезпеки ______                
3-4 класи небезпеки ___                
Білкові препарати                
1 клас небезпеки ______                
2 клас небезпеки ______                
3-4 класи небезпеки ___                
Природні компоненти організму (амінокислоти, вітаміни тощо):                
1 клас небезпеки _______                
2 клас небезпеки _______                
3-4 класи небезпеки ____                
12. Важкість праці:                
Динамічна робота                
Потужність зовнішньої роботи, Вт, при роботі за участю м’язiв нижніх кінцівок i тулуба                
— те саме при роботі за переважною участю м’язiв плечового поясу                
Маса піднімання i переміщення вантажу, кг                
Дрібні стереотипні рухи кистей i пальців рук (кількість за зміну)                

 

  Статичне навантаження                
Величина навантаження за зміну, (Кг х с) при утриманні вантажу:                
— однією рукою                
— двома руками                
— за участю м’язiв тулуба i ніг                
13. Робоча поза                
Нахили тулуба                
Переміщення в просторі (переходи, зумовлені технологічним процесом)                
14. Напруженість праці

Увага:

               
— тривалість зосередження (% до тривалості зміни)                
— частота сигналів у середньому за годину                
Напруженість аналiзаторних функцій:                
— зору (категорія зорових робіт за СНиП ІІ-4-79)                
— слуху (при виробничій потребі сприйняття мови або диференціювання сигналів)                
Емоційна та iнтелектуальна напруженість                
Одноманітність:                
— кількість елементів у багаторазово повторюваній операції (прийомі)  

 

05.11

 

 

х

 

 

2

 

 

+

     

 

85%

 
— тривалість виконання повторюваних операцій,  с  

05.11

 

х

 

7

 

+

     

85%

 
— час стеження за ходом виробничого процесу без активних дій (в % до тривалості зміни)                
15. Змінність                
  Кількість факторів × × × 5   1 × ×

 

І. Гігiєнiчна оцінка умов працi

__Умови та характер праці належать до ІІІ класу ІІІ ступеня____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

 

II. Оцiнка технічного та органiзацiйного рівня

__Цех потребує технічного переозброєння. Працівниками порушуються вимоги щодо застосування спецодягу та засобів індивідуального захисту____________________________________________________________________________________

III. Атестацiя робочого місця

__Робочі місця мають у наявності: 1 фактор ІІІ ступеню, 5 факторів І ступеню. За показниками робочі місця слід вважати з шкідливими і важкими умовами праці, що відповідає показникам Списку № 2, пункту 1____________

 

IV. Рекомендації щодо поліпшення умов праці, їх економічне обґрунтування

__Винести печі лудіння в окреме приміщення. Орієнтовані витрати – 630 тис. грн. Адміністрації цеху забезпечити контроль за застосуванням робітниками засобів індивідуального захисту.___________________________

 

V. Пільги i компенсації

 

  Діючі Запропоновані Витрати (грн.)
Пенсійне забезпечення Список № 2 Список № 2
Доплати 12% 12%
Додаткові відпустки 7 календарних днів 7 календарних днів
Iншi Молоко Молоко

 

Голова атестаційної комiсiї _______Соловейко __________________

Члени атестаційної комiсiї  _______Карпенко____________________

_______Коваленко___________________

_______Іваненко____________________

_______Петренко___________________

З атестацією ознайомлені ________Степанюк___________________

________Романюк__________________

 

 

 

 

Показники

факторів виробничого середовища, важкості i напруженості трудового процесу для підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення

 

 1. Право на пенсію за віком на пільгових умовах підтверджується при наявності на робочому місці шкідливих i небезпечних виробничих факторів III класу умов i характеру праці

 

За списком № 1:

не менше двох факторів III ступеня  відхилення від норм;

або одного фактора III ступеня i трьох факторів I чи II ступеня відхилення від норм;

або чотирьох факторів II ступеня відхилення від норм;

або наявності в повітрі робочої зони хімічних речовин гостронаправленої дії 1 чи 2 класу небезпеки.

За списком № 2:

одного фактора III ступеня відхилення від норм;

або трьох факторів I, II ступеня відхилення від норм;

або чотирьох факторів I ступеня відхилення від норм.

 

 1. Орієнтовна показники може бути використано при встановленню дострокових пенсій за рахунок коштів підприємств.

 

Додаток № 4

 

 1. IV. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій,  посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 червня 2016 р. № 461

Київ

Про затвердження списків виробництв, робіт, професій,
посад і показників, зайнятість в яких дає право
на пенсію за віком на пільгових умовах

Відповідно до статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення” Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити такі, що додаються:

Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день  дає право на пенсію за віком на пільгових умовах;

Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

 1. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 2. Міністерству соціальної політики давати роз’яснення щодо порядку застосування списків, затверджених цією постановою.

 

Прем’єр-міністр України                                                           В. ГРОЙСМАН

 

Додаток 5

 

 1. V. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.2003 р. № 679 «Про нову редакцію додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290».

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А

від 13 травня 2003 р. № 679

Київ

 

Про нову редакцію додатків 1 і 2 до

постанови Кабінету Міністрів України

від 17 листопада 1997 р. № 1290

 

Кабінет Міністрів України  постановляє:

 

Викласти додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на  щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» (Офіційний вісник України, 1997 р., число 48, с. 22) у редакції, що додається.

 

Прем’єр-міністр України                                                                      В.Янукович

 

 

 

 

Додаток 6

 

 1. VI. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. № 576 «Про затвердження переліку робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці».

 

                     КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В Авід 12 липня 2005 р. N 576Про затвердження переліку робіт із важкими,            шкідливими та особливо шкідливими умовами            праці у будівництві, на яких встановлюється
підвищена оплата праці
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:             Затвердити перелік робіт з важкими,  шкідливими  та  особливо шкідливими  умовами  праці  у будівництві,  на яких встановлюється підвищена оплата праці, що додається.      Установити, що підвищення розміру  оплати  праці  на  робочих місцях,згідно   із   затвердженим   цією  постановою  переліком визначається у відсотках до тарифної ставки (окладу)  робітника у колективному договорі, з дотриманням  мінімальних гарантій, визначених Генеральною та галузевою (регіональною) угодами.

 

Прем’єр-міністр України                                                           Ю.Тимошенко

 

Додаток № 7

 

VIІ. Постанова Держкомпраці і ВЦРПС від 03.10.1986 р. № 387/22-78 «Про затвердження Типового положення оцінки умов праці на робочих місцях і порядку застосування галузевих переліків робіт, за які можуть встановлюватись доплати робітникам за умови праці».

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СРСР З ПРАЩ І СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ

ТА СЕКРЕТАРІАТ ВСЕСОЮЗНОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

 

ПОСТАНОВА

від 3 жовтня 1986 р.                                                                                                                                                        № 387/22-78

 

Про затвердження Типового положення оцінки умов праці на робочих місцях і порядку застосування галузевих переліків робіт, за які можуть встановлюватись доплати робітникам за умови праці

 

У відповідності з постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР та ВЦРПС від 17 вересня 1986 р. № 1115 “Про удосконалення організації заробітної плати та введення нових тарифних ставок і посадових окладів працівників виробничих галузей народного господарства” Державний комітет СРСР з праці і соціальних питань та Секретаріат Всесоюзної Центральної Ради Професіональних Спілок   постановляють:

 1. Затвердити за погодженням з Міністерством охорони здоров’я СРСР Типове положення оцінки умов праці на робочих місцях та порядок застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці, згідно з додатком.

Це Типове положення застосовується одночасно з введенням нових умов оплати праці у відповідності з постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР та ВЦРПС від 17 вересня 1986 р. № 1115.

 1. Встановити, що доплати за умови праці здійснюються на робочих місцях, на яких виконуються роботи, передбачені галузевим переліком робіт з важкими і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, у відсотках до тарифної ставки (окладу) в таких розмірах:

на роботах з важкими і шкідливими умовами праці – 4, 8, 12 відсотків;

на роботах з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці – 16, 20, 24 відсотки.

Конкретні розміри доплат визначаються на підставі атестації робочих місць та оцінки умов праці на них у відповідності з Типовим положенням, затвердженим цією постановою.

При наступній раціоналізації робочих місць і покращенні умов праці доплати зменшуються або скасовуються повністю.

 1. Міністерства і відомства на основі Типового положення, затвердженого цією постановою, розробляють і за погодженням з відповідними центральними комітетами профспілок затверджують галузеві положення, в які можуть вводитися додатково до факторів умов праці, передбачених у Типовому положенні, інші фактори, які найбільш повно враховують специфіку робіт, що виконуються в галузях.
 2. Керівники об’єднань, підприємств і організацій можуть, як виняток, встановлювати тимчасово терміном до одного року за погодженням з профспілковим комітетом на окремих робочих місцях, на яких оплата праці здійснювалась за підвищеними тарифними ставками (окладами), розміри доплат за умови праці вищі, ніж вони визначені на підставі оцінки умов праці за критеріями, передбаченими у типовому положенні, затвердженому цією постановою, або у відповідному галузевому положенні. При цьому розміри доплат не повинні перевищувати 12 та 24 відсотки тарифної ставки (окладу) відповідно на роботах з важкими і шкідливими, з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці.
 3. Рекомендувати міністерствам і відомствам визначити базові галузеві промислово-санітарні лабораторії і закріпити за ними підприємства, що знаходяться в даному регіоні і не мають таких лабораторій для проведення на них інструментальних замірів стану умов праці з метою їх оцінки і визначення на цій основі доплат за умови праці.
 4. НДІ праці і ВНМ Центру Держкомпраці СРСР організувати при філіалах, а державним комітетам союзних республік з праці – при республіканських центрах НОП постійно діючі консультаційні пункти для проведення консультацій щодо застосування Типового положення, затвердженого цією постановою, та інших питань, пов’язаних з встановленням доплат за умови праці.

Відділу умов праці вивчити спільно з галузевими відділами у першому кварталі 1987 р. на ряді підприємств досвід проведення атестації робочих місць з метою оцінки умов праці та встановлення доплат, а ВНМ Центру видати інформацію про цей досвід. У подальшому систематично видавати інформацію про передовий досвід організації цієї роботи.

 1. Всесоюзному інституту підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів з праці і соціальних питань Держкомпраці СРСР в жовтні-листопаді 1986 року провести для працівників міністерств та базових промислово-санітарних лабораторій цільові семінари з вивчення нормативних актів та методичних положень оцінки умов праці та встановлення відповідних доплат з використанням наявних кінострічок та інших матеріалів з досвіду атестації і раціоналізації робочих місць, оцінки умов праці та застосування доплат.
 2. Рекомендувати міністерствам і відомствам СРСР, Радам Міністрів союзних республік, центральним комітетам та республіканським радам профспілок у зв’язку з введенням Типового положення, затвердженого цією постановою, провести необхідну організаційну та масово-роз’яснювальну роботу. В ході цієї роботи:

провести короткотермінові курси, наради-семінари з вивчення нормативно-методичних матеріалів з оцінки умов праці та встановлення доплат;

забезпечити в об’єднаннях, на підприємствах і в організаціях якісне проведення оцінки умов праці на робочих; місцях за допомогою інструментальних замірів рівнів виробничих факторів (як виняток експрес-методом) та введення за її результатами обґрунтованих диференційованих доплат за умови праці, ширше залучати до цієї роботи передових робітників, бригадирів, колективи бригад, своєчасно доводити до їх відома розміри доплат, систематично роз’яснювати трудящим на зборах трудових колективів через ради бригад, ради бригадирів та іншими методами зміст нових нормативних документів з питань доплат за умови праці;

залучити для надання допомоги об’єднанням, підприємствам та організаціям у проведенні обстежень умов праці на робочих місцях та розробці заходів з їх поліпшення відповідних працівників науково-дослідних інститутів, центрів НОП та інших організацій.

 1. Галузевим відділам та відділу умов праці Держкомпраці СРСР, відділу заробітної плати та економічної роботи й відділу охорони праці ВЦРПС, а також республіканським комітетам союзних республік з праці спільно з республіканськими радами профспілок проводити систематичну роботу з роз’яснення порядку застосування затвердженого цією постановою Типового положення, забезпечити контроль за правильністю його застосування при оцінці умов праці та визначенні розмірів доплат.

 

Голова Державного комітету

СРСР з праці і соціальних питань                                                    І. Гладкий

 

Заступник голови Всесоюзної

Центральної Ради Професійних Спілок                                         В. Ломоносов

 

Додаток № 8

 

VIII. Постанова Держкомпраці і ВЦРПС від 16.12.1987 р. № 731/П-13 «Про порядок безкоштовної видачі молока чи інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям, зайнятим зі шкідливими умовами праці».

 

Про порядок безкоштовної видачі молока чи інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці

 

Постанова Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16 грудня 1987 р. № 731/П-13

 

Додаток 1

до листа Міністерства охорони   здоров’я СРСР

від 17 лютого 1988 р. № 06-14/7-14

 

З введенням у дію з 1 січня 1988 року Закону СРСР “Про державне підприємство (об’єднання)” діяльність підприємств (об’єднань) в умовах повного господарського розрахунку і самофінансування здійснюється відповідно до принципу соціалістичного самоврядування, і трудовий колектив самостійно вирішує всі питання виробничого і соціального розвитку. У зв’язку з цим Державний комітет СРСР по праці і соціальних питаннях і Президія ВЦРПС   постановляють:

 1. Установити, що підприємства (об’єднання) самостійно вирішують усі питання, пов’язані з безкоштовною видачею робітникам та службовцям молока чи інших рівноцінних харчових продуктів, на основі Переліку хімічних речовин, при роботі з якими з профілактичною метою рекомендується вживання молока чи інших рівноцінних харчових продуктів1, затвердженого Міністерством охорони здоров’я СРСР 4 листопада 1987 року № 4430-87, і з урахуванням таких умов:

а) молоко видається по 0,5 літра за зміну незалежно від її тривалості у дні фактичної зайнятості працівника на роботах, пов’язаних з виробництвом чи застосуванням хімічних речовин, передбачених у Переліку, вказаному у пункті 1 цієї постанови;

б) видача і вживання молока повинні здійснюватися в буфетах, їдальнях чи у спеціально обладнаних відповідно до санітарно-гігієнічних вимог приміщеннях;

в) не допускати оплату молока грошима, заміну його іншими товарами і продуктами (крім рівноцінних – кефіру, кисляку, мацоні тощо), видачу молока за одну чи кілька змін наперед, так само як і за минулі зміни, і видачу його додому;

г) працівникам, які одержують безкоштовно лікувально-профілактичне харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці, молоко не видається.

 1. Витрати, пов’язані з безкоштовною видачею молока, можуть провадитися за рішенням трудового колективу як за рахунок собівартості продукції, що випускається, будівельно-монтажних і налагоджувальних робіт, так і за рахунок фонду соціального розвитку. У бюджетних організаціях – за рахунок асигнувань з бюджету.
 2. Трудові колективи, виявляючи турботу про поліпшення умов праці працюючих, повинні наполегливо добиватися від адміністрації підприємства (об’єднання) здійснення ефективних заходів з ліквідації забруднення повітряного середовища на робочих місцях, де установлена видача молока, шкідливими хімічними речовинами і приведенню умов праці у повну відповідність з вимогами санітарно-гігієнічних норм і правил.

При забезпеченні нормальних умов праці адміністрація і профспілковий комітет за погодженням з Радою трудового колективу підприємства (об’єднання) приймають рішення про припинення видачі молока.

 1. Ця постанова вводиться в дію з 1 березня 1988 року.
 2. Визнати такими, що втратили чинність, Правила безкоштовної видачі молока чи інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям, зайнятих у виробництвах, цехах, на дільницях і в інших підрозділах зі шкідливими умовами праці, затверджені постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати та Президії ВЦРПС від 13 листопада 1969 року № 446/П-21.

У зв’язку із запитами, що надходять, про можливість застосування постанови Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16.12.87 № 731/П-13 “Про порядок безкоштовної видачі молока чи інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці” на підприємствах, в установах і організаціях, що не відносяться до сфери матеріального виробництва і не переведених на повний господарський розрахунок і самофінансування, Держкомпраці СРСР і ВЦСПС листом від 17.02.88 № 4620 МК повідомили, що дія указаної вище постанови поширюється на всі підприємства, установи й організації всіх галузей народного господарства.

Д о д а т о к

до постанови Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС

від 16 грудня 1987 р. № 731/П-13

 

Додаток 2

до листа Міністерства охорони здоров’я СРСР

від 17 лютого 1988 р. № 06-14/7-14

 

ПЕРЕЛІК

хімічних речовин, при роботі з якими з профілактичною метою рекомендується вживання молока чи інших рівноцінних харчових продуктів, затверджений Міністерством охорони здоров’я СРСР 4 листопада 1987 р. № 4430-872

 

 1. Аліфатичні й аліциклічні вуглеводні (насичені і ненасичені):

а) вуглеводні ряду метану: бутан, ізобутан, пентан, ізопентан, гексан, октан, ізооктан, нонан;

б) вуглеводні ряду етилену: бутилен, амілени, ізобутилен;

в) циклічні неграничні вуглеводні: циклопентадієн, дициклопентадієн, циклопентадієнилтрикарбоніл марганцю;

г) ароматичні вуглеводні одно- та багатоядерні: бензол, ксилол, толуол, етилбензол, кумол (диізопропілен-бензол), ксилоли, стироли, дифеніл, нафталін та їх похідні.

 1. Галогенопохідні вуглеводні жирного ряду:

а) фторпохідні: фторетилен, дифторетилен, трифторетилен, тетрафторетилен, трифторпропілен, дифторетан, декафторбутан;

б) хлорпохідні: хлористий метил, хлористий метилен, хлороформ, чотирихлористий вуглець, хлористий етил, дихлоретан, трихлоретан, тетрахлоретан, трихлорпропан, тетрахлорпентан, хлористий вініл, дихлоретилен, трихлоретилен, тетрахлоретилен, гексахлорциклопентадієн, алодан, хлоропрен, хлористий аліл, хлористий бутилен, гексахлорбутадієн та інші цього ряду;

в) бромпохідні: бромистий метилен, бромистий метил, бромистий етил, диброметан, тетраброметан, дибромпропан, бромоформ та інші;

г) йодопохідні: йодистий метил, йодоформ, йодистий етил та ін.;

д) змішані галогенопохідні: дифторхлорметан, фтордихлорметан та ін.

 1. Галогенопохідні вуглеводнів ароматичного ряду: хлорбензол, дихлорбензол, трихлорбензол, тетрахлорбензол, гексахлорбензол, хлористий бензил, бензотрихлорид, хлорстинол, бромбензол, бромистий бензил та інші галогенопохідні цього ряду.
 2. Хлорпохідні одноциклічних багатоядерних вуглеводнів: хлоровані дифеніли, хлорокис дифенілу, хлориндан, хлорнафталіни, гептахлор, ДДТ, гексахлорциклогексан, поліхлорпілен, поліхлоркамфен, хлоретан, симазин, артазин.
 3. Спирти:

а) спирти та гліколі жирного ряду граничні і неграничні: спирт метиловий, аліловий, кротоніловий та інші;

б) галогенопохідні спиртів жирного ряду: спирт октафтораміловий, тетрафторпропіловий та інші;

в) спирти ациклічного й ароматичного ряду, бензиловий спирт, циклогексанол та інші.

 1. Феноли: фенол, хлорфеноли, пентахлорфенол, крезоли, гідрохінон, пентахлорфенолят натрію та інші.
 2. Ефіри ациклічного й аліфатичного ряду та їх галогенопохідні: диметиловий, диетиловий, диізопропіловий, дибутиловий, вінілбутиловий, дивініловий, монохлордиметиловий, дихлордиетиловий, тетрахлордиетиловий, ефіри етилгліколю, пропіленгліколю, гліцерину, полігліколеві ефіри.
 3. Ефіри фенолів: гваякол, монобензиловий ефір гідрохінону, диніл та інші цього ряду.
 4. Органічні окиси та перекиси: окис етилену, пропілену, епіхлоргідриду, гідроперекис ізопропілбензолу, перекис бензоїлу, перекис метилетилкетону, циклогексанону та інші представники сполук даної групи.
 5. Тіоспирти, тіофеноли та тіоефіри: метил- та етилмеркаптани, трихлортіофенол та пентахлортіофенол; 2, 4-Д, солі трихлорфеноксіоцтової кислоти.
 6. Альдегіди та кетони заміщені і незаміщені: ацетальдегід, формальдегід, бензальдегід, акролеїн, ацетон, бромацетон, хлорацетон, пентахлорацетон, гексахлорацетон, хлорацетофенон та інші цього ряду.
 7. Органічні кислоти, їх ангідриди, аміди та галогеноангідриди: малеїновий, фталевий ангідрид, кислоти: мурашина, оцтова, пропіонова та їх ангідриди, нафтенові кислоти, хлористий бензоїл, хлорфеноксіоцтова кислота, сполуки карбамінової кислоти, тіо- та дитіокарбамінової кислоти, диметилформамід та інші цієї групи, а також диазосполуки, диазокетони та диазоефіри.
 8. Складні ефіри: ефіри азотистої, азотної, сірчаної, хлорсульфонової, мурашиної, оцтової, пропіонової, акрилової, метакрилової кислот та їх галогенопохідні.
 9. Складні ефіри й аміди кислот фосфору: трикрезилфосфат, тіофос, метафос, метилетилтіофос, меркаптофос, метилмеркаптофос, карбофос, препарати М-81, М-74, ДДВФ, фосфамід, хлорофос, табун, зоман, зарин, октаметил, диетилхлормонофосфат, метилдихлортіофосфат диметилхлортіофосфат та інші фосфорорганічні отрутохімікати.
 10. Нітро- та аміносполуки жирного поліметиленового ряду та їх похідні: нітроолефіни, нітрометан, нітроетан, нітропропан, нітробутан, нітрофоска, хлорпікрин, нітроциклогексан, метиламін, диметиламін, триметиламін, етиламін, диетиламін, триетиламін, етиленимін, поліетиленимін, поліетиленполіамін, гексаметилендиамін, етаноламін, циклогексиламін, дициклогексиламін та інші цього ряду.
 11. Нітро- та аміносполуки ароматичного ряду та їх похідні: нітробензоли, нітротолуоли, нітроксилол, динок, диносеб, нітронафталіни, нітрохлорбензоли, нітрофеноли, нітро- та аміноанізоли, анілін, ацетонанілін, хлораніліни, фенілендиаміни, бензидин, парафенетидин.
 12. Бензохінони, нафтахінон, антрахінон, бензатрен, парабензохінон і дихлорнафтахінон.
 13. Органічні барвники: антрахінонові, нітро- та нітрозобарвники, азобарвники, азинові, 2-метилфуран (сілван).
 14. Гетероциклічні сполуки: фуран, тетрагідрофуран, фурфурол, тіофен, індол, піридин, піразалан, пурин, піридинові та пуринові основи, піколіни, нікотинова кислота, диоксани, піперидин, морфолін, гексоген, барбітурати, їх напівпродукти та інші при виробництві цих препаратів.
 15. Алкалоїди: атропін, кокаїн, опій, морфін, кодеїн, стрихнін, пілокарпін, скополамін, сальсолін, омнопок, папаверин, нікотин, анатазин та інші при виробництві цих препаратів, а також сировина та готова продукція, що містять зазначені алкалоїди (тютюново-махоркове, сигарне, цигаркове виробництво, ферментація тютюну).
 16. Бороводні.
 17. Галогени та галогенопохідні: фтор, хлор, бром, йод, хлористий, бромистий, фтористий водень, плавикова, кремнефтористоводнева кислоти, окис фтору, окис та двоокис хлору, трифторид хлору, хлористий йод, хлорокис вуглецю (фосген).
 18. Сполуки сірки: сірководень, сірковуглець, хлорсульфонова кислота, хлорангідриди сірки, сірчистий та сірчаний ангідриди.
 19. Селен та його сполуки: селенистий ангідрид, селениста кислота, селенова кислота, їх солі, хлорокис селену, органічні сполуки селену.
 20. Телур та його сполуки.
 21. Сполуки азоту: гідразин та його похідні, окисли азоту, азотна кислота, азид натрію, аміак, нітрит натрію, хлористий азот, хлористий нітрозил, гідроксиламін.
 22. Жовтий (білий) фосфор та його сполуки: фосфорний ангідрид, фосфорна кислота та її солі.
 23. Миш’як та його сполуки: миш’яковистий та миш’яковий ангідриди, арсеніт кальцію, арсенат кальцію, арсеніт натрію, паризька зелень, осарсол, іприт.
 24. Сурма та її сполуки: сурм’янистий та сурм’яний ангідриди, сурм’янистий водень, хлориди сурми.
 25. Ціаніди: ціаністий водень, ціаніди натрію та калію, диціан, хлорціан, бромціан, ціанамід кальцію, ціанурхлорид, ціаністий бензил.
 26. Нітроли: ацетонітрил, ацетонциангідрин, акрилонітрил, етиленціангідрин, бензонітрил та інші.
 27. Ізоціанати, фенілізоціанат, гексаметилендиізоціанат, толуїлендиізоціанат та інші.
 28. Сполуки кремнію у вигляді аерозолю з вмістом вільного кристалічного двоокису кремнію понад 10 %.
 29. Ртуть та її неорганічні й органічні сполуки – ртуть металева, ціанід ртуті, гримуча ртуть, диметилртуть, етилмеркурхлорид, етилмеркурфосфат, диетилртуть, хлорфенолртуть, меркурацетат, меркуран та інші сполуки ртуті.
 30. Марганець та його сполуки: окисли марганцю, сульфат, хлорид марганцю, аерозолі інших його сполук.
 31. Берилій та його сполуки: окис берилію, гідрат окису берилію, карбід берилію, сульфат берилію, хлорид берилію, фторокис берилію й аерозолі інших сполук берилію.
 32. Талій та його сполуки: хлорид талію, сульфат талію, ацетат талію, нітрат талію, карбонат талію та інші.
 33. Титан та його сполуки.
 34. Ванадій та його сполуки: п’ятиокис, триокис ванадію, ванадати амонію, натрію і кальцію, хлориди ванадію.
 35. Хром та його сполуки: триокис хрому, окис хрому, хромові галуни, біхромат натрію та інші.
 36. Молібден та його сполуки: триокис молібдену, молібден амонію.
 37. Нікель та його сполуки: закис нікелю, окис нікелю, гідрат закису нікелю.
 38. Метанол.
 39. Оловоорганічні, борорганічні та кремнійорганічні сполуки.
 40. Свинець та його сполуки3 .
 41. Карбоніли металів: нікелю, кобальту, марганцю.
 42. Літій, цезій, рубідій, інші лужноземельні елементи та їх сполуки.
 43. Рідкоземельні елементи (лантаніди) та їх сполуки.
 44. Кадмію оксиди та інші його сполуки.
 45. Антибіотики: біоміцин, тетрациклін, синтоміцин, левоміцетин та інші4 .
 46. Компоненти мікробіологічного походження: бактеріальні токсини, мікотоксини, токсини одноклітинних водоростей та інші.
 47. Аерозолі сильнодіючих отруйних речовин списку А і Б Фармакопійного комітету Мінздраву СРСР при їхньому виробництві.
 48. Виробництво усіх видів сажі.
 49. Пестициди.

________________

ПРИМІТКИ:

 1. До рівноцінних молоку харчових продуктів відносяться кефір, кисляк, мацоні тощо.
 2. Молоко чи інші рівноцінні харчові продукти видаються також працівникам, зайнятим на роботах із застосуванням радіоактивних речовин у відкритому стані, що використовуються за першим та другим класами робіт.

 

Листом Головного санітарного управління МОЗ України від 15.05.92 № 5010/182 дозволена заміна молока іншими продуктами.

За запитом Федерації профспілок України Головне санітарне управління МОЗ України розглянуло питання заміни видачі молока працюючим у шкідливих умовах праці іншими продуктами, а також висновок НДІ гігієни харчування від 10.05.92 № 102.

Вважаємо допустимим заміну молока при повній відсутності його в торговій мережі іншими продуктами тваринного походження:

0,5 л молока відповідає:

 1. Кисломолочні продукти (кефір, кисляк) – 500 г;
 2. Сир – 100 г;
 3. Сир 24% жирності – 60 г;
 4. Молоко сухе цільне – 55 г;
 5. Молоко згущене стерилізоване незбиране – 200 г;
 6. Яловичина 2 категорії (сира) – 70 г;
 7. Риба нежирна (сира) – 90 г;
 8. Яйце куряче – 2 шт.

 

Заступник головного державного

санітарного лікаря України                                            М.С.Мухарський

 

Додаток № 9

 

 

 1. IX. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. № 163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня».

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від 21 лютого 2001 р. № 163

 

Київ

 

Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці,

робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня

 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

 1. Затвердити Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, що додається.

 

Установити, що пропозиції про внесення змін і доповнень до зазначеного Переліку подаються Кабінету Міністрів України Міністерством праці та соціальної політики на підставі обґрунтованих клопотань відповідних міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та об’єднань підприємств, установ і організацій тільки за неможливості ліквідації шкідливих виробничих факторів після вжиття організаційно-технічних заходів або у разі введення в експлуатацію нових підприємств, виробництв, запровадження нових технологій, а також після попередньої експертизи обґрунтованості таких пропозицій місцевими органами Державної експертизи умов праці і погодження з Міністерством охорони здоров’я.

 

 1. Міністерству праці та соціальної політики у місячний термін розробити та затвердити порядок застосування Переліку, затвердженого пунктом 1 цієї постанови, та давати роз’яснення щодо його застосування.

 

Прем’єр-міністр України                                                              В. ЮЩЕНКО

 

Додаток 10

 

Х. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 № 248).

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.04.2014  № 248

 

  Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 травня 2014 р.
за № 472/25249

Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу»

Відповідно до статті 1 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»підпункту 7.1 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та підпункту 7 пункту 9 Протокольного рішення засідання Кабінету Міністрів України щодо питання «Про стан забезпечення умов праці, виробничого травматизму і професійних захворювань», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 22 серпня 2012 року (протокол № 64), НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», що додаються.
 2. Вважати такою, що не застосовується на території України, «Гигиеническая классификация труда (по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса)», яка затверджена заступником Головного державного санітарного лікаря СРСР від 12 серпня 1986 року № 4137-86.
 3. Управлінню громадського здоров’я (А. Григоренко) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Р. Салютіна.
Міністр О. Мусій

 

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
соціальної політики України

Президент Національної академії
медичних  наук України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

 
Л. Дроздова
А.М. Сердюк

Г.В. Осовий

О. Мірошниченко

В. Акопян

Додаток № 11

 

ХІ. Наказ МОЗ України від 21.04.1999 № 91 «Про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій   з метою  надання  їм  права  проведення  санітарно-гігієнічних   досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці».

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИН А К А З N 91 від 21.04.99                                                     Зареєстровано в Міністерстві м.Київ                                                                   юстиції України                                                                               7 жовтня 1999 р. vd990421 vn91                                                     за N 686/3979         Про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій   з метою  надання  їм  права  проведення  санітарно-гігієнічних   досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу            для атестації робочих місць за умовами праці         Відповідно до  постанови  Кабінету  Міністрів України від 01.08.92 N 442 ( 442-92-п ) «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» та з метою встановлення єдиних вимог до організації і  здійснення органами, установами та закладами державної санепідслужби Міністерства охорони здоров’я України атестації санітарних лабораторій підприємств і організацій на право проведення санітарно-гігієнічних  досліджень факторів виробничого середовища трудового процесу для атестації робочих місць  а умовами праці (далі — атестація санітарних лабораторій) Н А К А З У Ю:        1. Затвердити:       1. Положення про проведення органами, установами та закладами державної санепідслужби Міністерства охорони здоров’я України атестації санітарних лабораторій підприємств і організацій на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці (додається).       1.2. Форму свідоцтва державної санепідслужби Міністерства охорони здоров’я України про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці (додається).       1.3. Форму постанови про скасування свідоцтва про атестацію (додається).        2. Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, на водному, залізничному та повітряному транспорті, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України, об’єктів, що мають особливий режим роботи, головному лікарю Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, головному лікарю СЕС лікувально-оздоровчого об’єднання при Кабінеті Міністрів України, директорам науково-дослідних інститутів гігієнічного профілю, ректорам установ вищої медичної освіти (інститути,  університети, академії), міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади взяти до керівництва у своїй роботі згадані вище документи.        3. Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, на водному, залізничному транспорті:       3.1. Переглянути та затвердити склад комісій республіканської (Автономної Республіки Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських, на водному, залізничному транспорті з атестації санітарних лабораторій підприємств, організацій на право проведення  санітарно-гігієнічних  досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу з метою атестації робочих місць за умовами праці.       3.2. Щорічно, станом на 20 січня та 20 липня, надсилати до Головного санепідуправління МОЗ України  перелік  атестованих санітарних лабораторій підприємств, організацій (номер, дата виданих свідоцтв і термін їх дії) та скасованих свідоцтв.       3.3. До роботи з атестації санітарних лабораторій підприємств, організацій залучати (за згодою) представників державної експертизи умов праці.        4. Вважати такими, що втратили чинність, постанови Головного державного санітарного лікаря України від 26.11.92 N 6 «Про атестацію санітарних лабораторій підприємств, установ, організацій», від 08.02.95 N 6 «Про посилення контролю за виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442» і вказівку Міністерства охорони здоров’я України від 01.02.93 N 29 «Про атестацію міжгалузевих, міжрегіональних санітарних лабораторій, підприємств, установ»; такими, що не застосовуються на території України, форми медичної документації NN 330/У, 333/У, 334/У, 335/У, 336/У, які були затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР (наказ від 04.10.80 N 1030), і наказ МОЗ України від 26.08.98 N 261 як такий, що не набув чинності.       5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Головного санепідуправління Бережнова С.П.  Перший заступник Міністра охорони  здоров’я,Головний державний  санітарний лікар України                          О.О.Бобильова   Медична документація
Форма N 297/0

 МОЗ України ____________________________
(назва установи)

Свідоцтво на право проведення
досліджень __________________
(номер, дата)

Протокол * ___________________
(номер, дата)
проведення досліджень шумового навантаження та
інфразвуку

_______________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.

1. Дата проведення досліджень _______________________________     2. Підприємство, адреса _____________________________________     _____________________________________________________________     3. Робоче   місце,   професія,   технологічний   процес,   що
виконується ______________________________________________________     4. Мета досліджень __________________________________________     _____________________________________________________________     5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
(найменування, тип, заводський номер)     _____________________________________________________________     6. Відомості про повірку ____________________________________
(номер свідоцтва, термін дії)     7. Нормативна документація, у відповідності до якої:     а) __________________________________________________________
(проводяться дослідження)     б) __________________________________________________________
(оцінюються результати)     8. Присутні від підприємства ________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)     _____________________________________________________________     9. Посада,  прізвище,  ім’я,  по батькові осіб,  що проводять
дослідження ______________________________________________________     _____________________________________________________________
(підписи)     10. Результати досліджень та розрахунків:

——————————————————————|   Інтервал    | Відлік рівнів |    Кількість    |  Часткові   ||               | в інтервалі   |  досліджень в   |  індекси    ||               |               |   інтервалі     |             ||—————+—————+——————+————-||   38 — 42     |               |                 |             ||—————+—————+——————+————-||   43 — 47     |               |                 |             ||—————+—————+——————+————-||   48 — 52     |               |                 |             ||—————+—————+——————+————-||   53 — 62     |               |                 |             ||—————+—————+——————+————-||   63 — 67     |               |                 |             ||—————+—————+——————+————-||   68 — 72     |               |                 |             ||—————+—————+——————+————-||   73 — 77     |               |                 |             ||—————+—————+——————+————-||   78 — 82     |               |                 |             ||—————+—————+——————+————-||   83 — 87     |               |                 |             ||—————+—————+——————+————-||   88 — 92     |               |                 |             ||—————+—————+——————+————-||   93 — 97     |               |                 |             ||—————+—————+——————+————-||   98 — 102    |               |                 |             ||—————+—————+——————+————-||  103 — 107    |               |                 |             ||—————+—————+——————+————-||  108 — 112    |               |                 |             ||—————+—————+——————+————-||  113 — 117    |               |                 |             ||—————+—————+——————+————-||  118 — 122    |               |                 |             ||—————+—————+——————+————-||   Сумарний    |               |                 |             ||    індекс     |               |                 |             ||—————+—————+——————+————-||   Поправка    |               |                 |             ||—————+—————+——————+————-|| Еквівалентний |               |                 |             ||    рівень     |               |                 |             |——————————————————————

Максимальний рівень імпульсного шуму _______ дБА «І»; дБ «А»

————————————————————————|Назва     |Рівень шуму|Час дії,|Поправка|Різниця|Енерге-|Еквівалентний||виробничої|на ділянці |хвилин  |        |       |тичне  |   рівень    ||ділянки   |           |        |        |       |суму-  |             ||          |           |        |        |       |вання  |             ||———-+————+———+———+——-+——-+————-||———-+————+———+———+——-+——-+————-||———-+————+———+———+——-+——-+————-|————————————————————————

11. Особисті засоби захисту від шуму, що використовуються__________________________________________________________________
(тип, назва)

Розрахунок ефективності (енергетичне підсумовування)————————————————————————|Назва, |     Поглинальна здатність (дБ) в октавних смугах з          || тип   |          середньогеометричними частотами (Гц)               ||       |————————————————————-||       |   125  |   250  |   500  |  1000  |  2000  |  4000  |  8000 ||——-+———+———+———+———+———+———+——-||——-+———+———+———+———+———+———+——-||——-+———+———+———+———+———+———+——-||——-+———+———+———+———+———+———+——-||——-+———+———+———+———+———+———+——-||——-+———+———+———+———+———+———+——-||——-+———+———+———+———+———+———+——-||——-+———+———+———+———+———+———+——-||——-+———+———+———+———+———+———+——-||——-+———+———+———+———+———+———+——-||——-+———+———+———+———+———+———+——-||——-+———+———+———+———+———+———+——-||——-+———+———+———+———+———+———+——-||——-+———+———+———+———+———+———+——-||——-+———+———+———+———+———+———+——-|————————————————————————

12. Розрахунок   шумового   навантаження   з    використанням
особистих засобів захисту від шуму     _____________________________________________________________
(еквівалентний рівень-ефективність 033 від шуму)     13.  Допустимий рівень ______________ до ____________________     14. Дослідження    проводив,   посада,   прізвище,  ім’я,  по
батькові __________________
(підпис)     15. Висновок (відповідність нормативу,  оцінка за Гігієнічною
класифікацією  праці  за  показниками шкідливості та небезпечності
факторів  виробничого   середовища,   важкості   та   напруженості
трудового процесу     _____________________________________________________________     _____________________________________________________________     _____________________________________________________________     М.П.     _____________________________________________________________     (прізвище, ім’я, по батькові санітарного лікаря або зав. сан.
лаб. підприємства, підпис)
   Медична документація
Форма N 399/0

 МОЗ України ____________________________
(назва установи)

Свідоцтво на право проведення
досліджень __________________
(номер, дата)

Протокол * __________________
(номер, дата)
проведення досліджень вібрації

_______________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.

1. Дата проведення досліджень ______________________________     2. Підприємство, адреса, цех, відділення ___________________     3. Робоче   місце,   професія,   технологічний   процес,   що
виконується ______________________________________________________     _____________________________________________________________     4. Мета досліджень, характер вібрації _______________________     _____________________________________________________________     5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
(найменування, тип, заводський номер)     6. Відомості про повірку ____________________________________
(номер свідоцтва, час дії)     7. Нормативна документація, у відповідності до якої:     а) __________________________________________________________
(проводяться дослідження)     б) __________________________________________________________
(оцінюються результати)     8. Присутні від підприємства ________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)     9. Посада,  прізвище,  ім’я,  по батькові осіб,  що проводили
дослідження ______________________________________________________
(підписи)     _____________________________________________________________     10. Результати досліджень віброшвидкості, віброприскорення та                               ________________________________
(підкреслити потрібне)розрахунків*

—————————————————————————————————————-|Назва, тип |Характер  |Осі    | Кіль-  |   Рівні в октавних смугах із середньогеометричними частотами, Дц     ||машини,    |вібрації, |досл.  | кість  |                                                                      ||обладнання,|час дії,  |       |дослід. |                                                                      ||що вико-   |хвилин    |       |  в 1   |———————————————————————-||ристову-   |          |       | точці  | 1   | 2   | 4   |  8   | 16   |31,5  | 63  | 125  |250  |500  |1000  ||ються      |          |       |        |     |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      ||————+———-+——-+———+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——||           |          |       |   1    |     |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      ||           |          |       |   2    |     |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      ||           |          |       |   3    |     |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      ||           |          |       |серед.  |     |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      ||—————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——||   Енергетичне підсумовування          | |__ |__|  | |__ |__|   |  |__ |__|   |     |      |     |     |      ||—————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——||           |          |       |        |     |  |_ |_|   |      |      |  |__ |__|  |      |     |     |      ||————+———-+——-+———+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——||           |          |       |        |     |     | |__ |____  |____  |__|   |     |      |     |     |      ||————+———-+——-+———+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——||           |          |       |        |     |     |     |  |__ |__|   |  |__ |__|  |  |__ |__|  | |__ |__|   ||————+———-+——-+———+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——||           |          |       |        |     |     |     |      |  |__ |__|   |     |      |  |_ |_|   |      ||————+———-+——-+———+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——||           |          |       |        |     |     |     |      |      |  |__ |___  |____  |__|  |     |      ||—————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——||         Корегований рівень            |     |     |     |      |      |      | дБ  |      |     |     |      ||—————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——||—————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——||   Еквівалентний рівень (вібраційне    |     |     |     |      |      |      |     |      |     |     |  дБ  ||            навантаження)              |     |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      ||—————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——||——————————————————————————+——+——+——+——+——||Сумарний еквівалентний рівень** ___________________ дБ                        |     |      |     |     |      ||——————————————————————————+——+——+——+——+——||Сумарний еквівалентний рівень ___________________ дБ                          |     |      |     |     |      |—————————————————————————————————————-

_______________
* При  використанні  декількох  машин,  обладнань   і   т.ін.
заносяться дані про кожні з них.     ** При  використанні  декількох  машин,  обладнання  і  т.ін.
еквівалентні рівні підлягають енергетичному підсумовуванню.

Дослідження проводив ________________________________________
(посада, прізвище, ім’я по батькові, підпис)

11. Результати досліджень імпульсної вібрації та розрахунки:

————————————————————————|Назва   |Характер|Осі     | Кількість  |Допустима кількі-|Величина*   ||джерела |вібрації|дослідж.| імпульсів  |сть імпульсів    |вібровпливу ||вібрації|        |        |————+——————|(у разах від||        |        |        | за   |  за |   за   |   за   |допустимого)||        |        |        |  1   |зміну|1 годину| зміну  |            ||        |        |        |годину|     |        |        |            ||———+———+———+——+——+———+———+————|————————————————————————

_______________
* За  наявності  декількох  джерел  розрахунки  ведуться   за
кожним, результат підсумовується.

Сумарна величина вібровпливу     12. Допустимий рівень _______________________________________
(назва, номер документа)     13. Висновок (відповідність нормативу,  оцінка за Гігієнічною
класифікацією  праці  за  показниками шкідливості та небезпечності
факторів  виробничого   середовища,   важкості   та   напруженості
трудового процесу)     _____________________________________________________________     _____________________________________________________________     _____________________________________________________________

_______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові санітарного лікаря або
зав. сан. лаб. підприємства)                        ___________________________
(підпис)
М.П.

М.П.

 

 

Медична документація
Форма N 401/0

 МОЗ України ____________________________
(назва установи)

Свідоцтво на право проведення
досліджень __________________
(номер, дата)

Протокол * ___________________
(номер, дата)
проведення досліджень важкості та напруженості праці

_______________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.

1. Дата проведення досліджень _______________________________     2. Підприємство, адреса, цех, відділення ____________________     _____________________________________________________________     3. Робоче   місце,   професія,   технологічний   процес,   що
виконується ______________________________________________________     4. Мета досліджень __________________________________________     5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
(найменування, тип, заводський номер)     6. Відомості про повірку ____________________________________
(N свідоцтва, час дії)     7. Нормативна документація, у відповідності до якої     а) __________________________________________________________
(проводяться дослідження)     б) __________________________________________________________
(оцінюються результати)     8. Присутні від підприємства ________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові, підпис)     9. Посада,  прізвище,  ім’я,  по батькові осіб,  що проводять
дослідження _____________________________________________________
(підписи)     10. Результати  досліджень важкості та напруженості трудового
процесу:

——————————————————————|   N    |    Показники важкості та     | Виміряне  | Нормативне ||  з/п   |    напруженості трудового    | значення  | значення   ||        |          процесу             |           |            ||———+——————————+————+————||  1     |             2                |    3      |     4      ||———+——————————+————+————||        |       Важкість праці         |           |            ||———+——————————+————+————||  1     |Фізичне динамічне             |           |            ||        |навантаження, виражене в      |           |            ||        |одиницях механічної роботи за |           |            ||        |зміну, кг . м                 |           |            ||———+——————————+————+————|| 1.1    |При регіональному             |           |            ||        |навантаженні (з переважною    |           |            ||        |участю м’язів рук та          |           |            ||        |плечового пояса) при          |           |            ||        |переміщенні вантажу на        |           |            ||        |відстань до 1 м:              |           |            ||        |——————————+————+————||        |для чоловіків                 |           |            ||        |——————————+————+————||        |для жінок                     |           |            ||———+——————————+————+————|| 1.2    |При загальному навантаженні   |           |            ||        |(за участю м’язів рук,        |           |            ||        |корпуса, ніг):                |           |            ||        |——————————|           |            ||        |при переміщенні вантажу на    |           |            ||        |відстань від 1 до 5 м:        |           |            ||        |——————————+————+————||        |для чоловіків                 |           |            ||        |——————————+————+————||        |для жінок                     |           |            ||———+——————————+————+————||  2     |Маса вантажу, що підіймається |           |            ||        |та переміщується, кг:         |           |            ||———+——————————+————+————|| 2.1    |Підіймання та переміщення     |           |            ||        |(разове) вантажів при         |           |            ||        |чергуванні з іншою роботою    |           |            ||        |(до 2 разів за годину):       |           |            ||        |——————————+————+————||        |для чоловіків                 |           |            ||        |——————————+————+————||        |для жінок                     |           |            ||———+——————————+————+————|| 2.2    |Підіймання та переміщення     |           |            ||        |(разове) вантажів постійно    |           |            ||        |протягом робочої зміни:       |           |            ||        |——————————+————+————||        |для чоловіків                 |           |            ||        |——————————+————+————||        |для жінок                     |           |            ||———+——————————+————+————|| 2.3    |Сумарна маса вантажів, що     |           |            ||        |переміщуються протягом зміни  |           |            ||        |з робочої поверхні:           |           |            ||        |——————————+————+————||        |для чоловіків                 |           |            ||        |——————————+————+————||        |для жінок                     |           |            ||        |——————————+————+————||        |з підлоги:                    |           |            ||        |——————————+————+————||        |для чоловіків                 |           |            ||        |——————————+————+————||        |для жінок                     |           |            ||———+——————————+————+————||  3     |Стереотипні робочі рухи       |           |            ||        |(кількість за зміну):         |           |            ||———+——————————+————+————|| 3.1    |При локальному навантаженні   |           |            ||        |(за участю м’язів кистей та   |           |            ||        |пальців рук)                  |           |            ||———+——————————+————+————|| 3.2    |При регіональному             |           |            ||        |навантаженні (при роботі з    |           |            ||        |переважною участю м’язів рук  |           |            ||        |та плечового пояса)           |           |            ||———+——————————+————+————||  4     |Статичне навантаження*        |           |            ||        |——————————|           |            ||        |Величина статичного           |           |            ||        |навантаження за зміну при     |           |            ||        |утриманні вантажу, докладання |           |            ||        |зусиль, кг/с                  |           |            ||        |——————————+————+————||        |однією рукою                  |           |            ||        |——————————+————+————||        |двома руками                  |           |            ||        |——————————+————+————||        |за участю м’язів корпусу та   |           |            ||        |ніг                           |           |            ||———+——————————+————+————||  5     |Робоча поза                   |           |            ||———+——————————+————+————||  6     |Нахили корпусА (кількість за  |           |            ||        |зміну)                        |           |            ||———+——————————+————+————||  7     |Переміщення у просторі        |           |            ||        |(переходи, обумовлені         |           |            ||        |технологічним процесом        |           |            ||        |протягом зміни), км           |           |            |——————————————————————

_______________
* Тільки для чоловіків,  для жінок слід приймати значення  на
40 % нижче від указаних.

——————————————————————|  1     |             2                |    3      |     4      ||———+——————————+————+————||        |       Напруженість праці     |           |            ||———+——————————+————+————||  1     |Інтелектуальні навантаження   |           |            ||———+——————————+————+————|| 1.1    |Зміст роботи:                 |           |            ||———+——————————+————+————|| 1.2    |Сприймання сигналів (інформа- |           |            ||        |ції) та їх оцінка             |           |            ||———+——————————+————+————|| 1.3    |Ступінь складності завдання   |           |            ||———+——————————+————+————|| 1.4    |Характер виконуваної роботи   |           |            ||———+——————————+————+————||  2     |Сенсорні навантаження         |           |            ||———+——————————+————+————|| 2.1    |Тривалість зосередженого спос-|           |            ||        |тереження (у % від часу зміни)|           |            ||———+——————————+————+————|| 2.2    |Щільність сигналів (світлових,|           |            ||        |звукових та ін.) та повідом-  |           |            ||        |лень у середньому за 1 годину |           |            ||        |роботи                        |           |            ||———+——————————+————+————|| 2.3    |Кількість виробничих об’єктів |           |            ||        |одночасного спостереження     |           |            ||———+——————————+————+————|| 2.4    |Навантаження на зоровий аналі-|           |            ||        |затор                         |           |            ||———+——————————+————+————||2.4.1   |Розмір об’єкта розрізнення    |           |            ||        |(при відстані від очей праців-|           |            ||        |ника до об’єкта розрізнення не|           |            ||        |більше 0,5 м), мм, при трива- |           |            ||        |лості зосередженого спостере- |           |            ||        |ження (% часу зміни)          |           |            ||———+——————————+————+————||2.4.2   |Робота з оптичними приладами  |           |            ||        |(мікроскопи, лупи та ін.) при |           |            ||        |тривалості зосередженого спос-|           |            ||        |тереження (% часу зміни)      |           |            ||———+——————————+————+————||2.4.3   |Спостереження за екранами ві- |           |            ||        |деотерміналів (годин за зміну)|           |            ||———+——————————+————+————|| 2.5    |Навантаження на слуховий ана- |           |            ||        |лізатор (при виробничій потре-|           |            ||        |бі сприйняття мови чи диферен-|           |            ||        |ційованих сигналів)           |           |            ||———+——————————+————+————||  3     |Емоційне навантаження:        |           |            ||———+——————————+————+————|| 3.1    |Ступінь відповідальності      |           |            ||        |——————————|           |            ||        |Значущість помилки            |           |            ||———+——————————+————+————|| 3.2    |Ступінь ризику для власного   |           |            ||        |життя                         |           |            ||———+——————————+————+————|| 3.3    |Ступінь ризику для безпеки    |           |            ||        |інших осіб                    |           |            ||———+——————————+————+————||  4     |Монотонність навантажень      |           |            ||———+——————————+————+————|| 4.1    |Кількість елементів (прийо-   |           |            ||        |мів), потрібних для реалізації|           |            ||        |простого завдання або в опера-|           |            ||        |ціях, які повторюються багато-|           |            ||        |разово                        |           |            ||———+——————————+————+————|| 4.2    |Тривалість (с) виконання прос-|           |            ||        |тих виробничих завдань, що    |           |            ||        |повторюються                  |           |            ||———+——————————+————+————||  5     |Режим праці                   |           |            ||———+——————————+————+————|| 5.1    |Змінність роботи              |           |            |——————————————————————

11. Висновки (оцінка за Гігієнічною класифікацією…)____________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________
М.П.      (прізвище, ім’я, по батькові сан.  лікаря або зав. сан.
лаб. підприємства)                           _______________________
(підпис)

Медична документація  Форма N 335/0

 МОЗ України ____________________________
(назва установи)

Свідоцтво на право проведення
досліджень __________________
(номер, дата)

Протокол * ___________________
(номер, дата)
проведення досліджень освітленості робочого місця

_______________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.

1. Дата проведення досліджень _______________________________     2. Підприємство, адреса, цех, відділення ____________________     _____________________________________________________________     3. Робоче   місце,   професія,   технологічний   процес,   що
виконується ______________________________________________________     4. Мета досліджень __________________________________________     5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
(найменування, тип, заводський номер)     6. Відомості про повірку ____________________________________
(номер свідоцтва, клеймування, дата дії)     7. Нормативна документація, у відповідності до якої:     а) __________________________________________________________
(проводяться дослідження)     б) __________________________________________________________
(оцінюються результати)     8. Присутні від підприємства ________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)     9. Посада,  прізвище,  ім’я,  по батькові осіб,  що проводять
дослідження ______________________________________________________
(підписи)

————————————————————————————————————————|Роз- |Під-|                           Освітлення                              | Сліпуче  |Наяв-|Пульсація |Ультрафіо-||ряд  |роз-|                                                                   |освітлення|ність|освітлено-|летова    ||робо-|ряд |——————————————————————-|          |поли-|сті, Кг, %|радіація, ||ти   |    |   штучне освітлення, люкс  |природне освітлен-|поєднане освітлен- |          |ску  |          |Еуф.      ||     |    |                            |ня, КЕО           |ня, КЕО            |          |     |          |Вт/кв.м   ||     |    |—————————-+——————+——————-+———-|     |———-+———-||     |    |місце    |сис-  |ре-  |нор- |сис-  |ре-  |нор- |сис-  |резуль-|нор-|ре-  |нор-|     |ре-  |нор-|ре-  |нор-||     |    |виміру та|тема  |зуль-|мати-|тема  |зуль-|мати-|тема  |тат    |ма- |зуль-|ма- |     |зуль-|ма- |зуль-|ма- ||     |    |техпроцес|ос-   |тат  |вне  |освіт-|тат  |вне  |при-  |дослід-|тив-|тат  |тив-|     |тат  |тив-|тат  |тив-||     |    |         |віт-  |ви-  |зна- |лення |ви-  |зна- |род-  |ження  |не  |до-  |не  |     |до-  |не  |до-  |не  ||     |    |         |лен-  |міру |чен- |(вер- |міру |чен- |ного  |       |зна-|слід-|зна-|     |слід-|зна-|слід-|зна-||     |    |         |ня    |     |ня   |хнє,  |     |ня   |та    |       |чен-|жень |чен-|     |жень |чен-|жень |чен-||     |    |         |(зага-|     |     |бічне,|     |     |штуч- |       |ня  |     |ня  |     |     |ня  |     |ня  ||     |    |         |льне, |     |     |комбі-|     |     |ного  |       |    |     |    |     |     |    |     |    ||     |    |         |міс-  |     |     |нова- |     |     |освіт-|       |    |     |    |     |     |    |     |    ||     |    |         |цеве, |     |     |не)   |     |     |лення |       |    |     |    |     |     |    |     |    ||     |    |         |комбі-|     |     |      |     |     |      |       |    |     |    |     |     |    |     |    ||     |    |         |нова- |     |     |      |     |     |      |       |    |     |    |     |     |    |     |    ||     |    |         |не)   |     |     |      |     |     |      |       |    |     |    |     |     |    |     |    ||——+————————————————————————————————+—-+——+—-||     |Найменування підприємства, цеху, відділення, робочого місця, професія, засоби вимірювальної    |    |     |    ||     |техніки, повірка                                                                               |    |     |    ||     |Номер та дата протоколу, засоби вимірювань, держперевірка, посада, прізвище, ім’я, по          |    |     |    ||     |батькові, виконання досліджень                                                                 |    |     |    ||——|                                                                                               |—-+——+—-||——+————————————————————————————————+—-+——+—-||——+—+————+——+——+——+——+——+——+——+——-+—-+——+—-+——+——+—-+——+—-||——+—+————+——+——+——+——+——+——+——+——-+—-+——+—-+——+——+—-+——+—-||——+—+————+——+——+——+——+——+——+——+——-+—-+——+—-+——+——+—-+——+—-|————————————————————————————————————————

Висновок та хто його склав __________________________________

                          Медична документація
Форма N 336-1/0

 МОЗ України ____________________________
(назва установи)

Свідоцтво на право проведення
досліджень __________________
(номер, дата)

Протокол * ___________________
(номер, дата)
проведення досліджень метеорологічних факторів

1. Дата проведення досліджень _______________________________     2. Підприємство, адреса, цех, відділення ____________________     _____________________________________________________________     3. Робоче місце, професія ___________________________________     4. Мета досліджень __________________________________________     5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
(найменування, тип, заводський номер)     _____________________________________________________________     6. Відомості про повірку ____________________________________
(номер свідоцтва, клеймування, термін дії)     7. Нормативна документація, у відповідності до якої:     а) __________________________________________________________
(проводяться дослідження)     б) __________________________________________________________
(оцінюються результати)     8. Присутні від підприємства ________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)     9. Посада,  прізвище,  ім’я   по батькові осіб,  що проводять
дослідження ______________________________________________________
(підписи)

10. Результати досліджень:——————————————————————————————————| N |Робоче  |Температура повітря, град.C|  Нормативні |Відносна  |Швид. руху|Інтенсивні-|Інтенсивні-||з/п|місце та|                           |    рівні    |вологість,|повітря,  |сть інфра- |сть ультра-||   |техноло-|                           |             |    %     |м/с       |червон.    |фіол.      ||   |гічний  |                           |             |          |          |випромін.  |випромін.  ||   |процес  |—————————+————-+———-+———-+————+————||   |        |за ку-|за су-|за во-|індекс|індекс|сухого|факт.|доп.|факт.|доп.|факт.|доп. |факт.|доп. ||   |        |льо-  |хим   |логим |ВБЖТ  |ВБЖТ  |термо-|     |    |     |    |     |     |     |     ||   |        |вим   |термо-|термо-|      |      |метра |     |    |     |    |     |     |     |     ||   |        |тер-  |мет-  |мет-  |      |      |      |     |    |     |    |     |     |     |     ||   |        |момет-|ром   |ром   |      |      |      |     |    |     |    |     |     |     |     ||   |        |ром   |      |      |      |      |      |     |    |     |    |     |     |     |     ||—+———+——+——+——+——+——+——+——+—-+——+—-+——+——+——+——||—+———+——+——+——+——+——+——+——+—-+——+—-+——+——+——+——||—+———+——+——+——+——+——+——+——+—-+——+—-+——+——+——+——|——————————————————————————————————

Дослідження     _________________________  _______________
проводив         (посада, прізвище, ім’я,     (підпис)
по батькові)

Висновки (відповідність  нормативу,  оцінка  за   Гігієнічною
класифікацією…) ________________________________________________

_________________________________________________________
М.П.       (прізвище, ім’я, по батькові санітарного лікаря або
зав. сан. лаб. підприємства, підпис)

Додаток №12

назва підприємства, установи, організації

 

 

НАКАЗ

від “___”____________ 20_ р.                                                    № _____

 

Про проведення атестації робочих місць за умовами праці

 

Відповідно до Законів України “Про песійне забезпечення” (ст.13), “Про відпустки” (ст.7), постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.92
№ 442 “Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці” та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці для визначення права працівників на пенсію за віком на пільгових умовах згідно зі Списками № 1 та № 2, інші пільги та компенсації, передбачені чинним законодавством,

н  а  к  а  з  у  ю  :

 1. Затвердити постійно діючу атестаційну комісію у складі:

Голова комісії    –

Секретар комісії –

Члени комісії      –

 1. Атестаційній комісії організувати проведення атестації робочих місць, для чого:

2.1. Перевірити правильність записів назв професій, посад у трудових    книжках працівників, їх відповідність ДК 003:2010 та ДКХП.

Термін _______________        Відповідальний _____________________

2.2. Скласти перелік робочих місць, що підлягають атестації.

Термін _______________        Відповідальний _____________________

2.3. Визначити шкідливі фактори виробничого середовища та трудового процесу на робочих місцях та причини їх виникнення.

Термін _______________        Відповідальний _____________________

2.4. Виготовити плани (ескізи) розміщення обладнання по кожному підрозділу, вказати його тип (марку), визначити межу робочих місць (зон), надати робочим місцям відповідні номери.

Термін _______________        Відповідальний _____________________

 1. Організувати проведення замірів шкідливих факторів (санітарна лабораторія підприємства або укласти договір з відповідною санітарно-епідеміологічною станцією).

Термін _______________        Відповідальний _____________________

 1. З метою визначення тривалості дії шкідливих факторів у відсотках до тривалості зміни скласти фотографії робочого часу (листи спостереження).

Термін _______________        Відповідальний _____________________

 1. Скласти Карти умов праці відповідно до вимог Інструкції для заповнення карти умов праці при проведенні атестації робочих місць.

Термін _______________        Відповідальний _____________________

 1. За результатами атестації скласти переліки:
  • робочих місць, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компесації передбачені законодавством;
  • робочих місць, професій і посад, працівникам яких пропонується встановити пільги і компесації за рахунок коштів підприємства;
  • робочих місць, на яких необхідно здійснити першочергові заходи щодо покращення умов праці.

Підготувати проект наказу для затвердження вказаних переліків.

Термін _______________        Відповідальний _____________________

 

 1. Розробити заходи щодо покращення умов праці.

Термін _______________        Відповідальний _____________________

 

 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на ______________

________________________________________________________ .

 

 

Директор                                             (_____________)

 

Додаток № 13

 

назва підприємства, установи, організації

 

НАКАЗ

від “__” __________  20__р.                                                             № __

 

Про результати атестації робочих місць за умовами праці для підтвердження (не підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, інші пільги та компенсації, передбачені чинним законодавством

 

На підставі розгляду матеріалів, поданих атестаційною комісією за результатами атестації робочих місць за умовами праці для визначення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, інші пільги та компенсації, передбачені чинним законодавством,

н  а  к  а  з  у  ю  :

 

 1. Затвердити перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільгове пенсійне забезпечення згідно зі Списками № 1 та № 2 (додаток № 1) .
 2. Затвердити перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких не підтверджено право на пільгове пенсійне забезпечення згідно зі Списками № 1 та № 2 (додаток № 2) .
 3. Затвердити перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на скорочену тривалість робочого тижня (додаток № 3).
 4. Затвердити перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на доплату (додаток № 4).
 5. Затвердити перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на додаткову відпустку (додаток № 5).
 6. Затвердити перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на безоплатне отримання молока або інших рівноцінних продуктів (додаток № 6).
 7. За результатами атестації і згідно з переліками зробити відповідні записи в трудових книжках працівників, щодо підтвердження пільгового пенсійного забезпечення згідно зі Списками № 1 та № 2.

Забезпечити зберігання матеріалів атестації робочих місць, як документів суворої звітності, протягом 50 років.

Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного інженера.

 

Директор                               ______________

 

 Додаток № 14

 

Розміри адміністративних штрафів за порушення вимог законодавства

про працю, про охорону праці та щодо надр         

 

 

Номер статті згідно КУпАП

 

 

Назва статті згідно КУпАП

 

 

Вид порушення

 

Особи, на яких накладається штраф

Розмір штрафу згідно відповідної статті Допустимий штраф згідно з

ст.ст.230-1, 231 КУпАП

 

Державні інспектори

 

Головні державні інспектори,начальники інспекцій та їх заступники

Стаття 41

п’ята частина

Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів, про охорону праці, крім порушення, передбаченого частиною шостою цієї статті та крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм  

 

 

Працівники

 

 

4-10

(68-170)

 

 

4-10

(68-170)

 

 

4-10

(68-170)

Посадові особи підприємств, установ,організацій незалежно від форм власності та громадяни-суб’єкти підприємниць під діяльності  

 

 

20-40

(340-680)

 

 

 

20-25

(340-425)

 

 

 

20-30

(340-510)

 

 

Головний державний інспектор                                                           В. Воробей

 

Завідувач сектору з питань

експертизи умов праці                                                                      В. Кондратюк

 

ПОГОДЖЕНО

Завідувач сектору

юридичного забезпечення                                                                     С. Соколов

 

 

[2] Тут і надалі – редакційна правка, яка не впливає на зміст документів. – Ред.

1 У подальшому вказується тільки слово “молоко”.

2 Цим скасовуються Медичні показання для безкоштовної видачі молока чи інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям, безпосередньо зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 22 травня 1968 року.

3 Працівникам, які контактують з неорганічними сполуками свинцю, необхідно додатково до молока видавати 2 г пектину у вигляді збагачених ним консервованих рослинних харчових продуктів, фруктових соків, напоїв (фактичний вміст пектину вказується заводом-виготовлювачем). Допускається заміна цих продуктів натуральними фруктовими соками з м’якоттю у кількості 250-300 мг. При постійному контакті з неорганічними сполуками свинцю рекомендується замість молока вживання кисломолочних продуктів.

Видача збагачених пектином харчових продуктів, фруктових соків, напоїв, а також натуральних фруктових соків с м’якоттю повинна бути організована перед початком роботи, а кисломолочних продуктів – протягом робочого дня.

4 При роботі у виробництві та переробці антибіотиків замість свіжого молока слід видавати кисле молоко або приготовлений на основі незбираного молока колібактерин.