Про декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (далі — декларація МТБ) дає право виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки. Переліки таких робіт та машин, механізмів, устатковання наведено у додатках 6 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 (далі — Постанова № 1107).

Заповнюючи декларацію відповідності матеріально-технічної бази, роботодавець зобов’язаний вказати наступну інформацію:

 1. Найменування юридичної особи.
 2. Місцезнаходження (юридична/фактична адреса) юридичної особи (ФОП).
 3. Код ЄДРПОУ.
 4. Прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи (ФОП).
 5. Для ФОП додатково прізвище, ім’я, та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
 6. Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти юридичної особи (ФОП).
 7. Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
 8. Для забезпечення гарантій відшкодування можливої шкоди та збитків з боку роботодавця або виконавця небезпечних робіт при заповненні декларації необхідно обов’язково зазначати інформацію про укладання договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами або його відсутності. При наявності договору страхування необхідно зазначити найменування страхової компанії, з якою укладено договір, а також номер і дату договору.
 9. Інформація про проведення або не проведення добровільного аудиту з охорони праці.
 10. Інформація про відповідність матеріально технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Виконуючи цей крок роботодавцю необхідно підтвердити спроможність виконувати заявлені види робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки у відповідності з вимогами законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, а саме:

 • зазначити перелік робіт підвищеної небезпеки, які роботодавець планує виконувати з врахуванням додатку 6 Постанови 1107;
 • або перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, які роботодавець планує виконувати з врахуванням додатку 7 Постанови 1107 та їх тип або марка (за наявності, номер партії, дата виготовлення, країна походження;
 • кількість виробничих будівель і споруд (цехів, дільниць, структурних підрозділів), які використовуються і/або задіюються при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
 • кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.
 1. Інформація про дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.  У розділі «Інші відомості», роботодавцем зазначається в повному обсязі інформація:
 • прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
 • про наявність служби з охорони праці;
 • про наявність інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці;
 • про наявність експлуатаційної документації;
 • про наявність засобів індивідуального захисту;
 • про наявність нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення.

Зверніть увагу, що неповне або неточне внесення інформації є порушенням вимог Постанови № 1107 і підставою для повернення декларації  з метою виправлення недоліків.