Роз’яснено основні завдання та обов’язки інженера з охорони праці

Посадові особи управління Держпраці у Волинській області роз’яснюють виконання організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій інженера з охорони праці (вільнонаймана посада у державній установі).

Згідно із Законом України «Про охорону праці» служба охорони праці створюється роботодавцем для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці.

Відповідно до Типового Положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 №255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1.12.2004р. за № 1526/10125, служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.

Відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2005 «Класифікатор професій» (vb375609-05), затвердженого наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 №375 (v0375609-05), кваліфікаційних вимог (розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 №336 (0336203-04) завдання та обов’язки працівника визначаються в посадовій інструкції та мають відповідати завданням і функціям підрозділу та вимогам кваліфікаційної характеристики відповідної посади.

Завдання та обов’язки інженера з охорони праці включають:

— здійснення контролю за додержанням у підрозділах підприємства чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії;

— розроблення проектів планів щодо поліпшення умов і охорони праці, зміцнення здоров’я працівників;

— вивчення умов праці на робочих місцях, участь в упровадженні більш досконалих конструкцій огороджувальної техніки, запобіжних пристроїв та інших засобів захисту, заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці, раціональних режимів праці та відпочинку з урахуванням специфіки виробництва, динаміки працездатності, періодичності фізіологічних функцій людини, а також рекомендацій науково-дослідних установ з організації праці з метою збереження здоров’я і працездатності людей, підвищення змістовності та привабливості праці;

— погодження інструкції з охорони праці, програм навчання робітників, організує пропаганду і вивчення працівниками підприємства правил безпечних методів роботи, виробничої санітарії, сприяння упровадженню спеціальних комплексів виробничої гімнастики, створенню комфортних зон, місць і відпочинку;

— проведення інструктажів (навчання) з питань охорони праці працівників підприємства;

— участь у складанні розділу колективного договору, який стосується питань поліпшення умов праці, зміцнення здоров’я працівників;

— розслідування випадків виробничого травматизму, професійних або непрофесійних захворювань, вивчення їх причин, аналіз ефективності запровадження заходів щодо їх запобігання;

— контроль правильності складання заявок на спецодяг, спец харчування, захисні пристрої тощо, своєчасність забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, а також витрати підрозділам підприємства асигнувань на охорону праці;

— складання звітності у строки і за формами, які встановлені органами статистики тощо.