1. Сектор звернення громадян та доступу до публічної інформації (далі – сектор) є структурним підрозділом Управління Держпраці у Волинській області.

У своїй роботі сектор керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами законодавства України, а також цим Положенням.

Структура і штатна чисельність сектору визначаються штатним розписом Управління Держпраці у Волинській області.

Сектор очолює завідувач, який призначається наказом начальника Управління Держпраці у Волинській області.

Призначення, переміщення та звільнення працівників сектору здійснюється згідно наказу Управління Держпраці у Волинській області відповідно до вимог Кодексу законів про працю України та Закону України „Про державну службу” за поданням завідувача сектору.

Посадові обов‘язки, права та відповідальність посадових осіб сектору визначаються посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

В межах своєї компетенції сектор організовує виконання рішень Держпраці України та Управління Держпраці у Волинській області і здійснює систематичний плановий контроль щодо їх реалізації.

Робота сектору здійснюється відповідно до плану роботи Управління Держпраці у Волинській області, який затверджується начальником Управління Держпраці.

Завідувач сектору підпорядковується безпосередньо начальнику Управління Держпраці у Волинській області, а працівники сектору — безпосередньо завідувачу сектору.

 1. Основними завданнями сектору є:
 • забезпечення додержання прав  громадян  на  звернення  та  особистий  прийом згідно чинного законодавства України,  поновлення порушених прав;
 • забезпечення створення та функціонування гарячих ліній і
  телефонів довіри, проведення широкої роз’яснювальної роботи з
  питань реалізації громадянами права на звернення та особистий
  прийом;
 • забезпечення прийняття та розгляду звернень громадян, що
  подаються з використанням мережі Інтернет;
 • забезпечення систематичного висвітлення через засоби масової інформації та розміщення на  офіційному веб-сайті Управління Держпраці у Волинській області узагальнених матеріалів щодо організації роботи зі  зверненнями громадян, графіків особистих прийомів громадян посадовими особами Управління Держпраці у Волинській області;
 • вжиття додаткових заходів, спрямованих на поліпшення інформованості населення про стан роботи зі зверненнями громадян та надання правової допомоги з цих питань;
 • здійснення та забезпечення права фізичних та юридичних осіб, об′єднань громадян без статусу юридичної особи на доступ до інформації, що становить суспільний інтерес та знаходиться у володінні Управління Держпраці у Волинській області згідно вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • координація роботи Громадської ради при Управлінні Держпраці у Волинській області.
 1. Сектор відповідно покладених на нього завдань виконує функції:
 • здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Управління Держпраці у Волинській області;
 • здійснює взаємодію з Урядовим контактним центром;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, що становить суспільний інтерес та знаходиться у володінні Управління Держпраці у Волинській області, фізичних та юридичних осіб, об′єднань громадян без статусу юридичної особи згідно вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, сприяє здійсненню громадського контролю за діяльністю Управління Держпраці у Волинській області;
 • забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням;
 • приймає участь у здійсненні в Управлінні Держпраці у Волинській області соціального діалогу у питаннях реалізації державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці, гігієни праці та соціального захисту, укладення колективних договорів (угод), створення умов для трудової діяльності працівників та роботи профспілкових організацій відповідно до законодавства України;
 • забезпечує систематичне висвітлення органами виконавчої
  влади через засоби масової інформації та розміщення на  офіційних
  веб-сайтах відповідних органів узагальнених матеріалів щодо
  організації роботи зі зверненнями громадян, графіків особистих
  прийомів громадян посадовими особами цих органів;
 • постійно аналізує та узагальнює питання, що порушуються
  у зверненнях громадян, особливо повторних, виявляє причини, що їх
  породжують та за результатами такого аналізу вносить в
  установленому порядку пропозиції щодо розв’язання найбільш
  актуальних проблем, в тому числі, внесення змін до актів законодавства;
 • забезпечує прийняття та розгляд звернень громадян, що
  подаються, з використанням мережі Інтернет;
 • вживає додаткових заходів, спрямованих на поліпшення
  інформованості населення про стан роботи зі зверненнями громадян
  та надання правової допомоги з цих питань;
 • вивчає громадську думку та надає пропозиції Управлінню Держпраці у Волинській області для урахування під час реалізації (здійснення) своїх повноважень у сфері праці, гігієни праці, промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;
 • проводить роз’яснювальну роботу, популяризацію в суспільстві перспективних ідей, пов’язаних із гармонізацією законодавства України до законодавства ЄС в сфері праці, гігієни праці, промислової безпеки, охорони праці, гірничого нагляду та безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;
 • виконує свої завдання та функції у взаємодії з підрозділами Управління Держпраці у Волинській області, місцевими органами виконавчої влади, спілкою роботодавців, профспілковими та громадськими об‘єднаннями, ДП «Експертно-технічний центр Держпраці України», Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
 1. Посадові особи сектору користуються правами, передбаченими Законами України «Про охорону праці», «Про державну службу», Положенням про Державну службу України з питань праці, Положенням про Управління Держпраці у Волинській області.

Працівникам сектору надаються права відповідно до Положення про Управління Держпраці у Волинській області, а саме:

-одержувати від державних інспекторів матеріали, які необхідні для виконання своїх функцій;

-консультувати працівників підприємств, установ, організацій, працівників управління з питань, що відносяться до компетенції сектору;

-брати участь у нарадах та інших заходах, що належать до компетенції сектору.

 

Завідувач сектору, крім вищевказаного, має право:

-листуватися та одержувати від начальників відділів, завідувачів секторів, державних інспекторів, підприємств, установ, організацій відомості з питань, що відносяться до компетенції сектору;

-подавати пропозиції начальнику Управління Держпраці у Волинській області стосовно пріоритетів роботи, структури, укомплектування сектору і шляхів виконання покладених на нього завдань;

-вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності працівників сектору.

5. Завідувач сектору несе персональну відповідальність за невиконання покладених на сектор завдань та функцій відповідно до даного Положення та звітує про діяльність сектору начальнику Управління Держпраці у Волинській області. У разі відсутності завідувача сектору його посадові обов’язки виконує посадова особа, визначена начальником Управління Держпраці у Волинській області.

Працівники сектору несуть персональну відповідальність  за несвоєчасне і  не в повному обсязі виконання вимог посадових інструкцій, доручень завідувача сектору.