1. Сектор розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму (надалі — сектор) є структурним підрозділом управління Держпраці у Волинській області (далі – Управління).
  2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцієюта законами України, міжнародними договорами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Держпраці, Положенням про управління Держпраці у Волинській області, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами України.

Сектор у межах своїх повноважень організовує виконання законів та інших нормативно-правових актів, доручень начальника Управління та здійснює контроль за їх виконанням.

  1. Основними завданнями сектору є:

3.1. Проведення працівниками сектору спеціальних розслідувань нещасних випадків із смертельними наслідками, групових нещасних випадків, випадків смерті працівників на підприємстві, випадків зникнення працівників під час виконання трудових (посадових) обов’язків, нещасних випадків з тяжкими наслідками (за рішенням Управління), що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності або в їх філіях, представництвах,   інших   відокремлених   підрозділах чи у фізичних осіб-підприємців, членів фермерського господарства, членів особистого селянського господарства, осіб, що працюють за договором, укладеним відповідно до законодавства; аварій першої та другої категорії на виробництві, що призвели до нещасних випадків, якщо з приводу розслідування аварії не прийнято спеціальне рішення Кабінету Міністрів України, або  Держпраці України.

3.2. Аналіз обставин та причин нещасних випадків та аварій на виробництві за результатами спеціальних розслідувань.

3.3.  Здійснення обліку випадків смертельного травматизму, аварій першої та другої категорії; аналіз обставин та причин нещасних випадків та аварій на виробництві; складання звітності виробничого травматизму, аварійності згідно з формами, розробленими Держпраці України.

  1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Пропонує керівнику Управління склад комісії із спеціального розслідування нещасного випадку, готує проекти наказів про призначення комісій із спеціального розслідування нещасних випадків і аварій на виробництві, наказ про проведення технічного розслідування аварій та нещасних випадків, пов’язаних з використанням газу в побуті, та надає повідомлення в Держпраці України;

4.2. Організує процедуру погодження складу комісії з розслідування аварій першої та другої категорії;

4.3. Готує рішення щодо проведення (відмову у проведенні) спеціального розслідування нещасних випадків, які призвели до тяжких наслідків, у тому числі нещасних випадків з можливою інвалідністю потерпілих;

4.4. Готує доручення представнику роботодавця на проведення спеціального розслідування у випадку, коли нещасний випадок стався за кордоном і представник відділу  не може прибути на місце події;

4.5. Здійснює спеціальні розслідування групових нещасних випадків, під час яких загинуло від 2 до 4 осіб (за дорученням Держпраці України).

4.6. У разі потреби проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи для з’ясування причин і розроблення заходів із запобігання подібним випадкам,  вносить пропозиції щодо утворення  експертної комісії з розслідування нещасного випадку.

4.7. Організовує та проводить перевірку стану охорони праці у суб‘єкта господарювання, де стався груповий нещасний випадок або нещасний випадок із смертельним наслідком чи аварія (при необхідності, залучає до перевірки працівників інших відділів);

4.8. У випадку наявності окремої думки члена спеціальної комісії з розслідування нещасного випадку, надає обгрунтування начальнику Управління для прийняття рішення щодо затвердження актів відповідних форм;

4.9. Узагальнює результати аналізу матеріалів розслідування та перевірок суб’єктів господарювання, готує пропозиції щодо запобігання аваріям і нещасним випадкам на підприємствах області;

4.10. Надає пропозиції щодо удосконалення наглядової діяльності на підприємстві, де стався нещасний випадок (аварія);

4.11. Здійснює контроль за передачею роботодавцем матеріалів спеціального розслідування у встановленому порядку;

4.12. Здійснює за дорученням керівництва Управління розгляд в установленому порядку звернень громадян, скарг, заяв, листів підприємств, установ, організацій з питань віднесених до компетенції Держпраці України і за результатами розгляду готує проекти відповідей;

4.13. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, у тому числі з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

4.14. Забезпечує своєчасну підготовку, складання та надання звітів з питань віднесених до компетенції сектору Держпраці України;

4.15. Забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції та контроль за їх здійсненням;

4.16. Забезпечує в межах наданої законом компетенції організацію дотримання законодавства про охорону праці, здійснює контроль за його реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства про охорону працю, та вносить на розгляд керівництва Управління пропозиції щодо його вдосконалення;

4.17. Забезпечує доступ до публічноі нформації, що перебуває у його володінні;

4.18. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом

4.19. Виконує інші завдання за дорученням керівництва Управління.

4.20. Виконує інші функції, передбачені законодавством.

  1. Працівники сектору для виконання покладених на нього завдань мають право:

5.1. Вносити пропозицію керівництву Управління щодо залучення спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, вчених, представників організацій роботодавців, профспілок та інших інститутів громадянського суспільства, а також підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції сектору;

5.2. Отримувати у встановленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;

5.3. Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, іншими технічними засобами;

5.4. Проводити безперешкодно відповідно до вимог закону без попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень та об’єктів виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, та у разі виявлення фіксувати факти порушення законодавства, нагляд та контроль за дотриманням якого віднесено до повноважень сектору;

5.5. Одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки про результати проведення експертних обстежень, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан виконання профілактичної роботи, причини порушень законодавства та про вжиття заходів для їх усунення;

5.6. Надавати на розгляд керівництва Управління пропозиції щодо залучення працівників правоохоронних органів до здійснення заходів з державного нагляду (контролю);

5.7. Здійснювати фіксацію процесу проведення перевірок з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки;

5.8. Використовувати транспортні засоби спеціалізованого призначення, у тому числі із символікою Держпраці.

  1. Працівники сектору під час виконання покладених на нього завдань взаємодіють в установленому порядку з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.
  2. Сектор очолює завідувач, що призначається та звільняється з посади начальником Управління.

Службові обов’язки посадових осіб сектору визначаються у посадових інструкціях посадових осіб, яким видається посвідчення встановленого Держпраці України  зразка.

  1. Посадові особи сектору у встановленому законом порядку несуть персональну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання посадових обов’язків, перевищення чи зловживання посадовим становищем, порушення вимог законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства в частині обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби.
  2. Дії посадових осіб сектору можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.