Під час відпустки для догляду за дитиною переводити на іншу посаду не можна

Працiвник перебуває у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трьох рокiв. Чи можуть його не звiльнити, а перевести без його згоди на iншу посаду? Консультує Мінсоцполітики.

За частиною 1 ст. 32 КЗпП переведення на iншу роботу на тому самому пiдприємствi, в установi, органiзацiї, а також переведення на роботу на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю або в iншу мiсцевiсть, хоча б разом з пiдприємством, установою, органiзацiєю, допускається тiльки за згоди працiвника, за винятком випадкiв, передбачених ст. 33 КЗпП, та в iнших випадках, передбачений законодавством.

Також абзацом другим ч. 3 ст. 2 Закону «Про вiдпустки» передбачено, що право на вiдпустки забезпечується гарантованим наданням вiдпустки визначеної тривалостi iз збереженням на її перiод мiсця роботи (посади), заробiтної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом.

Головний спецiалiст, Анна НIКИТКО

«Праця i зарплата» №34 (1046), 13 вересня 2017 р.

Джерело інформації: Дебет-Кредит