Основним завданням сектору є організація в Управлінні правової роботи, спрямованої   на   правильне   застосування,   неухильне дотримання  та  запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних актів працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів управління в судах.

Сектор юридичного забезпечення (юридична служба) відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, законодавства про працю, правильного застосування законодавства в Управлінні, у представленні інтересів Управління в судах;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Управління;

3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис начальника, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

4) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Управління, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін’юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

5) переглядає разом із структурними підрозділами Управління нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

6) інформує начальника Управління про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

7) вносить начальнику Управління пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом;

8) разом із заінтересованими структурними підрозділами Управління узагальнює практику застосування законодавства у сфері промислової безпеки, охорони праці та законодавства про працю, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд начальнику Управління для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

9) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Управління, та готує пропозиції до них;

10) здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

11) організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Управління, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

12) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

13) проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності Управління, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

14) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

15) подає пропозиції начальнику Управління про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

16) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає начальнику Управління письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

17) здійснює методичне керівництво правовою роботою в Управлінні, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд начальника Управління щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Управління, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін’юсту та його територіальних органів;

18) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

19) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

20) визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах управління;

21) роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції Управління, а також за дорученням його начальника розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

22) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників Управління;

23) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів Управління в судах та інших органах;

24) проводить перевірки дотримання державними інспекторами Управління чинного законодавства при здійсненні ними наглядової діяльності, надає методичну допомогу та вносить пропозиції щодо притягнення до відповідальності винних осіб;

25) бере участь у роботі конкурсної, атестаційної та інших комісій;

26) виконує окремі службові доручення начальника Управління та його заступників.

        Завідувач сектору та працівники сектору (юридична служба) мають право:

1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами Управління;

2) одержувати в установленому порядку для виконання покладених на сектор завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових та службових осіб управління.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов’язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу юридичної служби;

3) залучати за згодою керівників структурних підрозділів Управління спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться юридичною службою відповідно до покладених на неї завдань;

4) інформувати начальника Управління про покладення на юридичну службу обов’язків, що виходять за межі її компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу юридичної служби необхідних матеріалів посадовими та службовими особами Управління;

5) представляти за дорученням керівництва у встановленому законодавством порядку інтереси Управління в судах та інших органах, під час розгляду правових питань і спорів, у межах своїх повноважень;

6)  вносити пропозиції керівництву Управління про притягнення працівників Управління до відповідальності;

7) брати участь у засіданнях Колегії Управління при розгляді питань щодо практичного застосування законодавства та інших питань діяльності Управління;

8) брати участь у роботі комісій ( конкурсної, атестаційної, по розгляду звернень, тощо);

9) брати участь у службових розслідуваннях і вимагати у встановленому порядку від працівників Управління надання письмових пояснень;

10) вимагати від структурних підрозділів управління відомості, необхідні для удосконалення форм і методів роботи з документами;

  • отримувати консультації з правових питань діяльності Управління в Держпраці України з попереднім повідомленням начальника Управління;
  • інформувати начальника Управління  про покладення  на юридичну службу обов’язків,  що виходять за межі її компетенції,  а також  про  випадки  неподання  або  несвоєчасного подання   на   вимогу   юридичної   служби  необхідних  матеріалів посадовими особами Управління.

Пропозиції   юридичної   служби   щодо    приведення    у відповідність  із  законодавством проектів рішень,  наказів,  інших нормативних актів Управління, що суперечать закону, є обов’язковими  для розгляду начальником Управління.

У разі неврахування пропозицій юридичної служби або часткового їх врахування служба подає начальнику Управління висновок до проекту акта.