Перелік об’єктів з масовим перебуванням людей щодо яких Управлінням Держпраці у Волинській області здійснено позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері охорони праці відповідно до наказів Управління Держпраці у Волинській області від 25.05.2018р. №167р, №168р,

з/п Найменування суб’єкта господарювання (назва об’єкту) Адреса об’єкту Додаток: витяг з Акту про виявлені порушення (сканкопія)
1.

ФОП Принда Андрій Петрович

Волинська область,м.Воло-димир-Волинсь-кий,вул.Поштова,2

Відсутній договір на техніч-не обслуговування та ремонт проточних водопідігрівачів імпортного виробництва,чим порушено роз.V,п.5.4 Правил безпеки систем газопостача-ння,НПАОП0.00-1-76-13; Відсутні результати техніч-ного обслуговування прото-чних водопідігрівачів, прос-трочені терміни обслуговува-ння систем газопостачання, чим порушено роз.V,п.5.4, роз.III,п.3.3 Правил безпеки газопостачання НПАОП0.00-1-76-13; Приміщення,вякому встанов-лені проточні водонагрівачі не обладнене сигналізатором довибухових концентрацій газу,чим порушено роз.V п.5.3 Правил безпеки систем газопостачання НПАОП0.00-1-76-13; В виконавчо-технічній доку-ментації не оформлена замі-на газового обладнання (пли-ти ПГ-6 та водонагрівача «Рівнотерм», чим порушено роз.V,п.5.5,роз.III,п.3.2 Правил безпеки систем газопостачання НПАОП0.00-1-76-13;

Прострочено терміни прове-дення повторних інструктаж-ів з питань охорони праці для працівників, чим порушено п.6.5;6.10 «Типового положе-ння про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. НПАОП0.00-4.12-05; Прострочено строки перегля-ду інструкцій з охорони пра-ці, чим порушено роз.VI, п.1 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98

2.

Комунальне торгове підприємство буди-нок торгівлі «Роксолана»

Волинська область,м.Володимир-Волинський, вул.Да-нила Галицького,12

Порушень не виявлено.

3.

ПП«ЗахіднийБуг-2» Обєкт, торгові ряди

Волинська обл. смт. Іваничі, вул. Незалеж-ності,45

Порушень не виявлено