Оголошено проведення конкурсу «Лідер року у сфері управління ризиками»

Положення
про проведення конкурсу
«Лідер року у сфері управління ризиками»

Конкурс «Лідер року у сфері управління ризиками» (далі – Конкурс) присвячений Всесвітньому Дню охорони праці, який відповідно до указу Президента України від 18 серпня 2006 р. № 685/2006 «Про День охорони праці» щорічно відзначають в Україні.

I. Загальні положення

1. Це положення визначає порядок організації й проведення щорічного Конкурсу, його цілі, завдання, основні критерії участі, відбору конкурсантів, їх оцінки й визначення лідера року у сфері управління ризиками за результатами рейтингу журналу «Охорона праці».
2. Конкурс проводять серед підприємств, незалежно від сфери діяльності й форми власності, кількості працівників і територіального розташування.
3. Конкурс передбачає вибір лідера у двох номінаціях:
– краще підприємство з упровадження системи управління ризиками;
– кращий керівник з упровадження системи управління ризиками на підприємстві.
4. Організатор конкурсу – ДП «Редакція журналу «Охорона праці».

II. Цілі й завдання конкурсу

1. Метою конкурсу є популяризація впровадження ризик-менеджменту в систему охорони праці й промислової безпеки на підприємствах України як головного складника управління, запобігання виробничому травматизму й професійній захворюваності, а також:
– заохочення підприємств, установ, організацій, які впровадили міжнародні стандарти з оцінки та управління ризиками в системі охорони праці й промислової безпеки;
– заохочення керівників підприємств, їхніх менеджерів з охорони праці, які спільними зусиллями всієї команди змогли побудувати ефективну систему управління ризиками;
– сприяння впровадженню на підприємствах сучасних методів управління охороною праці й, відповідно, зниженню рівня виробничого травматизму через превентивні заходи з використанням процедури оцінки ризиків («Risk Assessment»);
– поширення найуспішніших міжнародних і національних практик з упровадження на вироб­ництві систем управління ризиками.
2. Завданнями конкурсу є:
– моніторинг і відбір підприємств за результатами діяльності в році, що передує Конкурсу, для визначення їхнього рейтингу й виявлення кращого;
– оцінка командної роботи колективу підприємства з упровадження системи управління ризиками і їх мінімізації, забезпечення умов праці, за яких істотно знижується рівень травматизму;
– оцінка роботи керівника підприємства як лідера команди, його ролі в організації й побудові ефективної системи управління ризиками.

III. Вимоги до претендентів у номінації
«Краще підприємство з упровадження системи управління ризиками»

1. Критерії відбору учасників:
1.1. Упровадження на підприємстві ефективної системи ризик-менеджменту.
1.2. Пріоритетність превентивної політики підприємства у сфері охорони праці.
1.3. Стабільна тенденція до зниження рівня виробничого травматизму, насамперед робота без тяжких і смертельних випадків травмування працівників, інвалідності в результаті професійної захворюваності в розгляданому періоді.
1.4. Збереження рівня фінансування заходів з охорони праці протягом не менш ніж за два попередні роки.
1.5. Упровадження прогресивних технологій, досягнень науки й техніки, засобів індивідуального та колективного захисту, забезпечення механізації, автоматизації й роботизації процесів виробництва з важкими та шкідливими умовами праці для зменшення негативного впливу шкідливих факторів на працівників і запобігання професійним захворюванням.
1.6. Участь підприємства в щорічних міжнародних науково-практичних конференціях «Управління ризиками в системах менеджменту охорони праці й промислової безпеки», організованих редакцією журналу «Охорона праці», є додатковою перевагою.
2. Подання пакета документів, що підтверджують упровадження процедури оцінки ризиків:
– копія результатів минулого зовнішнього аудиту;
– довідка про впроваджені заходи (за результатами проведеного зовнішнього аудиту) із зазначенням суми витрачених коштів на охорону праці;
– довідка про кошти, виділені на охорону праці в грошовому обчисленні та у відсотковому співвідношенні до середньорічного фонду оплати праці;
– копія сертифіката про впровадження стандартів (за наявності).
3. Підприємство на свій розсуд може подати додаткову інформацію про діяльність, яка, на його думку, позитивно вплинула на підвищення рівня культури виробництва, безпеки й гігієни праці.

IV. Вимоги до претендентів у номінації
«Кращий керівник з упровадження системи управління ризиками»

1. До участі в цій номінації допускаються:
а) перші керівники підприємств;
б) керівники служб охорони праці.
2. Претендентом на лідерство в цій номінації може бути керівник підприємства, яке бере участь у номінації «Краще підприємство з упровадження системи управління ризиками».
3. Неодмінною умовою є:
а) безпосередня участь керівника в організації та впровадженні процедури оцінки ризиків;
б) наявність відповідних компетенцій лідера з упровадження на підприємстві процедури оцінки ризиків;
в) структуровані знання у сфері оцінки ризиків, підтверджені відповідними дипломами, сертифікатами;
г) участь у семінарах, конференціях із цієї теми;
д) вивчення та впровадження передового досвіду інших підприємств.
4. Переважне право серед претендентів на номінацію надають слухачам Академії управління ризиками в системах менеджменту журналу «Охорона праці».

5. На участь у конкурсі, крім передбачених у п. 2 розділу ІІІ, подають і такі документи:
а) копію результатів попереднього внутрішнього аудиту;
б) додаткову інформацію про свій внесок у підвищення рівня організації робочих місць, виробничої культури, медичного обслуговування персоналу й т. ін.
6. У разі, якщо претендент не має потрібних якостей і компетенцій лідера у сфері охорони праці або не брав активної участі у впровадженні системи управління ризиками, не забезпечив належного фінансування заходів, він, за рішенням конкурсної комісії, може бути не допущений до участі в цій номінації Конкурсу.
7. До участі в Конкурсі не допускаються керівники, які протягом розгляданого періоду притягалися до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності за порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці.

V. Порядок участі в конкурсі

1. Претенденти беруть участь у Конкурсі на добровільній основі.
2. Для цього вони подають заяву в довільній формі з конкурсними матеріалами, зазначеними в розділі ІІІ Положення.
3. Строк подачі документів до 1 квітня 2018 р.

4. Майбутні учасники подають документи конкурсній комісії особисто або надсилають поштою з позначкою «На конкурс ЛІДЕР» на адресу:
вул. Попудренка, 10/1, м. Київ, 02100, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»
на електронну адресу редакції: mail@ohoronapraci.kiev.ua.

Датою подання документів, направлених поштовим відділенням, уважають ту, що зазначена на конверті.

VІ. Процедура проведення конкурсу

1. Процедура Конкурсу передбачає три етапи його проведення:
а) перший – підготовчий;
б) другий – рейтинговий;
в) третій – фінальний.
2. На підготовчому етапі проводять реєстрацію й прийом документів для участі в рейтингу.
3. На другому (рейтинговому) етапі відбувається:
– безпосередній розгляд заявок і доданих конкурсних матеріалів конкурсною комісією;
– ознайомлення з роботою учасників з виїздом на підприємство (на розсуд конкурсної комісії);
– формування рейтингових списків з-поміж учасників.
4. Третій (фінальний) етап передбачає:
– відбір п’яти кращих претендентів з рейтингового списку;
– вибір трьох фіналістів з-поміж п’яти кращих претендентів;
– визначення переможця (лідера року) в номінаціях;
– нагородження переможців і призерів.

VIІ. Конкурсна комісія

1. Для проведення Конкурсу й об’єктивного визначення його переможця створюють конкурсну комісію.
2. Кількість і склад конкурсної комісії затверджує головний редактор журналу «Охорона праці» не пізніше ніж за 10 днів до анонсування Конкурсу і його умов.
3. Конкурсну комісію очолює голова.
4. З-поміж членів конкурсної комісії обирають секретаря, на якого покладають підготовку засідань і ведення документації про роботу комісії.
5. Діяльність конкурсної комісії здійснюється за допомогою проведення засідань на кожному етапі Конкурсу з оформленням відповідних протоколів.
6. Рішення про відбір номінантів і переможця з-поміж них ухвалюють під час голосування простою більшістю її членів.

VІІІ. Нагородження переможців

1. Відповідно до рішення комісії переможцеві Конкурсу в номінації «Краще підприємство з упровадження системи управління ризиками» вручають цінний приз і відповідну грамоту, а також сертифікат на річну передплату журналу «Охорона праці».
2. Відповідно до рішення комісії переможця в номінації «Кращий керівник з упровадження системи управління ризиками на підприємстві» нагороджують цінним призом і відповідною грамотою, а також сертифікатом на публікацію статті про підприємство.
3. Учасників конкурсу, які за його підсумками у двох номінаціях посядуть друге й третє місця, відзначають грамотами і сертифікатом на публікацію інтерв’ю в журналі «Охорона праці» у 2018 р.
4. Результати конкурсу висвітлюють у журналі «Охорона праці» з інформуванням усіх його учасників через власних регіональних кореспондентів.

Джерело інформації: Науково-виробничий журнал «Охорона праці»