1. Відділ нагляду на виробництві, в машинобудуванні, енергетиці та на об‘єктах підвищеної небезпеки є структурним підрозділом Управління Держпраці у Волинській області, що здійснює функції державного органу щодо організації управління охороною праці і здійснення нагляду за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці на підприємствах, в установах і організаціях (надалі – підприємство) газопостачання і газоспоживання, нафтохімічної, нафтопереробної промисловості, ЖКГ-1, ЖКГ-2, галузей металургії, машинобудування, енергетики, хімії та на об’єктах підвищеної небезпеки, магістральних газопроводів та автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій незалежно від форм власності за виробничою діяльністю підприємців у галузях на території регіону і не залежить від будь-яких господарських органів, об‘єднань громадян, політичних формувань, місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їм не підзвітний і не підконтрольний.

Відділ нагляду на виробництві, в машинобудуванні, енергетиці та на об‘єктах підвищеної небезпеки утворюється, реорганізовується і ліквідується Держпраці України за поданням Управління.

 1. У своїй діяльності працівники відділу керуються Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Положенням про управління Держпраці у Волинській області, цим Положенням та іншими нормативними актами.
 2. Структура і штатна чисельність відділу визначається штатним розписом, який затверджується Держпраці України.

Відділ очолює начальник відділу, який призначається наказом начальника Управління Держпраці у Волинській області та підпорядковується  начальнику Управління.

Призначення, переміщення та звільнення працівників відділу здійснюється наказом Управління Держпраці у Волинській області відповідно до вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про державну службу» за поданням начальника відділу.

Посадові обов’язки, права та відповідальність працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

 1. Робота відділу здійснюється відповідно до планів робіт, які затверджуються начальником Управління.

 

 1. Відділ нагляду на виробництві, в машинобудуванні, енергетиці та на об‘єктах підвищеної небезпеки управління Держпраці у Волинській області відповідно до покладених на нього функцій:

 організовує і здійснює державний нагляд за:

1) функціонуванням системи управління охороною праці на підприємствах, в установах та організаціях;

 • додержанням на підконтрольних підприємствах та на об’єктах суб’єктів господарювання, які виконують роботи підвищеної небезпеки на території області, вимог законодавчих, державних, міжгалузевих галузевих нормативних актів з охорони праці;
 • відповідністю вимогам нормативних актів про охорону праці діючих технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, а також придбаних за кордоном;
 • безпекою і технічним станом устаткування та інших засобів виробництва;
 • своєчасним забезпеченням працівників спецодягом та іншими засобами індивідуального та колективного захисту і утриманням їх відповідно до чинних нормативних актів;
 • монтажем, ремонтом, реконструкцією, налагодженням і експлуатацією машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва згідно з вимогами нормативних актів про охорону праці;
 • додержанням вимог законодавства про охорону праці при укладенні трудового договору (угоди);
 • санітарно-побутовим забезпеченням працюючих на підприємствах, проведенням обов‘язкових медичних оглядів окремих категорій працівників;
 • охороною праці жінок, неповнолітніх та інвалідів;
 • відповідністю вимогам нормативних актів про охорону праці об‘єктів виробничого, соціально-культурного та побутового призначення, а також тих, що будуються чи реконструюються;
 • роботою служб внутрівідомчого контролю за станом охорони праці, служб охорони праці та інших структурних підрозділів підприємств щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці;
 • додержанням порядку зберігання, транспортування і використання отруйних, вогненебезпечних та шкідливих речовин;
 • своєчасним забезпеченням працівників, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою та наданням інших пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці у відповідності до чинного законодавства;
 • організацією і проведенням навчання працівників підприємств з питань охорони праці.

 

 1. Готує:
 • висновки на запити органів, які розглядають трудові спори в разі відмови власника складати акт про нещасний випадок чи незгоди потерпілого або іншої заінтересованої особи із змістом акта;
 • підтвердження про факт наявності виробничої ситуації, небезпечної для життя чи здоров‘я працюючого в разі виникнення конфлікту;
 • документи по заявах, пропозиціях і запитах підприємств і громадян з питань, що входять до компетенції відділу.
 1. Бере участь у:
 • роботі приймальних комісій щодо прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих об‘єктів виробничого та соціально-культурного і побутового призначення;
 • опрацюванні програм та комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, підвищення існуючого рівня охорони праці та контролює їх виконання;
 • зборах трудових колективів, засіданнях комісій з питань охорони праці підприємств.
 1. Здійснює облік та аналіз аварій, нещасних випадків та аналіз порушень законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, надає власникам пропозиції щодо профілактики аварійності і виробничого травматизму.
 2. Аналізує разом з місцевими закладами охорони здоров‘я стан профзахворюваності на підприємствах і вносить пропозиції щодо їх попередження.
 3. Веде інформаційно-роз‘яснювальну роботу через пресу, телебачення, радіо та інші засоби масової інформації щодо вимог Закону України “Про охорону праці”, про стан аварійності й травматизму на підконтрольних підприємствах.
 4. Інформує трудові колективи про результати обстеження, стан охорони праці.
 5. Розглядає заяви, пропозиції і запити підприємств і громадян з питань, що входять до компетенції відділу.
 6. Погоджує відрядження працівників для виконання ними своїх службових обов’язків.
 7.  Здійснює згідно із законодавством державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об’єктами, у тому числі з:

— проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;

— розроблення та впровадження планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

Проводить роботу з відстеження строків розробки декларацій безпеки по об’єктах підвищеної небезпеки, що були внесені до державного реєстру.

 1. Веде облік відомостей поданих суб’єктами господарювання про спорудження, монтаж і наладку об’єктів систем газопостачання до початку їх виконання.

 

 1. Посадові особи відділу нагляду на виробництві, в машинобудуванні, енергетиці та на об‘єктах підвищеної небезпеки мають право:

1) Безперешкодно в будь-який час проводити перевірку підконтрольних підприємств щодо дотримання законодавства та інших нормативних актів про охорону праці, отримувати від власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію.

2) Вносити Управлінню пропозиції щодо залучення за погодженням з відповідними об‘єднаннями, підприємствами, місцевими органами державної виконавчої влади їхніх спеціалістів для проведення перевірок підконтрольних підприємств і об‘єктів.

3) Видавати керівникам підприємств обов‘язкові для виконання розпорядження, акти, приписи про усунення порушень і недоліків у галузі охорони праці.

4) Зупиняти експлуатацію в установленому порядку роботи підприємств, об‘єктів, окремих виробництв, цехів і дільниць, робочих місць та устаткування до усунення порушень вимог щодо охорони праці, що створюють загрозу життю або здоров‘ю працюючих або в разі відсутності дозволу органів Держгірпромнагляду та Держпраці України на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

5) Притягати  та надавати пропозиції щодо притягнення до адміністративної  відповідальності  працівників, винних у порушенні законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці.

6) Надсилати (надавати) власникам, керівникам підприємств подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді для вживання заходів і передавати в необхідних випадках матеріали управлінню для направлення органам прокуратури для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

7) Перевіряти додержання встановленого порядку  допуску працівників до роботи, їх інструктажу, навчання безпечним методам праці, перевірки знань з питань охорони праці. Відстороняти від виконання небезпечних і спеціальних робіт осіб, які не мають на це права.

8) Перевіряти знання з питань охорони праці у посадових осіб до початку виконання ними своїх обов‘язків і періодично згідно з чинними нормативним актами.

9) Заслуховувати звіти посадових осіб об‘єднань, підприємств, організацій, установ та місцевих органів державної виконавчої влади з питань охорони праці і приймати обов‘язкові для виконання рішення.

10) Проводити вибіркову перевірку знання правил, норм і технологічних регламентів посадовими особами і спеціалістами, а також нормативних актів про охорону праці, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, застосування засобів колективного та індивідуального захисту працівниками.

11) Призначати в межах вимог чинних нормативних актів про охорону праці проведення підприємствами контрольних випробувань устаткування та матеріалів, контрольних аналізів виробничого середовища, технічного огляду устаткування, незалежної експертизи проектно-конструкторської документації.

12) Одержувати безкоштовно від місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань.

13) Вносити Управлінню пропозиції щодо скликання в установленому порядку наради з питань, що належать до їх компетенції.

14) Здійснювати за рішенням Управління спеціальне розслідування нещасних випадків, профзахворювань на виробництві, контролювати проведення обліку та аналізу цих подій, а також розробляти пропозиції щодо вимог Закону «Про охорону праці», про стан аварійності, профзахворюваності і травматизму, а також про опрацювання заходів щодо запобігання цим подіям.

15) Перевіряти правильність та повноту наданих суб’єктами господарювання висновків експертизи для отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

 1. Відділ нагляду на виробництві, в машинобудуванні, енергетиці та на об‘єктах підвищеної небезпеки

при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з іншими структурними підрозділами Управління, органами державного нагляду за охороною праці, місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

 1. Відділ нагляду на виробництві, в машинобудуванні, енергетиці та на об‘єктах підвищеної небезпеки очолює начальник, який призначається наказом начальника Управління.
 2. Начальник відділу:

1) очолює відділ, здійснює керівництво його діяльністю;

2) забезпечує виконання завдань покладених на відділ;

3) здійснює контроль та координує діяльність працівників відділу;

4) подає пропозиції начальнику Управління щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників відділу, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством;

5) звітує перед начальником Управління про виконання покладених на відділ завдань та планів роботи;

 1. Начальник відділу несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх повноважень.