ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом начальника Управління

Держпраці у Волинській області

від«_____»__________2015 р.№___

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Управління Держпраці у Волинській області

 

 1. Це Положення визначає засади утворення і діяльності колегії Управління Держпраці у Волинській області (далі – колегія).
 2. Колегія є консультативно-дорадчим органом і створена для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління Держпраці у Волинській області (далі – управління), колективного та вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.
 3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Управління Держпраці у Волинській області, наказами Міністра соціальної політики, Голови Держпраці, начальника управління та цим Положенням.
 4. Рішення про утворення колегії приймається начальником управління.
 5. Колегія управління:

5.1. розглядає та приймає колегіально узгоджені рішення про участь управління у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері промислової безпеки та охорони праці, державного гірничого нагляду, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, додержання законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення; державного ринкового нагляду у межах сфери відповідальності управління та функціонування ринку природного газу в частині підтримання належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на об’єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації об’єктів Єдиної газотранспортної системи;

5.2. визначає пріоритетні напрямки діяльності управління у межах його компетенції;

5.3. координує розробку та реалізацію регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших завдань і функцій управління;

5.4. розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності управління;

5.5. аналізує стан роботи управління з питань додержання законодавства щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

 

 1. Колегія опрацьовує:

6.1. пропозиції до проектів обласної програми економічного і соціального розвитку області, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекти заходів щодо їх реалізації, проекти планів роботи управління та інших заходів щодо реалізації пріоритетних завдань і напрямів діяльності управління, а також стан їх виконання, пропозиції щодо удосконалення законодавства в галузі охорони праці;

6.2. результати роботи та перевірок управління та його структурних підрозділів, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Волинській області, ДП «Волинський експертно-технічний центр» Держпраці України, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, додержання законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення;

6.3. пропозиції щодо забезпечення співпраці з місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

6.4. пропозиції щодо реалізації прикордонного  співробітництва у галузі промислової безпеки та охорони праці;

6.5. питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

6.6. питання про стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавчої дисципліни;

6.7. інші питання, пов’язані з реалізацією покладених на управління  завдань і функцій.

 

 1.   Відповідно до завдань і функцій колегія має право:

7.1. одержувати письмово та заслуховувати звіти роботодавців та посадових осіб про рівень та стан профілактичної роботи , причини порушень законодавства та вжиті заходи щодо їх усунення;

7.2. розглядати результати перевірок виконання функцій державного управління охороною праці місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;

7.3. розглядати, по мірі необхідності, результати комплексних (всебічних) перевірок та спецрозслідувань нещасних випадків;

7.4. запрошувати для участі в засіданні колегії представників інших територіальних органів державного нагляду, місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування та громадських організацій;

7.5. проводити спільні засідання з колегіями  інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування , громадських організацій і приймати спільні рішення;

7.6. залучати вчених і провідних фахівців сфери діяльності управління до підготовки та розгляду питань, що належать до її компетенції;

7.7. одержувати в установленому порядку необхідну для її діяльності інформацію і матеріали.

 

 1. Склад колегії

8.1. До складу колегії входять: начальник управління (голова колегії), його заступники , інші керівники структурних підрозділів управління. До складу колегії можуть входити керівники інших територіальних органів державного нагляду, експертно-технічного центру, органів виконавчої влади, громадських організацій.

8.2. Кількісний склад колегії управління визначається начальником управління. Члени колегії затверджуються та звільняються від обов’язків наказом начальника управління.

 

 1. Планування, організація роботи та підготовка засідань колегії

9.1. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання проводяться щомісячно (не рідше, ніж раз на місяць), позапланові — у міру потреби. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії. У разі потреби можуть проводитись розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади та громадських організацій.

9.2. Робота колегії  проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань, в якому зазначаються: питання, що необхідно розглянути; відповідальні за підготовку та своєчасне подання матеріалів; структурні підрозділи управління, що готують матеріали; дата подання матеріалів і дата їх розгляду; прізвища, ініціали та посади доповідачів. План роботи колегії складається на півріччя і включається окремим розділом до плану роботи управління;

9.3. Проекти планів проведення засідань колегії розробляються на основі пропозицій голови та членів колегії, керівників структурних підрозділів управління, які попередньо погоджують їх із начальником відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг.

9.4. Підготовлений проект плану роботи управління, до якого включається розділ проведення засідань колегії, розглядається і схвалюється на засіданні колегії, затверджується  начальником управління.                            9.5. Матеріали з питань, що виносяться на розгляд колегії згідно з планом проведення її засідань, подаються в друкованому та в електронному вигляді  структурними підрозділами управління ( за переліком ) секретарю колегії не пізніше, ніж за 7  календарних  днів до засідання. У такі ж строки подаються матеріали з додаткових (позапланових) питань, які включаються до порядку денного засідання  колегії за рішенням  начальника управління. Члени колегії можуть не пізніше, як за два дні до засідання колегії подавати голові колегії свої зауважен­ня і пропозиції щодо запропонованих до розгляду питань.

Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

9.6. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

9.7. На розгляд колегії подаються:

— проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

— проект рішення колегії завізований його заступником,  відповідальним за підготовку питання, керівником відповідного структурного підрозділу обсягом не більше, ніж 3 сторінки;

— довідка по суті питання, що розглядатиметься, з викладенням обгрунтованих висновків і пропозицій, з візами тих же посадових осіб, обсягом не більше, ніж 4 сторінки;

—  список членів колегії;

—  список осіб, запрошених на засідання колегії для участі у розгляді та обговоренні питання, із зазначенням їх посад, місця роботи, прізвищ, імен та по- батькові;                                                                                         — за потреби подаються інші інформаційно-додаткові матеріали, які безпосередньо стосуються порядку денного.

9.8. Членам колегії матеріали надаються не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до засідання, а у разі проведення позачергового засідання — не пізніше як за два дні до засідання.

9.9. Заступники  начальника управління,  керівники структурних підрозділів, яким доручено підготовку матеріалів на засідання колегії, несуть персональну відповідальність за своєчасність і якість їх підготовки. У разі  неможливості вчасно підготувати питання до чергового засідання колегії, відповідальна посадова особа управління повинна аргументовано повідомити про це службовою запискою голову колегії за тиждень до її засідання.

 

 1. Порядок проведення засідання колегії та прийняття рішень 10.1. Засідання колегії веде її голова (начальник управління), а в разі його відсутності – заступник голови колегії (перший заступник начальника управління).

10.2. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше, ніж дві третини загальної  кількості членів колегії.

10.3. Члени колегії беруть участь у засіданнях особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові  колегії відповідні пропозиції у письмовій формі. У засіданнях колегії беруть участь, без права голосу, інші запрошені посадові особи, які не є членами колегії, за списком, складеним секретарем колегії і погодженим з головою колегії.

10.4. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

10.5. Члени колегії, які беруть участь у засіданні, реєструються. Інші особи, запрошені на засідання колегії  для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час роз­гляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

10.6. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

10.7. За основу, на засіданні колегії встановлюється такий  регламент:

— для доповідачів — до 20 хвилин,

— для співдоповідачів — до 15 хвилин,

— для виступів в обговоренні — до 10 хвилин,

— для довідок — до 5 хвилин.

10.8. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного. Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюються відповідно до законодавства.

10.9. Рішення колегії з кожного розглянутого питання приймаються відкритим голосуванням членів колегії і  вважаються прийнятими, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватись процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.                                                                                10.10. У разі проведення спільних засідань колегії управління та інших  органів і організацій   прийняті відповідні рішення оформлюються спільними протоколами, які підписуються головами відповідних  колегій.  Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

10.11. Після засідання колегії секретар колегії управління допрацьовує протягом десяти днів (якщо головуючий не встановив інший термін) проекти рішень колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань і схвалених колегією, погоджують їх з начальником відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг  і подають на підпис голові колегії.

10.12. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами управління.

У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами колегії під час прийняття рішення начальник управління впроваджує у життя своє рішення.  Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу або розпорядження).

10.13. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються  головою

колегії і секретарем колегії.

10.14. У разі проведення спільних засідань колегії управління з іншими органами чи організаціями, матеріали до них готуються за порядком, викладеним у цьому розділі, спільно секретарями  колегій управління та відповідних органів і погоджуються їх керівниками.

10.15. На підставі рішення колегії управління, видаються накази.

10.16. Своєчасне тиражування і доведення до виконавців рішень, прийнятих  колегією, та відповідних наказів управління забезпечує відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг.

10.17. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря колегії.

10.18. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється за рахунок коштів управління.

 1. Контроль за виконанням рішень колегії

11.1. Контроль за виконанням рішень колегії забезпечується особами, визначеними у цих рішеннях, та в оперативному порядку — секретарем  колегії.

11.2. Начальник управління визначає ступінь відповідальності осіб, винних у невиконанні чи несвоєчасному ви­конанні рішень колегії. Рішення  колегії  із загальних питань постійної та тривалої дії знімаються з контро­лю лише за рішенням колегії.

 

 

 

Начальник відділу експертної роботи,

ринкового нагляду та надання

адміністративних послуг                                                           Д.О. Нетепчук