1. Відділ нагляду в АПК та СКС (далі – відділ) є структурним підрозділом Управління Держпраці у Волинській області та здійснює повноваження щодо організації управління охороною праці і здійснення нагляду за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці на підприємствах , установах і  організаціях(надалі-підприємство) сільського господарства, водного, рибного, лісового господарства, харчової промисловості та переробки сільськогосподарської продукції, видавничої справи, легкої, текстильної, місцевої промисловості та пошиття одягу, виробництва деревини та виробів з деревини , СКС та торгівлі , ЖКГ-3,  незалежно від форм власності за виробничою діяльністю підприємців у галузях на території регіону і не залежить  від будь-яких господарських органів, об’єднань громадян, політичних формувань , місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їм не підзвітний та не підконтрольний.
 2. У своїй роботі відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністра соціальної політики, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

Структура і штатна чисельність відділу визначаються штатним розписом, який затверджується начальником Управління Держпраці у Волинській області.

Відділ очолює начальник, який призначається наказом начальника Управління Держпраці у Волинській області та йому підпорядковується.

Призначення, переміщення та звільнення працівників відділу здійснюється наказом Управління Держпраці у Волинській області відповідно до вимог Кодексу законів про працю України та Закону України „Про державну службу”, за поданням начальника відділу.

Посадові обов‘язки, права та відповідальність службових та посадових осіб відділу визначаються посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

В межах своєї компетенції відділ організовує виконання рішень Державної служби України з питань праці та Управління Держпраці у Волинській області і здійснює систематичний плановий контроль щодо їх реалізації.

Робота відділу здійснюється відповідно до плану роботи Управління Держпраці у Волинській області, який затверджується начальником управління.

Начальник відділу нагляду в АПК та СКС підпорядковується безпосередньо начальнику Управління Держпраці у Волинській області, а працівники відділу безпосередньо підпорядковуються начальнику відділу.

 1.  Основними завданнями відділу є:

1)  реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю;

2) здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на обласному рівні.

 1.  .Відділ нагляду в АПК та СКС відповідно до покладених на нього завдань:
 • бере участь в підготовці пропозицій щодо формування державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, а також з питань нагляду та контролю за додержанням  законодавства про працю;
 • координує відповідно до законодавства роботу місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування,  підприємств,  інших суб’єктів господарювання у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці;

3) здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;

4)бере участь у підготовці пропозицій до загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки,  гігієни праці та виробничого середовища і контролює їх виконання, бере участь у розробленні та виконанні інших державних і галузевих програм;

5) здійснює державний нагляд (  контроль) за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими  підрозділами,  які не є юридичними особами, та фізичними особами, що використовують найману працю;

6)здійснює контроль за правильністю застосування роботодавцями списків на пільгове пенсійне забезпечення, готує пропозиції щодо вдосконалення таких списків;

7)здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці.

8) здійснює в установленому порядку державний нагляд( контроль) за діяльністю робочих органів виконавчої  дирекції Фонду соціального страхування України ( управління у Волинській області, відділення в районах і містах обласного значення) ;

9) здійснює державний нагляд (контроль)за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, гігієни праці, промислової безпеки у тому числі з питань:

забезпечення працівників спеціальним одягом,  спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту;

монтажу,  ремонту,  реконструкції,  налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування транспортних та інших засобів виробництва і машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

виробництва, зберігання,  використання отруйних речовин у виробничих процесах, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів;

організації проведення навчання(в тому числі спеціального)і перевірки

знань з питань охорони праці;

10) бере участь в організації проведення :

випробування устаткування та матеріалів технічного огляду устаткування, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,незалежної експертизи проектно-конструкторської документації на відповідність вимогам нормативно-правових актів із промислової безпеки, охорони та гігієни праці;

експертизи проектної та іншої документації на виготовлення і впровадження технологій і засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту,реєстрації,огляду,випробування виробничих об’єктів ,інженерних інфраструктур об’єктів соціально-культурного призначення;

експертної оцінки стану безпеки охорони праці та безпеки охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, об’єктів підвищеної небезпеки , а також експертного обстеження( технічного діагностування)устаткування, машин, механізмів підвищеної небезпеки;

11). веде облік аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню,аналізує їх причини,готує пропозиції  щодо запобігання таким аваріям і випадкам;

12)  бере участь у підготовці пропозиції щодо  призначення органів з оцінки відповідності;

13)  погоджує:

проекти стандартів,технічних умов,інші документи на засоби праці та виробництва, технологічні процеси;

14)  бере участь:

у   проведенні   державної   експертизи     (перевірки) технологічної,  конструкторської,  технічної  документації  впровадження  нових технологій, виготовлення засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту  на відповідність їх нормативним актам про охорону праці;

у прийнятті закінчених будівництвом об’єктів промислового та виробничого призначення, об’єктів, машин, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

у державній експертизі інвестиційних програм і проектів будівництва відповідно до вимог законодавства;

у роботі комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві;

у роботі з удосконалення системи ведення обліку, звітності та державної статистики з питань, що належать до компетенції Управління Держпраці

у формуванні та веденні інформаційної бази для прогнозування та проведення аналізу тенденцій забезпечення прав людини у сфері компетенції відділу ;

у професійній атестації експертів, які проводять експертизу проектної та містобудівної документації щодо дотримання нормативів з питань охорони праці;

             15) забезпечує оприлюднення інформації про стан дотримання законодавства з питань праці, віднесених до  компетенції Управління Держпраці, про свою діяльність та бере участь у проведенні соціального діалогу та взаємодії із всеукраїнськими професійними спілками і організаціями роботодавців з питань, що належать до його компетенції;  ;

16) забезпечує в межах повноважень,передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадського суспільства, сприяє здійсненню громадського контролю за діяльністю відділу;

17) забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням;

18) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних  з діяльністю відділу;

19) видає в установленому порядку роботодавцям, суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні або за кордоном, здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, а також Фондам загальнообов’язкового державного страхування обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції Держпраці, та вносить  пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства;

20) складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі порушення і накладає адміністративні стягнення;

21)  зупиняє, припиняє,обмежує експлуатацію підприємств,окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень та інших виробничих об’єктів, виготовлення та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, виконання певних робіт, в тому числі із застосуванням нових небезпечних речовин, реалізацію продукції шляхом видачі відповідного розпорядчого документа у передбачених законодавством випадках;

22 ) здійснює фіксацію процесу проведення перевірок з використанням засобів аудіо-, фото-та відеотехніки;

23)  накладає у випадках, передбачених законом, штрафи за порушення законодавства, невиконання розпоряджень посадових осіб відділу;

24)  здійснює інші повноваження , визначені законом.

 1.  Відділ нагляду в АПК та СКС з метою організації своєї діяльності:

1)  забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції та контроль за їх здійсненням;

2) забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні;

3)  забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 1. Відділ нагляду в АПК та СКС для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, вчених,представників організацій роботодавців, профспілок та інших інститутів громадського суспільства, а також підприємств, установ та організацій(за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу;

2) отримувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності та їх по садових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

5) проводити безперешкодно,  відповідно до вимог закону, без попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби, перевірки виробничих, службових ,  адміністративних приміщень та об’єктів виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, та у разі виявлення фіксувати факти порушення законодавства, нагляд та контроль за дотриманням якого віднесено до повноважень відділу;

6) проводити безперешкодно перевірки в адміністративних приміщеннях робочих органів виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового  державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі- Фонди ) з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, ознайомлюватися під час проведення перевірок з відповідними інформацією,  документами і матеріалами та отримувати від Фондів необхідні для виконання повноважень відділу копії або витяги з документів;

7) одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки про результати проведення експертних обстежень, аудитів,матеріали та інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан виконання профілактичної роботи, причини порушень законодавства та про вжиття заходів для їх усунення;

8) надавати роботодавцю обов’язкові для розгляду рекомендації щодо внесення у відповідний строк до споруд,  технологічних чи організаційних процесів змін, що необхідні для приведення таких процесів у відповідність із законодавчими положеннями з питань охорони та гігієни  праці і підвищення рівня захищеності працівників;

9) залучати працівників правоохоронних органів до здійснення заходів з державного нагляду(контролю);

10) заслуховувати звіти посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань що належать до компетенції відділу;

11) використовувати транспортні засоби спеціалізованого призначення, у тому числі із символікою Держпраці.

 1.  Відділ нагляду в АПК та СКС під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з відділами, секторами Управління Держпраці у Волинській області з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами,установами, організаціями на відповідній території з питань віднесених до його компетенції.
 2.  Відділ нагляду в АПК та СКС очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Управління Держпраці у Волинській області.

 

 1. Начальник відділу нагляду в АПК та СКС несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх повноважень.
 2.  Начальник відділу в АПК та СКС:

очолює відділ, здійснює керівництво його діяльністю представляє Управління Держпраці (за дорученням керівництва) у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

здійснює керівництво відділом нагляду в АПК та СКС , несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

організовує та забезпечує виконання відділом відповідно до актів законодавства, наказів Міністерства соціальної політики України  організаційно-розпорядчого характеру, наказів Державної служби України з питань праці, наказів Управління Держпраці та доручень начальника Управління Держпраці у Волинській області;

вносить начальнику Управління Держпраці у Волинській області пропозиції щодо пріоритету роботи відділу і шляхів виконання покладених на нього завдань  подає на затвердження плани роботи відділу;

звітує перед начальником Управління Держпраці про виконання покладених на відділ завдань та планів роботи;

здійснює добір кадрів в відділі, формує кадровий резерв на відповідні посади.