Пам’ятка для роботодавця, або найголовніше про проведення експертного обстеження устаткування.

Експертне обстеження устаткування проводиться у разі: закінчення граничного строку експлуатації; реконструкції (перебудови) або модернізації, якщо це обумовлено нормативно-правовими актами з охорони праці; аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості відновлення; виявлення під час проведення технічного огляду зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення.

В інших випадках експертне обстеження устаткування проводиться відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці або за ініціативою роботодавця.

У разі досягнення граничного строку експлуатації роботодавець припиняє подальшу експлуатацію устаткування до проведення експертного обстеження.

Граничний строк експлуатації устаткування обчислюється від дати введення в експлуатацію за умови його поставки виробником або постачальником спеціально законсервованим для довготривалого зберігання (більше ніж протягом місяця після виготовлення). У разі коли дата введення в експлуатацію невідома, граничний строк експлуатації устаткування обчислюється починаючи з дати його виготовлення. Якщо граничний строк експлуатації в експлуатаційних документах не зазначено, цей строк встановлюється за організаційно-методичними документами.

Експертне обстеження устаткування проводить експертна організація. Роботодавець не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення експертного обстеження повідомляє про це експертну організацію у письмовій формі.

Експертне обстеження устаткування проводиться у кілька етапів: вивчення експлуатаційних, конструкторських (проектних) і ремонтних документів (у разі наявності); аналіз умов та режимів експлуатації; розроблення та узгодження програми робіт з експертного обстеження; проведення огляду; проведення неруйнівного контролю; визначення механічних характеристик, хімічного складу металів, проведення металографічних досліджень, випробування на міцність та інших видів випробувань, дослідження в напружено-деформованому стані та вибору критеріїв граничного технічного стану, якщо це передбачено нормативно-правовими актами з охорони праці або організаційно-методичними чи експлуатаційними документами; здійснення розрахунково-аналітичних процедур оцінки та прогнозування технічного стану, що включають розрахунок режимів роботи; визначення залишкового ресурсу устаткування.

Для визначення строку безпечної експлуатації устаткування експертна організація аналізує результати проведених робіт; визначає його залишковий ресурс; готує технічне рішення щодо умов продовження строку безпечної експлуатації; приймає рішення про умови і строк подальшої безпечної експлуатації устаткування з урахуванням режиму роботи та проведення власником заходів щодо забезпечення безпечної експлуатації устаткування або про припинення експлуатації.

Продовження експлуатації устаткування здійснюється на строк до прогнозованого переходу його в граничний технічний стан (вичерпання залишкового ресурсу) або на визначений строк (поетапне продовження строку безпечної експлуатації в межах залишкового ресурсу).

За результатами експертного обстеження експертною організацією можуть готуватися такі висновки: продовження експлуатації устаткування згідно з установленими в експлуатаційних документах параметрами; продовження експлуатації устаткування з обмеженням її параметрів та/або на визначений строк; проведення ремонту устаткування; проведення модернізації або реконструкції устаткування; використання устаткування для іншого призначення; виведення устаткування з експлуатації.

За результатами експертного обстеження експертна організація готує висновок експертизи.

У разі отримання негативного висновку експертного обстеження із зазначенням порушень вимог нормативно-правових актів, організаційно-методичних документів, а також виявлених дефектів, пошкоджень і несправностей, які негативно впливають на безпечну експлуатацію устаткування і загрожують безпеці працівників та інших осіб, роботодавець припиняє експлуатацію устаткування; експертна організація складає відомість з переліком дефектів, пошкоджень і несправностей та передає її разом з експертним висновком власнику устаткування для проведення ним відповідних відбудовних робіт.