Положення про впровадження в Управлінні Держпраці у Волинській області механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції»

 1. Загальні положення
 2. Положення про впровадження Управлінням Держпраці у Волинській області (далі — Управління) механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції» (далі — Положення) розроблено відповідно до Закону України „Про запобігання корупції» (далі — Закон).
 3. Положенням визначаються механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону (далі — повідомлення) у діяльності Управління.
 4. Управління заохочує викривачів та сприяє їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.
 5. Це Положення поширюється на всіх викривачів, які є працівниками Управління (далі — працівники).
 6. У Положенні терміни вживаються у такому значенні: механізми заохочення та формування культури повідомлення — це сукупність закріплених у локальному акті засобів, за допомогою яких в державному органі формується уявлення про належне повідомлення, повага до викривачів, а працівники заохочуються до повідомлення про корупцію. Інші терміни вживаються у значені, наведеному в Законі.
 7. Це Положення відповідно до Закону регламентує:

1) мету заохочення та формування культури повідомлення;

2) правову основу механізмів заохочення та формування культури повідомлення;

3) форми заохочення та формування культури повідомлення;

4) організаційні засади щодо функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення;

5) права та гарантії захисту працівників установи як викривачів;

6) проведення аналізу та самооцінки успішності заохочення та формування культури повідомлення.

Особа не є викривачем, якщо повідомить інформацію, яка є загальновідомою, або відомості, зазначені у повідомленні, не містять фактичних даних.

 

ІІ. Мета заохочення та формування культури повідомлення

1.Метою заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону в Управлінні є сприяння працівникам виявляти та повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених іншими працівниками, що має забезпечити формування поваги до викривачів як сталої норми та частини корпоративної культури Управління.

 

IІІ. Правова основа механізмів заохочення та формування культури повідомлення

 1. Правову основу формування та функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення складають Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції, Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією, Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією, Закон та інші нормативно-правові акти у сфері запобігання корупції.
 2. Управління забезпечує викривачам умови для здійснення повідомлення шляхом впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення відповідно доЗакону.

 

ІV. Форми заохочення та формування культури повідомлення

 1. Механізми заохочення повідомлення реалізуються у таких формах:

1) затвердження локальних актів, які визначають форми заохочення, організаційні засади функціонування механізму заохочення;

2) надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення повідомлення;

3) впровадження морального та матеріального заохочення викривачів.

 1. Механізми формування культури повідомлення реалізуються у таких формах:

1) затвердження локальних актів щодо етичної поведінки в Управлінні, зокрема формування поваги до викривачів як відповідальних громадян;

2) проведення внутрішніх навчань з питань формування культури повідомлення.

 

 1. V. Організаційні засади щодо функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення
 2. 1. Працівник Управління, якому стала відома інформація про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених іншим працівником Управління, зобов’язаний негайно повідомити про це начальника Управління та головного спеціаліста зпитань запобігання та виявлення корупції.
 3. Управління організовує заходи заохочення та формування культури повідомлення шляхом:

1) послідовної та систематичної роботи щодо запобігання корупції;

2) забезпечення неприпустимості корупційних практик;

3) об’єктивного та неупередженого реагування на повідомлення відповідно до Закону;

4) забезпечення конфіденційності при взаємодії з викривачами;

5) негайного реагування на негативні заходи впливу або загрозу їх застосування щодо викривачів.

 1. Начальник Управління організовує та контролює роботу щодо формування культури повідомлення про корупцію та забезпечення функціонування механізму заохочення викривачів.
 2. Організаційне забезпечення функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення здійснює головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (далі – головний спеціаліст).
 3. Головний спеціаліст здійснює заходи заохочення та формування культури повідомлень в Управлінні шляхом:

1) ефективної організації роботи внутрішніх каналів повідомлення;

2) якісного та своєчасного розгляду повідомлень, що надійшли через внутрішні канали та регулярні канали, в частині порушень корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону працівниками;

3) постійної взаємодії з викривачем та інформування його про стан та результати розгляду повідомлення;

4) надання методичної допомоги, консультацій, проведення внутрішніх навчань щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів;

5) розміщення на офіційному вебсайті, інформаційних стендах, дошках тощо Управління інформації про внутрішні та регулярні канали для повідомлень.

 1. Матеріальне стимулювання працівників, які є викривачами, може здійснюватись відповідно до законодавства, в межах фонду оплати праці Управління, за дотримання таких умов:

1) повідомлення про корупцію подане працівником добровільно, тобто без впливу зовнішніх факторів, таких як здійснення стосовно нього дисциплінарного провадження тощо;

2) виплата не призведе до розкриття особи викривача.

 1. З метою заохочення та формування культури повідомлення головний спеціаліст розробляє:

1) пам’ятку щодо загальних правил етичної поведінки в Управлінні;

2) пам’ятку щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача;

3) пам’ятку щодо порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги;

4) пам’ятку щодо розгляду повідомлень;

5) пам’ятку щодо каналів повідомлення в Управлінні ін.

 1. VI. Права та гарантії захисту працівників Управління, як викривачів

         1.Працівник Управління, який є викривачем, має такі права та гарантії захисту:

1) бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені Законом; 2) подавати докази на підтвердження своєї заяви (повідомлення);

3) отримувати від уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи), підтвердження прийняття і реєстрації повідомлення;

4) давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;

5) на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;         6) на конфіденційність;

7) повідомляти без зазначення відомостей про себе (анонімно);

8) у разі загрози життю і здоров’ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;

9) на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв’язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;

10) на винагороду у визначених законом випадках;

11) на отримання психологічної допомоги;

12) на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках;

13) отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації;

14) на захист трудових прав.

 1. Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.
 2. Крім передбачених Законом гарантій захисту викривача, у зв’язку із здійсненим повідомленням, з метою захисту викривача, Управління додатково вживає заходів для попередження дискримінації викривача, порівняно з іншими працівниками Управління, недопущення зміни посадових обов’язків, залякування чи будь-яких інших форм психологічного впливу.
 3. Повідомлення є конфіденційним, навіть якщо особа не є викривачем в розумінні норм Закону.
 4. Розкриття (розголошення) інформації про викривача заборонено, крім випадків, встановлених Законом.
 5. Управління зобов’язане перевіряти кожен факт розкриття (розголошення) конфіденційної інформації про особу, що здійснила повідомлення, та вжити заходів щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

 

VII. Проведення аналізу функціонування механізмів заохочення та формування культури повідомлення

 1. Управління проводить оцінку впровадження системних заходів, спрямованих на заохочення та формування культури повідомлення.
 2. Оцінку здійснює головний спеціаліст та затверджує начальник Управління.
 3. 3. При проведенні оцінки успішності заохочення та формування культури повідомлення необхідно застосовувати такі індикатори:

1) кількість просвітницьких заходів, спрямованих на формування поваги до викривачів, проведених в Управлінні;

2) кількість працівників Управління, що пройшли навчання, проведені головним спеціалістом;

3) кількість поширених методичних та просвітницьких матеріалів, підготовлених (памяток), підготовлених головним спеціалістом;

4) кількість звернень щодо порушення прав викривачів через здійснене повідомлення;

5) кількість повідомлень від викривачів;

6) кількість та види застосованих заохочень.

 1. Затверджені начальником Управління результати оцінки доводяться до відома працівників установи.