Роз’яснення законодавства про працю надає сектор юридичного забезпечення

Управління Держпраці у Волинській області надає роз’яснення щодо застосування Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» під час здійснення заходів   державного   нагляду   суб’єктів господарювання органами Держпраці за  додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.            

Згідно частини 2 статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», дія цього  Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів   державного   нагляду   та   контролю  за  додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

Оскільки Закон має вищу юридичну силу, то вимоги «Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів» затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 02.07.2012  № 390, застосовуються в частині, що не суперечить вказаному Закону.

            Згідно із статтею 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Норми Конституції України є нормами прямої дії.

Частиною 1 статті 9 Конституції України, передбачено, що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовується в порядку, передбаченому для норм національного законодавства України.

Статтями 15, 19 Закону України «Про міжнародні договори України» передбачено, що чинні міжнародні договори в Україні підлягають сумлінному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного права та застосовуються в порядку, встановленому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набув чинності у встановленому порядку, встановлені інші правила, аніж передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Конвенція Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості і торгівлі, згода на обов’язковість якої надана Верховною Радою України відповідно до Закону України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості і торгівлі» від 08.09.2004 р. № 1985-IV (далі-Конвенція), передбачає забезпечення застосування правових норм у галузі умов праці та охорони працівників під час їхньої роботи.

Статтями 12, 13 Конвенції передбачає право інспектора праці безперешкодно входити на підприємство та в разі потреби не повідомляти роботодавця або його представника про свою присутність на підприємстві, здійснювати  будь-який огляд,  перевірку чи розслідування, які вони можуть вважати необхідними для того,  щоб переконатися  у тому, що правові норми суворо дотримуються, вживати заходів з метою усунення недоліків і при цьому повинен бути забезпечений лише документами, що засвідчують його повноваження.

Державна служба України з питань праці  (Держпраці),  згідно з      пунктом 1 «Положення про Державну службу України з питань праці» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р. № 96, є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, і який здійснює державний нагляд зокрема за додержанням законодавства про працю.

Відповідно до пункту 7 вказаного Положення, Держпраці здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р. № 100, утворено територіальні органи Держпраці, зокрема і Управління Держпраці у Волинській області.

Наказом Держпраці від 04.02.2016 р. № 8 затверджено Положення про Управління Держпраці у Волинській області, згідно з пунктом 1 якого, Управління  Держпраці у Волинській області (далі — Управління) є територіальним органом Державної служби України з питань праці, що їй підпорядковується.

Згідно з підпунктом 5 пункту 4 Положення про Управління, воно здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про працю.

Відповідно до підпункту 5 пункту 6 Положення про Управління, Управління має право проводити безперешкодно відповідно до вимог закону без попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень та об’єктів виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, та у разі виявлення фіксувати факти порушення законодавства, нагляд та контроль за дотриманням якого віднесено до повноважень Управління.

Враховуючи вищевикладене, Управління має право здійснювати державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про працю без дотримання вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Разом з тим, з метою недопущення непорозумінь із суб’єктами господарювання щодо підстав, порядку проведення перевірок Управління, забезпечення єдиного підходу до оформлення матеріалів перевірок додержання законодавства України як з питань праці та із питань охорони праці, Управління керується вищевказаним Законом.