Загальні положення

1.1. Сектор з питань експертизи умов праці (далі-сектор)

є структурним підрозділом Управління Держпраці у Волинській області державної служби праці України Міністерства соціальної політики України (далі – Мінпраці) і підпорядковується заступнику начальника управління згідно з розподілом обов’язків.

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Мінпраці, Положенням про Державну експертизу умов праці, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

У межах своїх повноважень сектор організовує виконання законів та інших нормативно-правових актів, доручень керівництва управління та здійснює контроль за їх виконанням.

1.3. Структура та чисельність працівників сектору встановлюється Головою Держпраці, виходячи із затвердженої структури і чисельності працівників Служби  а також обсягів роботи, що покладаються на сектор з питань експертизи умов праці.

1.4. Cектор очолює завідувач сектором (далі – зав сектором) який призначається на посаду і звільняється з посади начальником Управління Держпраці у Волинській області

Призначення та звільнення інших працівників сектору здійснюється  начальником управління за поданням завсектором, погодженим із заступником начальника, який координує роботу сектору згідно із розподілом обов’язків.

  1. Основні завдання Сектору

Основними завданнями Сектору є:

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими та особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці (далі – шкідливими) на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників (далі – підприємства).

2.2. Здійснення державного контролю за:

правильністю застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, Списків виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, галузевих переліків важких робіт, робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, зайнятість на яких дає право на підвищену оплату праці тощо, наданням працівникам підприємств відповідно до законодавства пільг і компенсацій за роботу із шкідливими умовами праці;

якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці та віднесенням їх до категоріїтами з шкідливими і важкими умовами праці.

  1. Функції Сектору

Сектор згідно з покладеними на нього завданнями

3.1. Проводить:

державну експертизу умов праці (далі – експертизу);

експертизу обґрунтованості пропозицій, поданих зацікавленими субєктами  господарювання або іншими органами виконавчої влади щодо внесення змін до Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком па пільгових умовах, Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, інших нормативно-правових актів, згідно з якими визначаються права працівників на пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці, готує відповідні висновки;

експертну оцінку умов праці на робочих місцях з метою розв’язання спорів між роботодавцем і працівниками з питань, пов’язаних із визначенням права та наданням пільг і компенсацій за роботу із шкідливими умовами праці;

експертизу проектів нормативно-правових актів з охорони щодо їх відповідності вимогам законодавства з питань соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, приймає участь в їх розробці.

3.2. Бере участь у розробці критеріїв і показників оцінки умов праці, за якими визначаються права та надаються пільги і компенсації працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці.

3.3. Надає методичну допомогу підприємствам щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці та з інших питань, що належать до його компетенції.

3.4. Інформує роботодавців, а за необхідності, їх вищестоящі органи управління про виявлені порушення при встановленні працівникам пільг і компенсацій за роботу із шкідливими умовами праці з метою вжиття необхідних заходів щодо їх усунення.

3.5. Аналізує практику застосування законодавства та нормативно-правових актів, за якими визначаються права та надаються пільги і компенсації працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, готує і, в установленому порядку вносить пропозиції на розгляд керівництву управління щодо їх удосконалення.

3.6. Бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення обліку,  звітності з питань, що належать до його компетенції.

3.7. Інформує населення, у тому числі через засоби масової інформації, про стан дотримання вимог законодавства про умови праці.

3.8. Організовує видання необхідної нормативної, методичної та іншої документації, літератури.

3.9. Веде прийом громадян, розглядає звернення, заяви, скарги громадян і підприємств з питань, що належать до його компетенції, вживає заходів з метою вирішення порушених у них питань.

3.10. Забезпечує, у межах своєї компетенції, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці.

 

3.11. Організовує проведення експертизи умов праці, визначає пріоритетні напрями роботи, здійснює організаційне та методичне забезпечення, контролює та координує діяльність ліцензованих лабораторій атестації робочих місць за умовами праці, встановлює порядок звітності, організовує вивчення та узагальнення практики і обміну досвідом роботи, систематичне навчання та підвищення кваліфікації експертів з умов праці;

3.12. Узагальнює встановлену звітність та готує зведену інформацію про їх діяльність.

3.13. Погоджує нормативно-правові акти, що містять положення з питань, які належать до компетенції сектору з питань експертизи умов праці.

  1. Права Cектору

Сектор має право:

4.1. Проводити експертизу умов праці та здійснювати державний контроль за дотриманням органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємствами вимог законодавства про пільги і компенсації працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і важкими умовами праці.

4.2. Замовляти органам державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров’я України та лабораторіям експертизи умов праці проведення санітарно-гігієнічних досліджень шкідливих факторів виробничого середовища за рахунок коштів цих підприємств та підготовку відповідних висновків.

4.3. Одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємств інформацію, документи і матеріали, статистичні та інші дані, необхідні для  виконання покладених на нього завдань.

4.4. Надсилати  (надавати)  керівникам  та  посадовим  особам  підприємств обов’язкові для виконання приписи щодо усунення порушень законодавства про пільги і компенсації за роботу із шкідливими умовами праці.

4.5. Разом з іншими органами державного нагляду та контролю зупиняти до усунення порушень санітарних норм і правил експлуатацію підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів і дільниць, машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, якщо умови праці створюють загрозу здоров’ю або життю працівників та навколишньому середовищу.

4.6. Вносити до органу, який призначив пенсію за віком на пільгових умовах, подання про припинення її виплати та стягнення з підприємств грошових коштів, виплачених у зв’язку з необґрунтованим віднесенням робочого місця до      Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, а також про призупинення розгляду пенсійних справ у зв’язку із несвоєчасним або неякісним проведенням атестації робочих місць за умовами праці та поданням недостовірної інформації.

4.7. Надавати, у межах своїх повноважень, роз’яснення положень нормативно-правових актів.

4.8. Одержувати від структурних підрозділів Управління праці матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань та обов’язків.

4.9. Під час виконання своїх службових обов’язків безперешкодно відвідувати в установленому порядку підприємства для перевірок, проведення державної експертизи умов праці та з інших питань, що належать до його компетенції.

  1. Керівництво Сектором

5.1. Безпосереднє керівництво Сектором здійснює завідувач сектором, який організовує роботу Сектору та органів експертизи умов праці;

визначає завдання та функції працівників, установлює коло питань, що належать до компетенції його працівників, розподіляє між ними обов’язки з урахуванням взаємозамінності, здійснює контроль за їх діяльністю;

несе персональну відповідальність за виконання покладених на Сектор завдань і обов’язків, дотримання працівниками виконавської дисципліни;

забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами Управління

у межах своєї компетенції дає письмові та усні розпорядження, які є обов’язковими для виконання працівниками Сектору;

готує і подає керівництву Управління пропозиції щодо призначення та звільнення працівників Сектору;

забезпечує роботу Сектору згідно з планом роботи Управління та Сектору, організовує належне ведення діловодства;

візує проекти наказів Управління та інших нормативно-правових актів, які містять питання, що належать до компетенції експертизи умов праці.

5.2. Завідувач Сектором має право:

за дорученням керівництва представляти  Управління у відносинах із іншими органами виконавчої влади, підприємствами і організаціями;

вносити пропозиції щодо структури і чисельності Сектору;

вносити пропозиції щодо спеціалістів на заміщення вакантних посад;

вносити пропозиції щодо заохочення чи притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників сектору з питань експертизи умов праці;

залучати в установленому порядку спеціалістів відповідних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств та об’єднань  підприємств (за погодженням з їх керівниками), для проведення перевірок і розгляду питань, що належать до компетенції сектору з питань  експертизи умов праці;

вносити пропозиції до вищестоящих органів управління підприємств про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушеннях порядку встановлення права та надання працівникам пільг і компенсацій за роботу із шкідливими умовами праці;

5.3. Завідувач Сектором несе відповідальність за:

Недопущення порушення прав і свобод людини та громадянина;

виконання покладених на сектор з питань  експертизи умов праці завдань та здійснення ним своїх функцій;

збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала відома під час виконання обов’язків державної служби, а також інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

раціональну розстановку і належну організацію праці працівників Сектору, дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни.