1. Відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг (далі – відділ) є структурним підрозділом управління Держпраці у Волинській області.

У своїй роботі відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністра соціальної політики, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

Посадові особи відділу користуються правами, передбаченими Законами України «Про охорону праці», «Про державну службу»; Положенням про Державну службу України з питань праці, Положенням про Управління Держпраці у Волинській області.

Структура і штатна чисельність відділу визначаються штатним розписом, який затверджується головою Державної служби України з питань праці.

Відділ очолює начальник, який призначається наказом начальника управління Держпраці у Волинській області.

Призначення, переміщення та звільнення працівників відділу затверджується відповідно до наказу управління Держпраці у Волинській області згідно вимог Кодексу законів про працю України та Закону України „Про державну службу”, за поданням начальника відділу.

Посадові обов’язки, права та відповідальність посадових осіб відділу визначаються посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

У межах своїх повноважень відділ  організовує виконання рішень Державної служби України з питань праці та управління Держпраці у Волинській області і здійснює систематичний плановий контроль щодо їх реалізації.

Начальник відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг підпорядковується безпосередньо заступнику начальника управління Держпраці у Волинській області, а працівники відділу безпосередньо підпорядковуються начальнику відділу.

У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує заступник начальника відділу або особа, визначена в установленому порядку.

  1. Основними завданнями відділу є:

1) здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на обласному рівні;

2) здійснення державного контролю, пов’язаного з об’єктами  підвищеної небезпеки, з питань проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;

3) здійснення державного ринкового нагляду у межах сфери своєї відповідальності;

4) забезпечення реалізації Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,  Закону України «Про адміністративні послуги»

  1. Відділ відповідно покладених на нього завдань:

1) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, державного ринкового нагляду у межах сфери своєї відповідальності;

2) здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;

3) бере участь у підготовці пропозицій до загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює їх виконання, бере участь у розробленні та виконанні інших державних і галузевих програм;

4) здійснює реєстрацію декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

5) розробляє плани роботи управління та Колегії управління, складає графіки перевірок суб’єктів господарювання (виробничих об’єктів);

6) аналізує планування наглядової роботи, розробляє заходи щодо вдосконалення діяльності управління та державних інспекторів;

7) здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності;

8) здійснює нагляд (контроль) на ринку за об’єктами технічних регламентів та бере участь у підготовці пропозицій щодо правил і процедури ринкового нагляду за об’єктами технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у відповідній сфері;

9) здійснює державну реєстрацію об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки та  декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки, веде державний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки;

10) розглядає та перевіряє відповідність поданих до управління суб’єктами господарювання повідомлень про результати ідентифікації  об’єктів підвищеної небезпеки та декларацій безпеки вимогам Закону України «Про підвищену небезпеку», Постанови КМУ від 11.07.2002 р. № 956 «Про ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки»;

11) здійснює у передбачених законодавством випадках реєстрацію великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, ведення їх обліку та визначення порядку проведення державного технічного огляду таких засобів;

12) здійснює видачу, переоформлення, видачу дублікатів, анулювання у передбачених законодавством випадках дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

13) перевіряє роботу державних інспекторів, надає їм практичної допомоги щодо здійснення державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці,  а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;

14) організовує на основі пропозицій Державної служби України з питань праці та науково-дослідних інститутів опрацювання методів і форм наглядової діяльності, оцінки рівня безпеки на підприємствах та об’єктах суспільного виробництва;

13) вивчає організацію нагляду в різних галузях суспільного виробництва і розробка пропозицій щодо удосконалення форм та методів наглядової діяльності;

14) складає оперативну та річну звітності згідно з формами розробленими Державної служби України з питань праці;

15) підготовка роз’яснень і відповідей на листи і запити органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що входять до компетенції відділу;

16) завдання та функції відділ виконує у взаємодії з підрозділами управління Держпраці у Волинській області, місцевими органами виконавчої влади, організацією роботодавців, профспілковими та громадськими об‘єднаннями, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Посадові особи відділу користуються правами, передбаченими статтею 39 Закону України «Про охорону праці», Законом України «Про державну службу», Положенням про Держпрацю України, Положенням про управління Держпраці у Волинській області.

Працівники відділу мають право відповідно до Положення про управління:

— одержувати від начальників відділів (секторів), державних інспекторів матеріали, які необхідні для виконання функцій відділу;

— консультувати працівників підприємств, установ, організацій, працівників управління з питань, що відносяться до компетенції відділу;

—   брати участь у нарадах та інших заходах, що належать до компетенції відділу.

Начальник відділу, крім вищевказаного, має право:

—  листуватися і запитувати від підприємств, установ, організацій відомості з питань, що відносяться до компетенції відділу;

— подавати пропозиції начальнику управління стосовно структури, укомплектування відділу та інших структурних підрозділів управління;

— вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності працівників відділу.

Начальник відділу  несе персональну відповідальність за організацію роботи відділу та результати його діяльності згідно з цим положенням та звітує про діяльність відділу керівнику управління.

Працівники відділу несуть персональну відповідальність  за своєчасне та належне виконання обов’язків, передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеному чинним законодавством.