Розгляд анонімних звернень і повідомлень

Запитання: «Організація отримала анонімне звернення. Відповідно до Закону України „Про звернення громадян“ анонімні звернення розгляду не підлягають. Чи є винятки з цього правила? Які ще нормативно-правові акти містять настанови щодо розгляду анонімок?»

Відповідь:  Сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації інформує, що статтею 40 Конституції України встановлено: всі мають право направляти індивідуальні та колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений строк.

Вимоги до звернень встановлено Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР (далі — Закон № 393). Так, відповідно до статті 5 цього Закону звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені згідно із законодавством. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням інтернету, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні мають бути зазначені:

  • прізвище, ім’я, по батькові автора;
  • місце його проживання;
  • суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення підписується заявником (заявниками) із зазначенням дати.

В електронному зверненні додатково наводять електронну поштову адресу для надсилання відповіді заявнику або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Якщо зі звернення або додаткових матеріалів до нього (наприклад, конверта) неможливо встановити адресу автора звернення, органи державної влади не повинні самостійно з’ясовувати ці дані: Закон № 393 не передбачає відповідних норм.

Звернення, оформлені без дотримання цих вимог, повертають заявникам із роз’ясненнями щонайбільше через 10 днів від дня надходження.Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає (ч. 1 ст. 8 Закону № 393).

Частиною другою статті 11 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657–XII заборонено збирання відомостей про особу без її попередньої згоди, за винятком випадків, передбачених законом. Згідно з пунктом 7 глави 2 розділу III Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту України від 18.06.2015 № 1000/5 (далі — Правила № 1000/5), у разі виявлення помилок в оформленні документа, що унеможливлює його виконання (відсутність підпису, відбитка печатки, грифа затвердження тощо), документ не реєструється і відправникові надсилається письмовий запит або йому повідомляється про це телефоном. При цьому на документі робиться відповідна відмітка із зазначенням дати запиту (розмови телефоном), посади та прізвища особи, якій зроблено запит, підпису, розшифрування підпису особи, яка здійснила запит.

Утім, є випадки, коли анонімні звернення підлягають розгляду.

Відповідно до пункту 16 розділу II Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2015 № 271 (далі — Порядок № 271), анонімні звернення розгляду не підлягають, крім анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700–VII (далі — Закон № 1700). Після реєстрації такі анонімні звернення доводяться до відома керівників структурних підрозділів (відповідно до їх функціональних повноважень) засобами системи автоматизації документообігу. Оригінал або копія анонімного звернення разом із другим примірником роз’яснення підшиваються до справи.

Отже, повідомлення про порушення вимог Закону № 1700 може здійснюватися працівниками відповідних органів (зокрема, Державної фіскальної служби) без зазначення авторства (анонімно) — у рамках державного захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (п. 17 розд. II Порядку № 271; ст. 53 Закону № 1700). Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону № 1700 підлягає розгляду, якщо наведена в ньому інформація стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені (ст. 53 Закону № 1700).

Перевірку здійснюють щонайбільше протягом 15-ти днів від дня отримання повідомлення. Якщо перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, у цей строк неможливо, його продовжують до 30-ти днів.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону № 1700, керівник відповідного органу вживає заходів щодо усунення виявленого порушення та його наслідків, притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а за наявності ознак кримінального або адміністративного правопорушення — інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Джерело інформації: https://www.esecretar.mcfr.ua/article.aspx?aid=467088