Регламентовано обмежувальні заходи щодо продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, у тому числі в разі формальної невідповідності

Статтею 29 Закону України від 02.12.2010 р. № 2735-VI «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (далі – Закон №2735) регламентовано обмежувальні (корегувальні) заходи щодо продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, у тому числі в разі формальної невідповідності.

Отже, що таке «формальна невідповідність».

Закон №2735 чітко нам роз’яснює, що суб’єкт господарювання, який ввів та/або розповсюджує на ринку таку продукцію, повинен вжити протягом строку, визначеного у рішенні, заходів щодо усунення формальної невідповідності, якщо орган державного ринкового нагляду встановить будь-яку таку невідповідність:

  • знак відповідності технічним регламентам було нанесено з порушенням вимог, визначених у відповідному технічному регламенті;
  • не було нанесено знак відповідності технічним регламентам, якщо його нанесення передбачено відповідним технічним регламентом;
  • не було складено декларацію про відповідність або декларація про відповідність (її копія чи спрощена декларація про відповідність) не супроводжує продукцію, якщо це передбачено відповідним технічним регламентом;
  • декларацію про відповідність було складено з порушенням вимог;
  • органу ринкового нагляду не надано доступу до технічної документації або вона є неповною;
  • вчинено інші порушення встановлених вимог, визначені у відповідному технічному регламенті як формальна невідповідність.

Перелік порушень встановлених вимог, які вважаються формальною невідповідністю, уточнюється у відповідних технічних регламентах.

Обмеження надання продукції на ринку здійснюються шляхом: приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами; усунення формальної невідповідності; тимчасової заборони надання продукції на ринку. Зазначені обмеження можуть застосовуватися до продукції, що надається на ринку, у тому числі тієї, що зберігається на складах виробників (імпортерів), та/або продукції, що перебуває у споживачів (користувачів).

Приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами здійснюється за  місцезнаходженням розповсюджувачів, виробників (імпортерів) чи підприємств, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт продукції, а також в інших місцях, у яких можливо здійснити таке приведення. Суб’єкти господарювання в ланцюгу постачання відповідної продукції зобов’язані співпрацювати між собою з метою приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами.

Статтею 33 Закону №2735 встановлено порядок прийняття рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів. Зокрема, до прийняття рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів орган ринкового нагляду надає (надсилає) суб’єкту господарювання, щодо якого передбачається прийняти рішення, проект відповідного рішення з пропозицією надати в письмовій формі свої пояснення, заперечення до проекту рішення, інформацію про вжиття ним заходів, спрямованих на запобігання або уникнення ризиків суспільним інтересам, усунення невідповідності продукції, що є предметом проекту рішення, встановленим вимогам. Суб’єкт господарювання, має право надати (надіслати) органу ринкового нагляду свої пояснення, заперечення та/або інформацію до проекту такого рішення протягом десяти робочих днів з дня одержання проекту. Цей строк може бути продовжено органом ринкового нагляду за обґрунтованим клопотанням відповідного суб’єкта господарювання. До своїх пояснень, заперечень та/або інформації суб’єкт господарювання може додавати документи чи їх копії, що обґрунтовують його позицію та підтверджують наведені ним дані. Пояснення, заперечення та інформація до проекту рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, надані (надіслані) суб’єктом господарювання, підлягають обов’язковому розгляду органом ринкового нагляду та зберігаються в органі ринкового нагляду.

Якщо за результатами аналізу повідомлення відповідного суб’єкта господарювання про виконання ним рішення про приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами чи усунення формальної невідповідності та/або перевірки стану виконання суб’єктом господарювання цього рішення, встановлено, що невідповідність продукції встановленим вимогам не усунено або усунено частково, орган ринкового нагляду вживає таких обмежувальних (корегувальних) заходів: обмеження, заборона надання продукції на ринку, вилучення продукції з обігу, відкликання продукції.

З огляду на викладене вище, Управління Держпраці у Волинській області звертається до суб’єктів господарювання, які здійснюють реалізацію нехарчової продукції на ринку Волині, з проханням забезпечити виконання вимог законодавства про державний ринковий нагляд.