І. Загальні положення

1.1. Відділ з питань експертизи  умов праці (далі-відділ)

є структурним підрозділом Управління Держпраці у Волинській області державної служби праці України Міністерства соціальної політики України (далі – Мінпраці) і підпорядковується заступнику начальника управління згідно з розподілом обов’язків.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Мінпраці, а також іншими нормативно-правовими актами.

У межах своїх повноважень відділ організовує виконання законів та інших нормативно-правових актів, доручень керівництва Управління та здійснює контроль за їх виконанням.

1.3. Структура та чисельність працівників відділу встановлюється Головою Держпраці, виходячи із затвердженої структури і чисельності працівників Служби  а також обсягів роботи, що покладаються на відділ з питань експертизи  умов праці.

1.4. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником Управління Держпраці у Волинській області

Призначення та звільнення інших працівників відділу здійснюється  начальником управління за поданням начальника відділу, погодженим із заступником начальника, який координує роботу відділу  згідно із розподілом обов’язків.

  1. Основні завдання відділу

Основними завданнями відділу є:

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими та особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці (далі – шкідливими) на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників (далі – підприємства).

2.2. Здійснення державного контролю за:

правильністю застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, Списків виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, галузевих переліків важких робіт, робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, зайнятість на яких дає право на підвищену оплату праці тощо, наданням працівникам підприємств відповідно до законодавства пільг і компенсацій за роботу із шкідливими умовами праці;

якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці та віднесенням їх до категоріїтами з шкідливими умовами праці.

  1. Функції відділу

Відділ згідно з покладеними на нього завданнями

3.1. Проводить:

експертизу умов праці (далі – експертизу);

експертизу обґрунтованості пропозицій, поданих зацікавленими субєктами  господарювання або іншими органами виконавчої влади щодо внесення змін до Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком па пільгових умовах, Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, інших нормативно-правових актів, згідно з якими визначаються права працівників на пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці, готує відповідні висновки;

експертну оцінку умов праці на робочих місцях з метою розв’язання спорів між роботодавцем і працівниками з питань, пов’язаних із визначенням права та наданням пільг і компенсацій за роботу із шкідливими умовами праці;

експертизу проектів нормативно-правових актів з охорони щодо їх відповідності вимогам законодавства з питань соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, приймає участь в їх розробці.

3.2. Бере участь у розробці критеріїв і показників оцінки умов праці, за якими визначаються права та надаються пільги і компенсації працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці.

3.3. Надає методичну допомогу підприємствам щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці та з інших питань, що належать до його компетенції.

3.4. Інформує роботодавців, а за необхідності, їх вищестоящі органи управління про виявлені порушення при встановленні працівникам пільг і компенсацій за роботу із шкідливими умовами праці з метою вжиття необхідних заходів щодо їх усунення.

3.5. Аналізує практику застосування законодавства та нормативно-правових актів, за якими визначаються права та надаються пільги і компенсації працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, готує і, в установленому порядку вносить пропозиції на розгляд керівництву управління щодо їх удосконалення.

3.6. Бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення обліку,  звітності та державної статистики з питань, що належать до його компетенції.

3.7. Інформує населення, у тому числі через засоби масової інформації, про стан дотримання вимог законодавства про умови праці.

3.8. Організовує видання необхідної нормативної, методичної та іншої документації, літератури.

3.9. Веде прийом громадян, розглядає звернення, заяви, скарги громадян і підприємств з питань, що належать до його компетенції, вживає заходів з метою вирішення порушених у них питань.

3.10. Забезпечує, у межах своєї компетенції, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці.

3.11. Визначає пріоритетні напрями роботи, здійснює організаційне та методичне забезпечення, встановлює порядок звітності, організовує вивчення та узагальнення практики і обміну досвідом роботи, систематичне навчання та підвищення кваліфікації інспекторів з умов праці;

3.12. Погоджує нормативно-правові акти, що містять положення з питань, які належать до компетенції відділу.

  1. Права відділу

Відділ має право:

4.1. Проводити експертизу умов праці та здійснювати державний контроль за дотриманням органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємствами вимог законодавства про пільги і компенсації працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці.

4.2. Замовляти органам державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров’я України та лабораторіям експертизи умов праці проведення санітарно-гігієнічних досліджень шкідливих факторів виробничого середовища за рахунок коштів цих підприємств та підготовку відповідних висновків.

4.3. Одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємств інформацію, документи і матеріали, статистичні та інші дані, необхідні для  виконання покладених на нього завдань.

4.4. Надсилати  (надавати)  керівникам  та  посадовим  особам  підприємств обов’язкові для виконання приписи щодо усунення порушень законодавства про пільги і компенсації за роботу із шкідливими умовами праці.

4.5. Надавати, у межах своїх повноважень, роз’яснення положень нормативно-правових актів.

4.6. Під час виконання своїх службових обов’язків безперешкодно відвідувати в установленому порядку підприємства для перевірок, проведення експертизи умов праці та з інших питань, що належать до його компетенції.

  1. Керівництво відділом

5.1. Безпосереднє керівництво відділом здійснює начальник відділу –  який організовує роботу відділу;

визначає завдання та функції працівників, установлює коло питань, що належать до компетенції його працівників, розподіляє між ними обов’язки з урахуванням взаємозамінності, здійснює контроль за їх діяльністю;

несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і обов’язків, дотримання працівниками виконавської дисципліни;

забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами Управління

у межах своєї компетенції дає письмові та усні розпорядження, які є обов’язковими для виконання працівниками;

готує і подає керівництву Управління пропозиції щодо призначення та звільнення працівників відділу;

забезпечує роботу відділу згідно з планом роботи Управління та відділу, організовує належне ведення діловодства;

візує проекти наказів Управління та інших нормативно-правових актів, які містять питання, що належать до компетенції відділу.

5.2. Начальник відділу має право:

за дорученням керівництва представляти  Управління у відносинах із іншими органами виконавчої влади, підприємствами і організаціями;

вносити пропозиції щодо структури і чисельності відділу;

вносити пропозиції щодо спеціалістів на заміщення вакантних посад;

вносити пропозиції щодо заохочення чи притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу;

вносити пропозиції до вищестоящих органів управління підприємств про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушеннях порядку встановлення права та надання працівникам пільг і компенсацій за роботу із шкідливими умовами праці;

5.3. Начальник відділу несе відповідальність за:

Недопущення порушення прав і свобод людини та громадянина;

виконання покладених на відділ завдань та здійснення ним своїх функцій;

збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала відома під час виконання обов’язків державної служби, а також інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

раціональну розстановку і належну організацію праці працівників відділу, дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни.