Суміщення посад – роз’яснення фахівців

До управління Держпраці у Волинській області надходять звернення громадян з проханням роз’яснити тонкощі суміщення посад. Роз’яснення надають спеціалісти відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління.

Що таке суміщення посад?

Визначення поняття суміщення професій (посад) можна знайти у статті 105 Кодексу законів про працю. Під поняттям суміщення розуміють виконання на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації разом з основною роботою, яка обумовлена трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи.

Важливо відрізняти суміщення посад від роботи за сумісництвом, оскільки трудові відносини у цих випадках регулюються різними нормами права, по-різному оплачуються і оформляються.

Сумісництво передбачає виконання працівником, крім основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві. З працівником, який працює за сумісництвом, укладається окремий трудовий договір. На відміну від сумісництва, суміщення посад обо професій здійснюється за одним трудовим договором, завжди на одному підприємстві та в межах встановленої тривалості робочого дня.

Як правило, суміщення посад застосовується у разі тимчасової відсутності працівника на робочому місці: через хворобу, відпустку, відрядження тощо.

В яких випадках дозволяється?

Як і в багатьох інших випадках, коли йдеться про трудові відносини, питання суміщення професій і посад регулюються нормами ще радянського законодавства, яке застосовують в частині, що не суперечить Конституції і законам України. Том звернемося до Постанови Ради міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. №1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» та Інструкції щодо застосування цієї Постанови від 14.05.1982 р. №53-ВЛ, затвердженої Державним комітетом СРСР з Всесоюзної Центральної ради професійних спілок.

Відповідно до Постанови № 1145, суміщення професій (посад) допускається на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації за згодою працівника протягом встановленої законодавством тривалості робочого дня (робочої зміни), якщо це економічно доцільно і не призведе до погіршення якості продукції, виконуваних робіт, обслуговування населення. Суміщення професій (посад) дозволяється, як правило, в межах тієї категорії персоналу, до якої належить цей працівник (робочі, інженерно-технічні працівники, службовці та інші).

Тобто суміщення професій (посад) допускається в тих випадках, коли працівник за своєю кваліфікацією може забезпечити якісне виконання як основної роботи, так і суміщеної (додаткової) роботи.

Існують також інші обмеження на роботу за суміщенням, встановлені, зокрема, ч.3 ст.22 КЗпП, де передбачено, що законодавством можуть бути встановлені вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника, і ст.25-1 КЗпП, якою встановлено обмеження спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації.

За працівниками, які зайняті на основній роботі з небезпечними та шкідливими, важкими умовами праці і які суміщають професії (посади), зберігаються встановлені законодавством відповідні пільги (додаткові відпустки, скорочена тривалість робочого часу, безкоштовна видача спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту, знешкоджувальних засобів, лікувально-профілактичного харчування тощо) незалежно від того, чи встановлені ці пільги для суміщеної професії (посади).

Працівнику, якому ці пільги не передбачені законодавством на основній роботі, але передбачені за суміщеної професії (посади), такі пільги надаються лише за ті робочі дні, в які він працював за суміщенням не менше половини робочого дня.

Суміщати посаду можуть один або кілька працівників.

Доплати за суміщення посад

Постанова №1145 обмежує розмір доплат за суміщення професій (посад) 50% тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника, незалежно від числа осіб, між якими розподіляються ці доплати.

Однак аналіз чинного законодавства дозволяє зробити висновок, що роботодавець не обмежений цією цифрою за визначенні розміру доплат за суміщення професій (посад). У ч. 1 ст. 21 КЗпП йдеться, що виконувана робота визначається угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою. Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, згідно з ч. 2 ст. 105 КЗпП, встановлюється на умовах, передбачених у колективному договорі. Якщо колективний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний погодити питання доплат із профспілковим органом, який представляє інтереси більшості працівників, а якщо його немає – з іншим органом, уповноваженим на представництво трудовим колективом (ч. 2 ст. 97 КЗпП).

Крім того, відповідно до Постанови № 1145 доплати за суміщення професій (посад) не встановлюються в тих випадках, коли суміщена робота передбачена в нормах трудових витрат, обумовлена трудовим договором (є обов’язком працівника) або доручається працівнику в установленому законодавством порядку через недостатню фактичну його зайнятість на відміну від чинних норм трудових витрат на основній роботі.

Слід наголосити, що відповідно до Порядку обчислення заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 100 від 8 лютого 1995 р., доплати за суміщення професій і посад включають у розрахунок середньої заробітної плати.

Як оформляється

Насамперед потрібно пам’ятати, що суміщення посад є істотною зміною умов праці, про що працівника слід попередити за два місяці (ч. 2 ст. 32 КЗпП). Так само йому треба повідомити про припинення суміщення, якщо воно було встановлено на невизначений термін.

Також роботодавець повинен звернути увагу на те, що суміщення професій і посад можливо тільки за згоди працівника. Угода про суміщення посад укладається на певний термін або без зазначення такого строку. Згідно з Інструкцією оформляється суміщення посад наказом.

У наказі про суміщення потрібно обов’язково вказати суміщену посаду, а також розмір доплати за це. Працівника, який суміщатиме посади, потрібно ознайомити з наказом під розписку.

Скасування суміщення посад також оформляється наказом.

Внесення в трудову книжку відомостей про суміщення Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінсоцзахисту України №58 від 29 липня 1993 р., не передбачено, але прямо не забороняється. Тому в деяких випадках у трудову книжку можна внести запис про суміщення професій (посад), якщо працівник, наприклад, працює за суміщенням на такій професії (посаді), що дає йому право на пенсію зі віком на пільгових умовах.

Слід пам’ятати, що зменшення чисельності працівників внаслідок суміщення професій (посад) не може бути підставою для зміни встановленого підприємствам, установам та організаціям ліміту чисельності та затвердженого штатного розкладу, скасування підрозділів тощо. Більше того, за відсутності відповідної штатної одиниці у штатному розписі немає підстав для суміщення цієї посади і встановлення за це доплати.